Goddelijke genade omarmen: Astaghfirullah voor overvloedige zegeningen

Astaghfirullah, het smeekgebed om vergiffenis, is echter geen last; het klinkt als een krachtige herinnering aan goddelijke barmhartigheid. Het omarmen van oprechte berouw biedt onbegrensde vergeving en talloze andere zegeningen die worden geschonken door de genade van Allah. Het wordt een weg om onze zegeningen te laten groeien en te koesteren.

Surah Nuh legt dit verband tussen vergiffenis en voorziening prachtig vast, zoals Allah verzekert:

“Vraag vergeving aan jullie Heer. Hij zal overvloedige regen voor jullie zenden uit de hemel. En Hij zal jullie vermeerderen in rijkdom en kinderen geven, en Hij zal voor jullie tuinen schenken en Hij zal voor jullie rivieren schenken.”

[Koran 71:10-12]

Daarom zouden we voortdurend naar Allah moeten terugkeren, Zijn eindeloze vergiffenis zoeken op elk moment. Als we dat doen, worden ons beloningen beloofd, niet alleen in deze wereld, maar ook in het hiernamaals (dunya en akhirah). Het omarmen van Istighfar wordt een krachtig middel om goddelijke zegeningen in ons leven aan te trekken.

Met dit begrip laten we de gelegenheid koesteren om vergiffenis te zoeken, zodat het een transformerende kracht in ons leven wordt, die ons verbindt met de altijd stromende rivier van goddelijke barmhartigheid.De betekenis en oorsprong van Astaghfirullah

أَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ

Astaghfirullah

Ik zoek vergeving van Allah

Astaghfirullah is een krachtige uitdrukking in de islam en omvat twee essentiële delen:

 • “astaghfiru,” wat “ik zoek vergeving” betekent,
 • en “Allah,” de Arabische term voor de enige ware God.

Deze uitdrukking vertegenwoordigt de meest voorkomende en fundamentele vorm van berouw, waarbij gelovigen worden aangemoedigd hun zielen te reinigen en hun relatie met Allah te versterken.

De wortel van Astaghfirullah, غ-ف-ر (gha-fa-ra), impliceert iets bedekken om zijn zuiverheid te behouden en het te beschermen tegen besmetting. Het zoeken van vergeving via أستغفر اللّٰه dient als een spiritueel reinigingsproces, gericht op het aanpakken van het ongemak dat men voelt na het plegen van een zonde.

Deze sensatie komt voort uit het geweten, dat schuld, spijt en een natuurlijke afkeer van de overtreding signaleert. In plaats van schuld te zien als een negatieve emotie die leidt tot zelfhaat, moedigt de islam gelovigen aan om het te beschouwen als een kans voor groei en verbetering.

Astaghfirullah wordt de katalysator voor persoonlijke transformatie, wat mensen motiveert om nooit dezelfde fouten te herhalen. Het is een erkenning van de menselijke feilbaarheid en een uiting van oprechte spijt voor Allah, de Genadevolle en Barmhartige.

Centraal in het concept van Istighfaar staat de praktijk van Istighfar, het zoeken van vergeving in het Arabisch. Istighfar is een essentieel aspect van berouw, waardoor gelovigen zich kunnen verbinden met Allah en Zijn vergeving voor hun misdaden kunnen vragen.

Door oprecht vergeving te zoeken, opent men de deur naar goddelijke genade en zegeningen, wat resulteert in een diepere spirituele verbinding.

Istighfar in de Koran: Vergiffenis en groei omarmen

Vergiffenis heeft een centrale positie in de Koran en de betekenis ervan wordt benadrukt door verschillende attributen van Allah, zoals Al-Ghaafir (Degene Die Vergiffenis schenkt), Al-Ghafoor (De Al-Vergevingsgezinde) en Al-Ghaffar (De Vaak-Vergevende). Deze goddelijke namen komen in totaal 91 keer voor in de Koran en benadrukken het concept van eeuwige en allesomvattende vergeving.

De Koran moedigt sterk aan om vergeving te zoeken en biedt geruststelling dat Allah altijd genadevol en vergevingsgezind is. Verzen zoals Soera Ali ‘Imran 3:135, Soera An-Nisa 4:110, Soera An-Nisa 4:106 en Soera Al-Anfal 8:33 leiden gelovigen hoe ze moeten reageren op hun verkeerde daden. Ze benadrukken het belang van zich tot Allah te wenden en Zijn vergeving te zoeken na het begaan van zonden of het veroorzaken van schade.

De wijsheid die door deze verzen wordt overgebracht, reikt verder dan religieuze contexten. Het leert een essentiële levensles die van toepassing is op elke fout die we maken. Het is van cruciaal belang om niet alleen vergeving te zoeken bij Allah, maar ook bij degenen die we mogelijk hebben benadeeld.

Proactieve stappen nemen om de situatie te herstellen en plechtig beloven dezelfde fouten niet te herhalen, bevordert persoonlijke groei en transformatie.

In plaats van ons te laten overweldigen door schuldgevoelens en spijt, leren we van onze fouten en zetten we ze om in positieve vooruitgang. De Koran spoort ons daarom aan om wanhoop te vervangen door evolutie en om de gelegenheid voor zelfverbetering aan te grijpen.

Het integreren van istighfar in ons leven versterkt niet alleen onze relatie met Allah, maar brengt ook een gevoel van vrede en verzoening. Het leert ons nederigheid en stelt ons in staat om te leren van onze acties, waardoor we betere individuen worden.

Terwijl we vergeving omarmen en streven naar verzoening, ontdekken we dat vergeving niet alleen draait om het uitwissen van het verleden, maar ook om het koesteren van een houding van mededogen en begrip jegens onszelf en anderen.

Istighfar in Hadith-literatuur:

De Hadith-literatuur weerspiegelt de leerstellingen over vergeving in de Koran, waarbij de uitspraken van Profeet Mohammed (vrede zij met hem) benadrukken hoe belangrijk berouw is en de oneindige vergevingsgezindheid van Allah. Deze Hadiths laten op prachtige wijze Allah’s barmhartige reactie zien op degenen die oprecht Zijn vergeving zoeken:

Anas overleverde de woorden van de Profeet (vrede zij met hem):

“Allah, de Verhevene, heeft gezegd: ‘O zoon van Adam! Ik zal je blijven vergeven zolang je tot Mij bidt en Mijn vergeving nastreeft, wat je zonden ook mogen zijn. O zoon van Adam! Het kan Mij niet schelen, zelfs als je zonden zich opstapelen tot aan de hemel, en als je Mij om vergeving vraagt, zal Ik je vergeven.

O zoon van Adam! Als je tot Mij komt met een aarde vol zonden, en je komt naar Mij zonder iets aan Mij gelijk te stellen, zal Ik je zeker zoveel vergeving schenken dat het de aarde vult.'”

[Tirmidhi]

Een andere overlevering van Anas brengt de woorden van Profeet Mohammed (vrede zij met hem) over:

“Elke zoon van Adam zondigt, de besten van de zondaars zijn degenen die berouw tonen.”

[Tirmidhi]

Abu Ayyub Khalid bin Zaid overlevert de woorden van de Boodschapper (vrede zij met hem):

“Als jullie geen zonden zouden begaan, zou Allah mensen scheppen die zonden begaan en om vergeving vragen, en Hij zou hen vergeven.”

[Muslim]

Net als in de Koran sporen deze Hadiths gelovigen hartstochtelijk aan om berouw te zoeken, ongeacht de ernst van hun zonden. Soms kunnen we ons hopeloos voelen en denken dat we te ver zijn afgedwaald en niet meer te redden zijn.

Deze overleveringen weerleggen dergelijke opvattingen nadrukkelijk en verzekeren ons dat Allah’s vergevingsgezindheid geen grenzen kent.

Vaak is het moeilijker om naar Allah terug te keren na een fout dan om überhaupt fouten te vermijden. Maar wanneer we ons tot Hem wenden, vergeeft Allah gul. Terwijl mensen elkaar vaak snel veroordelen vanwege kleine zonden, moeten we ons altijd de belofte van Allah voor oprecht berouw herinneren.

Bovendien gaat Allah’s welwillendheid verder dan alleen vergeving, zoals overgeleverd door ibn ‘Abbas:

De Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) zei:

“Als iemand voortdurend vergeving zoekt (bij Allah), zal Allah voor hem een uitweg uit elke benarde situatie aanwijzen en verlichting bieden bij elke zorg, en Hij zal hem voorzien van voorzieningen uit onverwachte bronnen.”

[Abu Dawud]

Hoe Astaghfirullah te gebruiken voor berouw?

Berouw tonen en vergeving zoeken bij Allah kan verschillende vormen aannemen:

 • Een oprecht,
 • innerlijk gebed,
 • een diepe prostratie,
 • of het reciteren van de uitgebreide Profetische smeekbeden.

Astaghfirullah, hoewel een krachtige zin, is slechts één methode onder velen. Een veelvoorkomende benadering omvat het bezig zijn met dhikr (gedenken), waarbij de zin “Istighfar” herhaaldelijk een bepaald aantal keren wordt gereciteerd. Tijdens deze praktijk reflecteren individuen op hun fouten, confronteren ze hun fouten en ervaren oprechte spijt.

Sommigen tellen de herhalingen met gebedskralen of hun vingers, terwijl anderen ervoor kiezen om te reciteren zonder te tellen en zich volledig onder te dompelen in de zin totdat ze een innerlijk gevoel van opluchting ervaren.

De timing van dhikr is niet vastgelegd, maar het navolgen van onze geliefde Profeet (vrede zij met hem) door een deel van de tijd aan dhikr te wijden na de dagelijkse gebeden kan nuttig zijn. Het opnemen van dhikr in de dagelijkse routine, bijvoorbeeld na elk gebed, helpt om een consistente gewoonte te vormen.

Deze aangewezen tijd maakt introspectie mogelijk over fouten die gedurende de dag zijn gemaakt, of zelfs vergeving te zoeken voor langvervlogen misstappen die het geweten nog steeds belasten. Sommige diepgewortelde spijtbetuigingen kunnen dagelijkse dhikr gedurende langere periodes noodzakelijk maken voordat de last verlicht wordt.

Wanneer Astaghfirullah te Zeggen: Vergeving zoeken in de Islam

Astaghfirullah neemt een belangrijke plaats in het hart van moslims in, niet alleen na het begaan van zonden, maar als onderdeel van hun dagelijkse smeekbeden. Laten we enkele geschikte momenten verkennen om Istighfar te zeggen:

 • Na het verrichten van verschillende daden van aanbidding: Moslims worden aangemoedigd om vergeving te zoeken na het voltooien van daden van aanbidding als een uiting van onderwerping aan het gebod van Allah.
  De praktijk van het zeggen van Istighfar wordt waargenomen na Tawaf al-Ifadah tijdens de Hadj, en Profeet Mohammed (vrede zij met hem) zocht zelf meerdere keren per dag vergeving.
 • Na het begaan van zonden: Profeet Mohammed (vrede zij met hem) benadrukte het feit dat alle nakomelingen van Adam fouten maken, en de besten zijn degenen die berouw tonen. Berouw door middel van Istighfaar gaat verder dan woorden; het omvat oprechte spijt en de vastbeslotenheid om de fout niet te herhalen.
 • Kafarat Al-Majlis-gebed: Als iemand zich bezighoudt met nutteloos praten tijdens een bijeenkomst, wordt gedacht dat het zoeken van vergeving met de woorden “Glorieus bent U, O God…” voordat men vertrekt, vergeving verleent voor enig ongepast gesprek.
 • Ochtend- en avondsmeekbeden: Profeet Mohammed (vrede zij met hem) leerde een krachtige manier om vergeving te zoeken door te zeggen: “O Allah! U bent mijn Heer…” Wie dit met zekerheid reciteert gedurende de dag of nacht en sterft voor de volgende periode, zal het Paradijs binnengaan.
 • Begrafenisgebed (Salatul Janazah): Het zoeken van Allah’s vergeving en barmhartigheid voor de overledene is een integraal onderdeel van het begrafenisgebed. Het toont de hoop op goddelijk mededogen en genade voor de overleden ziel en alle overleden moslims.
 • Nachtpre-gebed (Qiyam al-Layl): Moslims kunnen vergeving zoeken tijdens de late-nachtpre (Tahajjud). Allah prijst degenen die voor de dageraad vergeving zoeken en benadrukt de waarde van deze gezegende tijd.

Optimale frequentie van het zeggen van Astaghfirullah na het gebed

Als het gaat om het zeggen van “أستغفر اللّٰه” na het gebed, is er in de islam geen vastgesteld aantal keren voorgeschreven. Deze praktijk is sterk persoonlijk en varieert van de ene persoon tot de andere, waardoor moslims kunnen kiezen wat het beste aansluit bij hun overtuigingen en praktijken.

Astaghfirullah” betekent “Ik zoek vergeving van Allah” en dient als een middel tot berouw en het zoeken van vergeving voor zonden. Sommige moslims geven er de voorkeur aan om “Istighfaar” drie keer te zeggen na elk van de vijf dagelijkse gebeden, terwijl anderen voor een andere frequentie kunnen kiezen, hetzij vaker of minder vaak.

Ook de manier waarop het wordt gezegd kan verschillen, sommigen zeggen het stil voor zichzelf en anderen spreken het hardop uit. Uiteindelijk zijn oprechtheid en intentie achter het zeggen van “Astaghfirullah” na het gebed van het grootste belang.

Het zoeken van vergeving en streven om de relatie met Allah te versterken is diep persoonlijk en hangt af van individuele overtuigingen.

In de traditie van de Profeet Mohammed (vrede zij met hem), zocht hij na het beëindigen van het gebed drie keer vergeving bij Allah en reciteerde:

“O God, u bent vrede en van u is vrede, u bent gezegend, O Bezitter van Majesteit en Eer”

(Thawban)

Astaghfirullah voordelen:

De betekenis van أستغفر اللّٰه (vergiffenis zoeken bij Allah) wordt prachtig beschreven in de Koran en Hadiths, waarbij de vele voordelen worden benadrukt die het belang ervan in het leven van een moslim vergroten.

 • Het openen van de deur van genade: Door het reciteren van Istighfaar wordt Allah’s eeuwige vergeving aangeroepen en wordt Zijn genade over de gelovige uitgestort. Dit wordt bevestigd in de Koran en benadrukt de mededogende aard van Allah.
 • Het openen van de deur van welvaart: Te midden van ons drukke leven komt het zoeken van verlossing bij Allah vaak op de achtergrond. Astaghfirullah opent de deuren naar voorspoed, inclusief welvaart en kinderen voor degenen die hun families willen uitbreiden.
 • Het openen van de deur van voorzienigheid: De vrijgevigheid van Allah kent geen grenzen; oprecht أستغفر اللّٰه leidt tot overvloedige zegeningen en voorzieningen, wat het beste belooft voor zowel dit leven als het hiernamaals.
 • Het openen van de deur van vergeving: Het zoeken van vergeving beschermt moslims tegen rampspoed en beproevingen, wat de bescherming en genade van Allah laat zien.
 • Kracht toevoegen aan het leven: Het reciteren van Istighfaar stelt gelovigen in staat om de uitdagingen van het leven aan te gaan en biedt gemak, comfort en kracht tijdens moeilijke tijden.
 • Schat in het Hiernamaals: Astaghfirullah brengt niet alleen de genade van Allah in deze wereld, maar belooft ook beloningen en zegeningen in het hiernamaals, een bron van vreugde en vervulling voor gelovigen.
 • God’s acceptatie en vreugde bij berouw: Allah accepteert de oprechte zoeker van vergeving en verheugt zich over hun berouw, wat de band tussen de gelovige en de Schepper verdiept.
 • Verlossing van de straf in het hiernamaals: Het zoeken van vergeving beschermt gelovigen tegen de straf in het hiernamaals en verleent hen vrede en redding.
 • Hoge rangen in het hiernamaals: Istighfar verheft gelovigen naar hogere rangen in het hiernamaals, wat Allah’s gunst weerspiegelt voor degenen die verlossing zoeken.
 • De Profeet vergezellen in het Paradijs: Door vergeving te zoeken en de leer van de Profeet te volgen, kunnen gelovigen hopen in het gezelschap van Profeet Mohammed (vrede zij met hem) te zijn in het paradijs.
 • Het vergemakkelijken van gehoorzaamheid, aanbidding en rechtvaardigheid: Astaghfirullah helpt bij het cultiveren van een rechtvaardige levensstijl en maakt gehoorzaamheid en aanbidding toegankelijker voor gelovigen.
 • Het verlichten van lijden en het vergemakkelijken van zaken in het leven: De kracht van Istighfaar kalmeert verdriet en verlicht de lasten van het leven, en biedt gelovigen troost en comfort.

Astaghfirullah hoofd dhikr:

أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحيّ القيّوم وأتوب إليه

Astaghfirullah al-‘Adheema alladhee la ilaha illa huwa al-Hayyu al-Qayyoomu wa atoobu ilayh

Ik vraag vergeving aan Allah, de Almachtige, Degene bij wie er geen god is dan Hij, de Levende, de Zelfstandige, en ik keer naar Hem terug.

Verschil tussen Istighfar en Astaghfirullah:

De termen Istighfar en Astaghfirullah hebben verschillende betekenissen in de islamitische praktijk. Astaghfirullah Al Azeem duidt op het zoeken van Allah’s bescherming tegen de schadelijke en giftige gevolgen van zonden en overtredingen, zowel in dit wereldse leven als in het hiernamaals.

Aan de andere kant is “Ik smeek om vergeving bij Allah” de juiste vertaling van أستغفر اللّٰه. Deze uitdrukking vertegenwoordigt een oprecht smeekgebed om vergeving bij Allah, waarbij men zijn fouten erkent en Zijn goddelijke genade zoekt.

Zowel Istighfar als أستغفر اللّٰه spelen essentiële rollen in de spirituele reis van moslims. Terwijl أستغفر اللّٰه het zoeken van bescherming omvat, gaat Istighfar over het zoeken van Allah’s vergeving en het zuiveren van de ziel van wandaden.

Door beide praktijken te omarmen, kunnen moslims hun band met Allah verdiepen, wat leidt tot spirituele groei en een leven van rechtvaardigheid.

Samenvatting

Astaghfirullah heeft diepgaande betekenis in de islam en is onderwezen door de Profeet Mohammed (vrede zij met hem) als een constante herinnering gedurende dag en nacht. Met een sterke overtuiging in de voorbijgaande aard van het wereldse leven, zoeken moslims vergeving bij Allah, strevend naar het eeuwige leven na de dood.

Het volgen van de leiding van de profeet door أستغفر اللّٰه te zeggen, garandeert gezelschap van de Profeet Mohammed (vrede zij met hem) in het hiernamaals, waarbij gelovigen zich verenigen met degenen van wie ze houden en navolgen.

Het integreren van أستغفر اللّٰه in het dagelijks leven bevordert een diepere verbinding met Allah, als krachtig middel van berouw en het zoeken van goddelijke vergeving. Terwijl moslims streven naar een leven dat gewijd is aan rechtvaardigheid en toewijding, wordt de zin أستغفر اللّٰه een constante herinnering aan de onbegrensde genade van Allah en een weg naar eeuwige verlossing.

Veelgestelde vragen

أستغفر اللّٰه omvat drie betekenisvolle definities, die elk diepgaande betekenis hebben voor moslims.

Uitdrukking van Verlossing: أستغفر اللّٰه dient als een kort gebed om vergeving en genade bij Allah te zoeken. Wanneer een moslim een slechte daad erkent, smeken zij oprecht Allah om vergeving, in de hoop op de Dag des Oordeels gespaard te worden van oordeel.

Uitdrukking van Schaamte: Het vragen om Allah’s genade vereist oprechte spijt en schaamte voor eigen misstappen. أستغفر اللّٰه staat als een uiting van schaamte, waarbij moslims worden aangespoord om hun vroegere wandaden te erkennen en oprecht vergeving bij Allah te zoeken.

Uitdrukking van afkeuring: أستغفر اللّٰه is een belofte om zich te onthouden van het herhalen van de zondige daad. Het vertegenwoordigt afkeuring van de eigen acties en weerspiegelt de wens om zich in de toekomst te onthouden van dezelfde fout. Deze uitdrukking duidt op de veroordeling van de ziel van haar vroegere overtredingen.

Door deze betekenissen te begrijpen, omarmen moslims أستغفر اللّٰه als een krachtig middel om Allah’s genade, verlossing en streven naar zelfverbetering te zoeken. Als een oprecht smeekgebed om vergeving heeft أستغفر اللّٰه diepe spirituele waarde, waardoor moslims dichter bij Allah kunnen komen en een rechtvaardig leven kunnen leiden.

أستغفر اللّٰه, een Arabische term die veel wordt gebruikt door moslims, heeft diepgaande betekenis omdat het zich vertaalt naar “Ik vraag Allah om vergeving voor mijn wandaden,” algemeen bekend als Istighfar.

Wanneer een persoon oprecht Allah’s vergeving zoekt door middel van de Dua van Istighfar, ontvangen ze spirituele en fysieke zegeningen zowel in dit leven als in het hiernamaals.

Deze krachtige daad van het zoeken van Allah’s vergeving versterkt de band van de gelovige met de Schepper en opent de deuren naar goddelijke genade en zegeningen.

Door أستغفر اللّٰه te omarmen, streven moslims ernaar hun harten en zielen te zuiveren, Allah’s leiding te zoeken en te streven naar rechtvaardigheid in hun dagelijkse leven.

Om de volledige voordelen van Allah’s zegeningen, welwillendheid en voorspoed te benutten, is het wenselijk om de Istighfar Dua oprecht te reciteren.

De Koran benadrukt Allah’s gunst voor degenen die Istighfar aannemen, zich afkeren van zonden en streven naar vergeving (Surah Baqarah, Ayat nr. 222). Allah’s genade strekt zich uit tot degenen die Hem benaderen met geloof en rechtvaardige daden verrichten na het zoeken van vergeving (Surah Taha, Ayat 82).

Het integreren van أستغفر اللّٰه in het dagelijks leven stelt moslims in staat hun zielen te zuiveren, Allah’s leiding te zoeken en hun handelingen in overeenstemming te brengen met rechtvaardigheid.

Door oprecht vergeving te zoeken en te streven naar het goede, kunnen gelovigen de diepgaande voordelen van goddelijke genade en zegeningen ervaren in hun leven. أستغفر اللّٰه dient als een krachtig middel voor spirituele groei en het opbouwen van een sterkere band met Allah, waardoor de weg wordt geplaveid voor een leven van voorspoed en rechtvaardigheid.

Istighfar Dua is een krachtige daad van het zoeken van Allah’s vergeving en genade. Om Istighfar effectief uit te voeren, overweeg de volgende stappen:

 • Bid voor anderen, vraag om hun welzijn en vergeving.
 • Reciteer dua’s van Istighfar gebaseerd op de richtlijnen uit de Koran en Sunnah.
 • Kies de overeengekomen tijden om de dua te zeggen, zoek vergeving tijdens gunstige momenten.
 • Omarm goede daden en vermijd zondige handelingen, stem je acties af op rechtvaardigheid.
 • Uit dankbaarheid aan Allah voor Zijn zegeningen en zoek Zijn vergeving nederig.
 • Houd actief de herinnering aan Allah levend, zelfs tijdens tijden van voorspoed en succes.

Door deze praktijken te volgen, kan men hun band met Allah versterken, spirituele groei ervaren en profiteren van Zijn goddelijke genade en zegeningen. Istighfar Dua heeft diepgaande betekenis in de islam, waardoor gelovigen verlossing kunnen zoeken, hun harten kunnen zuiveren en een leven van rechtvaardigheid kunnen leiden.

أستغفر اللّٰه is inderdaad een krachtige dua (smeekgebed) in de islam. Overgeleverd door Hazrat Ibn Abbas (RA), benadrukte Profeet Mohammed (SAW) het belang van het zoeken van Allah’s vergeving door middel van Istighfar.

Volgens Abu Dawud (Hadith-boek) leidt het voortdurend zoeken van vergeving (Istighfar) van Allah tot opmerkelijke voordelen. Allah zal een uitweg bieden uit elke benauwdheid, verlichting van zorgen, en voorziening van onverwachte bronnen.

Sahih Bukhari (Hadith 318) benadrukt het effect van het reciteren van Istighfar met een vast geloof. Als iemand أستغفر اللّٰه reciteert gedurende de dag en overlijdt voor de avond, zal hij behoren tot de mensen van het Paradijs. Op dezelfde manier, als het ’s nachts wordt gereciteerd en iemand overlijdt voor de ochtend, zal ook aan hem een plaats in het Paradijs worden toegekend.

Het omarmen van أستغفر اللّٰه als een regelmatige dua kan goddelijke zegeningen brengen en de weg plaveien naar een plaats in het Paradijs. De leer van de Profeet benadrukt de kracht van Istighfar, waarbij gelovigen worden aangemoedigd om Allah’s vergeving te zoeken en troost te vinden in Zijn genade en barmhartigheid.

Het reciteren van Astaghfirullah Al Azeem na Salah heeft talrijke voordelen, die bijdragen aan ons emotionele en spirituele welzijn.

 • Emotionele opluchting: Het zeggen van “أستغفر اللّٰه” na Salah zorgt voor een gevoel van emotionele opluchting. Het helpt bij het verminderen van gevoelens van depressie, opwinding en frustratie, waardoor kalmte in de geest en het lichaam wordt gebracht.
 • Techniek voor zelfkalmering: Astaghfirullah dient als een uitstekende zelfkalmerende methode, waardoor verschillende wereldse zorgen en angsten worden verlicht.
 • Bestrijding van depressie: Het regelmatig reciteren van أستغفر اللّٰه kan nuttig zijn bij het omgaan met depressie, omdat het helpt bij ontspanning en het verminderen van depressieve gevoelens.
 • Onthouding van zonde: Door Istighfar te reciteren, herinneren we onszelf eraan om ons te onthouden van alle vormen van zonde, wat zelfbewustzijn en mindfulness in onze acties bevordert.
 • Voortdurende herinnering aan Allah: Het regelmatig praktiseren van het zeggen van أستغفر اللّٰه herinnert ons aan de alomtegenwoordigheid van Allah en helpt ons waakzaam te blijven tegen verkeerde handelingen.

Het omarmen van Istighfar Al Azeem als een praktijk na Salah voedt een gevoel van vrede en versterkt onze band met Allah. Het dient als een krachtig middel om vergeving te zoeken, bevordert emotioneel welzijn en streeft naar een rechtvaardig leven.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *