Dua voor examen en de authenticiteit

In de Soennah zijn er geen overleveringen waarin wordt vermeld wat er gezegd wordt tijdens examens, of wat er onder studenten wordt verspreid over “studeren”, “het ontvangen van examenpapieren”, “struikelen over een antwoord”, “het inleveren van het papier” en andere situaties.

Al deze zaken hebben geen enkele basis in de zuivere Profeetische Soennah, noch in authentieke noch in zwakke overleveringen. In feite zijn ze allemaal verzonnen leugens die aan de Profeet, vrede zij met hem, worden toegeschreven.

Het toeschrijven van iets van dit alles aan de Soennah, terwijl de persoon zich ervan bewust is dat het niet vaststaat, plaatst hem onder de leugenaars tegenover de Profeet, vrede zij met hem.

Overgeleverd door Al-Mughirah ibn Shu’bah, moge Allah tevreden met hem zijn, dat hij zei:

“Ik hoorde de Profeet, vrede zij met hem, zeggen: ‘Iemand die opzettelijk tegen mij liegt, is niet zoals iemand die tegen iemand anders liegt. Degene die opzettelijk tegen mij liegt, zal zijn plaats in het Hellevuur innemen.'”

(Al-Bukhari (1229) en Muslim (4))

Degene die deze valse overleveringen en soortgelijke verspreidt, terwijl hij weet dat ze niet aan de Profeet, vrede zij met hem, kunnen worden toegeschreven, is een leugenaar tegenover de Profeet, vrede zij met hem. Zijn zonde is het bedenken en verspreiden van leugens.

Overgeleverd door Al-Mughirah ibn Shu’bah, moge Allah tevreden met hem zijn, dat de Boodschapper van Allah, vrede zij met hem, zei:

“Degene die over mij een uitspraak doet waarvan hij denkt dat het een leugen is, behoort tot de leugenaars.”

(Muslim)

Authenticiteit van Dua voor examen

Het onderstaande dua staat bekend als ‘Dua voor examen:

اللهم إني أسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين والملائكة المقربين، اللهم إني أسألك أن تجعل ألسنتنا عامرة بذكرك وقلوبنا بطاعتك وأسرارنا بخشيتك، إنك على ما تشاء قدير،

O Allah, ik vraag U om begrip van de profeten en bescherming van de gezondenen en nabije engelen. O Allah, ik vraag U om onze tongen te vullen met Uw herinnering, onze harten met gehoorzaamheid aan U en onze geheime handelingen met vrees voor U. U bent Almachtig over alles wat U wilt.

Dit dua is niet overgeleverd van de Profeet, moge Allah’s vrede en zegeningen met hem zijn, en het is ook niet bekend bij een van de vrome voorgangers. Het specifiek toewijzen van dit gebed aan de tijd van studeren, het naleven ervan en het beschouwen als een aanbevolen handeling (sunnah) maakt het tot een innovatie (bid’ah).

Al-Shatibi zei in al-I’tisam:

Onder deze extra innovaties valt het vasthouden aan specifieke aanbiddingen op vastgestelde tijden, terwijl er geen bewijs hiervoor is in de Sharia.

Het is wenselijk voor een moslim om de hulp van Allah te zoeken en Hem aan te roepen met de smeekbeden die door Allah zijn verlicht en geschikt zijn voor zijn behoeften op elk moment.

In de fatwa’s van het Permanente Comité in Saoedi-Arabië, 24-185, fatwanummer: 21350, staat het volgende:

Deze gebeden die zijn bedacht voor het studeren, succes en verschillende situaties, worden aan de student gepresenteerd tijdens het studeren als innovatieve gebeden waarvoor geen bewijs te vinden is in het Boek van Allah of in de Soenna van Zijn Profeet, moge Allah’s vrede en zegeningen met hem zijn.

Het is niet toegestaan om ze specifiek toe te wijzen zoals vermeld, en het is verplicht om deze handeling in deze context achterwege te laten en niet te geloven in de juistheid ervan zoals vermeld. Het aanroepen van Allah is een aanbidding die alleen correct is wanneer het volgens de correcte methode wordt uitgevoerd.

Het is gepast voor elke mannelijke en vrouwelijke moslim om Allah te vragen om al zijn zaken te vergemakkelijken, hem meer kennis te schenken en inzicht te geven in de religie, om hem de juiste weg te tonen, vergeten zaken te herinneren en onbekende zaken te leren, en om hem te leiden naar al het goede en obstakels weg te nemen, zonder dat voor elke situatie een innovatieve smeekbede wordt herhaald.

Dit is veiliger voor zijn religie en het is meer geschikt dat Allah zijn smeekbede verhoort en hem leidt naar al het goede. Allah – Verheven is Hij – heeft beloofd dat Hij degene die Hem aanroept zal verhoren en succes zal schenken in leiding en juistheid, op voorwaarde dat men zich houdt aan wat Allah heeft voorgeschreven, in Hem gelooft en vasthoudt aan Zijn religie, zoals is overgeleverd van Allah en Zijn Boodschapper, moge Allah’s vrede en zegeningen met hem zijn.

Allah de Verhevene zegt:

‘En wanneer Mijn dienaren jou vragen stellen over Mij, ben Ik inderdaad nabij. Ik verhoor de smeekbede van de smekende wanneer hij Mij aanroept. Laten zij dan aan Mij gehoor geven en in Mij geloven, zodat zij juist geleid kunnen worden.'”

Wat betreft de laatste alinea van de genoemde smeekbede – “U bent almachtig over wat U wilt” – werd de eerwaarde Sheikh Mohammed Al-Saleh Al-Othaimeen – moge Allah hem genadig zijn – gevraagd over de uitspraak van een persoon: “Allah is almachtig over wat Hij wil” bij het afsluiten van de smeekbede en dergelijke.

Hij antwoordde als volgt: Dit is ongepast om verschillende redenen. Allah heeft, de Verhevene, wanneer Hij Zichzelf met macht beschrijft, dit niet beperkt tot Zijn wil.

“Almachtig over wat Hij wil”. Het voorafgaande werkwoord duidt op beperking, zoals bekend is in de retorica van geleerden en zoals blijkt uit bewijzen uit de Koran, de Soennah en de taal.

Als de macht van Allah wordt beperkt tot wat Hij wil, zou dat een beperking en vermindering van de betekenis zijn, en zou de macht van Allah incompleet zijn, aangezien het beperkt zou zijn tot wat Hij wil, in tegenstelling tot de realiteit. De macht van Allah is algemeen in wat Hij wil en wat Hij niet wil, maar als Hij iets wil, zal het gebeuren, en als Hij iets niet wil, zal het niet gebeuren.”

(Fatwa’s 3/81, vraagnummer: 437. Met discretie.)

“Hij zei: Het woord van Allah de Verhevene: ‘En Hij is Almachtig over Zijn schepping wanneer Hij dat wil.’ Dit staat niet haaks op wat we eerder hebben vastgesteld, omdat de beperking door de wil niet terug te voeren is op de macht, maar op de schepping.

Ook staat het niet in strijd met wat is bevestigd in de authentieke verzameling van Muslim in het hoofdstuk over geloof, in het gedeelte: ‘Het laatste van de mensen die het Vuur verlaten’. Ibn Mas’ud – moge Allah tevreden met hem zijn – heeft overgeleverd dat de Boodschapper van Allah – moge Allah’s zegeningen en vrede met hem zijn – heeft gezegd:

Het laatste individu dat het Paradijs zal binnengaan, zal een man zijn.’ Hij vermeldde de overlevering waarin Allah de Verhevene tegen de man zei: ‘Ik bespot je niet, maar Ik ben Almachtig over wat Ik wil.

Andere duas die beroemd zijn voor examen maar niet authentiek:

  • اللهم إني أسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين والملائكة المقربين أن تجعل لساني عامراً بذكرك وقلبي خاشعاً بخشيتك وسري بطاعتك فأنت حسبي ونعم الوكيل
  •  اللهم إني توكلت عليك وأسلمت أمري إليك لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك 
  •  الحمد لله الذي هدانا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله
  •  لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ، يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث 

Samenvatting

Er is geen bewijs uit de Koran of de overleveringen van de Profeet (vrede zij met hem) die specifiek wijst op de vermelding ervan. Wat betreft de verzen uit de Koran of de overleveringen van de Profeet of de overleveringen van zijn metgezellen die erin worden genoemd, zijn ze bedoeld voor algemene smeekbeden en het zoeken van hulp, smeekbeden, toevlucht, en het vertrouwen op Allah in alle zaken waarmee mensen worden geconfronteerd.

Het is niet toegestaan om ze specifiek toe te passen op deze situaties zoals vermeld. Het is verplicht om ze in deze specifieke context achterwege te laten en niet te geloven dat ze correct zijn zoals vermeld. Smeekbeden zijn aanbidding gericht aan Allah en ze zijn alleen correct als ze zijn overgeleverd.

Het wordt aanbevolen voor elke moslim om Allah te vragen om al zijn zaken gemakkelijk te maken, zijn kennis te vergroten en hem succes te geven in de religie, hem te leiden naar de waarheid, en hem te herinneren aan wat hij is vergeten en hem te onderwijzen wat hij niet weet, en hem te helpen in al het goede en elk obstakel voor hem te verwijderen.

Dit moet gebeuren zonder het bedenken van innovatieve smeekbeden die regelmatig worden herhaald in specifieke situaties. Dit is veiliger voor zijn religie en het is waarschijnlijker dat Allah zijn smeekbeden zal verhoren en hem zal leiden naar al het goede.

Voorwaar, Allah heeft beloofd dat Hij degenen zal beantwoorden die Hem aanroepen en Hij zal hen succes en leiding geven. Voorwaarde hiervoor is gehoorzaamheid aan Allah en geloof in Hem, en het vasthouden aan Zijn religie zoals het is overgeleverd van Allah en Zijn Boodschapper (vrede zij met hem).

En Allah weet het beste.

Leer meer over dua, het belang en de betekenis ervan.

Vergelijkbare berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *