Verborgen schoonheid: De mystiek van Arabische letters en getallen

De wortels van het Arabische alfabet kunnen worden herleid tot het schrijfsysteem van de semi-nomadische Nabatese stammen, die regio’s bewoonden, waaronder zuidelijk Syrië, Jordanië, noordelijk Arabië en het Sinaï-schiereiland.

De overgebleven steeninscripties in het Nabatees schrift vertonen opmerkelijke overeenkomsten met het hedendaagse Arabische schrijfsysteem. Net als het Arabisch bestonden hun geschreven composities voornamelijk uit medeklinkers en lange klinkers, waarbij variaties van basale lettervormen werden gebruikt om verschillende klanken weer te geven.

Interessant feit over de Arabische taal

Het Arabische schrift kenmerkt zich door zijn schrijf- en leesrichting van rechts naar links. In tegenstelling tot veel andere talen is er geen onderscheid tussen hoofdletters en kleine letters. De vormen van letters kunnen echter variëren op basis van of ze aan het begin, midden of einde van een woord verschijnen.

Leestekens werden pas in de twintigste eeuw in het schrift geïntegreerd. Korte klinkers, aangegeven door tekens onder of boven de letters, helpen bij de uitspraak van woorden. Deze tekens worden meestal gereserveerd voor de Koran (heilige boek), waar nauwkeurige voordracht van belang is, en teksten bedoeld voor beginnende lezers.

Het Arabische alfabet bestaat uit achttien vormen die achtentwintig fonetische geluiden overbrengen met behulp van diakritische tekens. Een enkele lettervorm kan verschillende geluiden produceren – bijvoorbeeld, een punt eronder (ب) verandert het in een “b” geluid, twee punten erboven (ت) resulteren in een “t” geluid, en drie punten erboven (ث) creëren een “th” geluid.

De Arabische taal is zeer belangrijk voor moslims om de leer van de islam te begrijpen, omdat het merendeel van de authentieke inhoud in het Arabisch is.

De Arabische taal, samen met talen zoals Farsi, Pashto, Sorani, en Urdu, maakt gebruik van het Arabische schrift. Dit unieke schrift kenmerkt zich door zijn cursieve stijl van rechts naar links, zowel in gedrukte vorm als in handschrift, zonder onderscheid tussen hoofd- en kleine letters.

In het Arabische schrift ondergaan letters verschillende vormen op basis van hun positie in een woord en of ze verbonden zijn met een voorafgaande letter. Hoewel alle letters kunnen verbinden vanaf de rechterkant met de voorafgaande letter, verbinden sommige zich niet vanaf de linkerkant met de daaropvolgende letter.

Dit categoriseert letters als connectors (verbinders), die van beide zijden verbinden, of non-connectors (niet-verbinders), die niet verbinden met de daaropvolgende letter. De meerderheid van de letters fungeert als connectors, met slechts zes aangewezen als non-connectors. Begrip van deze schrijfsubtiliteiten verbetert het begrip van geschreven Arabisch en zijn ingewikkelde structuur.

Verbinders:
Onderzoek de verschillende vormen van verbinders, waaronder Onafhankelijk, Initieel, Mediaal en Finaal. De focus ligt op de veelzijdige Arabische letter bāĀ.

 • Onafhankelijk: Vertegenwoordigt de onverbonden vorm van de letter.
 • Initieel: Alleen verbonden met de daaropvolgende letter.
 • Mediaal: Verbonden met zowel voorafgaande als daaropvolgende letters.
 • Finaal: Alleen verbonden met de voorafgaande letter.

Voorbeeld: Hieronder worden de vier vormen van de Arabische letter bāĀ geïllustreerd.

FinaalMediaalInitieelOnafhankelijk
ـبـبـبـب

Niet-verbinders:
Duik in de twee vormen van niet-verbinders, waaronder Onafhankelijk en Finaal. De focus ligt op de Arabische letter Āalif.

 • Onafhankelijk: Vertegenwoordigt de op zichzelf staande, onverbonden vorm.
 • Finaal: Uitsluitend verbonden met de voorafgaande letter.

Voorbeeld: Hieronder worden de twee vormen van de Arabische letter Āalif getoond.

FinaalMediaalInitieelOnafhankelijk
ـاـا

Het Arabische alfabet bestaat uit 28 letters, die allemaal medeklinkers vertegenwoordigen. Opvallend is dat drie letters – Āalif (ا), wāw (و) en yāĀ (ي) – ook lange klinkers kunnen aanduiden in specifieke contexten.

Korte klinkers maken echter geen deel uit van het alfabet. De letters zijn gegroepeerd in paren of drietallen met vergelijkbare vormen, die alleen worden onderscheiden door de aanwezigheid en plaatsing van kleine puntjes boven of onder de basisstructuur van de letter.

Naast de letters van het alfabet wordt het Arabisch geschreven met een aantal tekens die niet als deel van het alfabet worden beschouwd. Deze omvatten varianten van spelling, markeringen voor korte klinkers, verschillende andere tekens voor uitspraak en grammatica, en een eigenaardige vormveranderende medeklinker genaamd hamzaŧ.

Sommige van deze tekens zijn vereist voor correct schrijven, terwijl andere optioneel zijn in de meeste teksten en zelden worden geschreven. Arabisch schrift is sterk fonemisch, dat wil zeggen dat er een hoge mate van consistentie is tussen de letters en tekens van de taal en hun overeenkomstige geluiden.

De onderstaande tabel geeft een uitgebreid overzicht van het Arabische alfabet, met de namen, vormen en symbolen die op deze website worden gebruikt voor transcriptie.

Arabisch AlfabetNaamFinaalMediaalInitieelOnafhankelijk
ĀalifĀ (voor hamzaŧ*) of lange klinker āـاــا
bāĀbـبـبـبـب
tāĀtـتـتـتـت
θāĀθـثـثـثـث
jīmj, gـجـجـجـج
HāĀHـحـحـحـح
ḰāĀЌـخـخـخـخ
dāldـدــد
ḏālـذــذ
rāĀrـرــر
zāynzـزــز
sīnsـسـسـسـس
šīnšـشـشـشـش
SādSـصـصـصـص
DādDـضـضـضـض
TāĀTـطـطـطـط
ẒāĀـظـظـظـظ
3ayn3ـعـعـعـع
ğaynğـغـغـغـغ
fāĀfـفـفـفـف
qāfqـقـقـقـق
kāfkـكـكـكـك
lāmlـلـلـلـل
mīmmـمـمـمـم
nūnnـنـنـنـن
hāĀhـه/هـهـهـهـ
wāww of lange klinker ūـوــو
yāĀy of lange klinker ī**ـيـيـيـي

*Let op dat Āalif geen onafhankelijke medeklinker is, maar vaak wordt gebruikt om de medeklinker hamzaŧ (ء) voor te stellen, die traditioneel niet is opgenomen in het alfabet.

Ontdek de nuances van de uitspraak van Arabische medeklinkers met onze uitgebreide tabel. Elk symbool komt overeen met de nauwkeurige uitspraak in Modern Standaard Arabisch (MSA) wanneer het als medeklinker wordt gebruikt.

Merk op dat bepaalde letters, zoals Āalif (ا), wāw (و) en yāĀ (ي), ook als klinkers kunnen functioneren, een onderwerp dat we later zullen behandelen.

SymboolUitspraakVoorbeeldLetter
ĀGlottisslag; zoals het geluid vóór een woord dat begint met een klinker, zoals in “in” of “uit”أَسْماءأ/ء
bZoals “b” in “band”بَلَدب
tZoals “t” in “tan”تَلّت
θ“th”ثَمَنث
j, gZoals “g” in “regime”جَبَلج
HGeproduceerd door “ha” te zeggen terwijl de keelspieren worden samengeknepenحَسَبح
ЌZoals “ch” in het “nacht” of “lachen”خَطّخ
dZoals “d” in “dance”دَرْسد
Zoals “z” in zomaarذَنَبذ
rKwaliteit varieert van een triller, zoals “r” in “regio”رَبّر
zZoals “z” in “ze”زَميلز
sZoals “s” in “soep”سَفَرس
šZoals “sh” in “shampoo”شَرْشَفش
SNadrukkelijke tegenhanger van س, vergelijkbaar met de “s” in “sauce,” of “sauna,”صَيْفص
DNadrukkelijke tegenhanger van د, vergelijkbaar met de initiële “d” in “dag”ضَميرض
TNadrukkelijke tegenhanger van ت, vergelijkbaar met de “t” in “tomaat”طَويلط
Nadrukkelijke tegenhanger van ذ, vergelijkbaar met de “z” in “zomaar”ظَريفظ
3Zoals “au” in “automaat”عَرَبع
ğZoals “g” in “gember”غَريبغ
fZoals “v” in “vis”فِلفُلف
qZoals “k” in “kom”قَريبق
kNadrukkelijke tegenhanger van ق, vergelijkbaar met de “k” in “komkomer”كُتُبك
lZoals “l” in “land”لَبَنل
mZoals “m” in “man”مَكْتَبم
nZoals “n” in “nu”نَجاحن
hZoals “h” in “hoe”هَدَفهـ
wZoals “w” in “win”وَلَدو
yZoals “j” in “jij”يَميني

Ontdek de geheimen van Arabische klinkers met onze diepgaande handleiding. Het Arabisch kent slechts drie klinkers (“a”, “i”, “u”), elk beschikbaar in zowel korte als lange vormen. Lange klinkers worden ongeveer twee keer zo lang uitgesproken als korte klinkers.

Ondanks het beperkte aantal onderscheidende klinkers biedt de uitspraak in het Arabisch aanzienlijke variatie, vooral bij het “a”-geluid. De nabijheid van emphatische medeklinkers (ظ, ط, ض, ص) of ق kan de omringende klinkergeluiden verdiepen.

De uitspraak van klinkers kan ook verschillen tussen dialectregio’s, zelfs binnen het Moderne Standaard Arabisch (MSA). Deze variaties, bekend als allofonen, veranderen de betekenis van woorden niet maar tonen de rijkdom van de Arabische fonetiek.

Korte klinkers en sukūn
Korte klinkers worden in het Arabisch weergegeven met diakritische tekens (Harakāt) boven of onder de letters. Niet vaak geschreven in Arabische teksten, behalve in de Koran en specifieke educatieve materialen, zorgen deze tekens, of vocalisatie, voor een nauwkeurige uitspraak.

Het herkennen en uitspreken van woorden zonder deze tekens is essentieel voor Arabische lezers.

 • fatHaŧ (ـَ): Uitgesproken als “a,” zoals “a” in “appel”.
 • Dammaŧ (ـُ): Uitgesproken als “oe,” zoals “oe” in “zoeken”.
 • kasraŧ (ـِ): Uitgesproken als “i,” zoals “i” in “innen”.
 • sukūn (ـْ): Geen symbool; geeft aan dat een medeklinkercluster geen volgende klinker heeft.

In het Libanees Arabisch wordt kasraŧ soms uitgesproken als de Franse “é” in “résumé,” zoals hieronder besproken.

Lange Klinkers
Lange klinkers worden vertegenwoordigd door de letters Āalif (ا), wāw (و) en yāĀ (ي).

 • Āalif (ا): Uitgesproken als “ā,” zoals “aa” in “aaien”.
 • wāw (و): Uitgesproken als “u,” zoals een verlengde “oo” in “poot”.
 • yāĀ (ي): Uitgesproken als “ī,” vergelijkbaar met een verlengde “ee” in “seem” of “i” in “machine.”

Begin je reis om Arabische cijfers te beheersen door te starten met het fundamentele tellen van één tot tien. Deze essentiële vaardigheid dient als de toegangspoort tot verdere numerieke verkenningen in elke taal.

 • Een = Wahid (واحد).
 • Twee = Itnan (إثنان).
 • Drie = Talata (ثلاثة).
 • Vier = Arba’a (أربع).
 • Vijf = Hamsa (خمسة).
 • Zes = Sitta (ستة).
 • Zeven = Sab’a (سبعة).
 • Acht = Tamaniya (ثمانية).
 • Negen = Tis’a (تسعة).
 • Tien = Ashra (عشرة).
GetalCijferArabischGeromaniseerdUitspraak
1١وَاحِدWahidWaah-heet
2٢اِثْنَانIthnanIhth-naan
3٣ثَلَاثَةThalathahTheh-lah-theh
4٤أَرْبَعَةArbaʿaAhr-uh-bah-ah
5٥خَمْسَةHhamsaHahm-sah
6٦سِتَّةSittaSiht-tah
7٧سَبْعَةSabʿaSehb-uh-ah
8٨ثَمَانِيَةThamaniyaTheh-mah-nee-yuh
9٩تِسْعَةTisʿaTihs-anh
10١٠عَشَرَةAsharAhsh-ahr-rah

Begrip van het concept nul
In het Arabisch wordt nul Sifr (صفر) genoemd, uitgesproken als “Say-fur“. Ontstaan ​​in India en de Arabische wereld, werd het concept van nul geïntroduceerd in Europa tijdens de Kruistochten.

Net als in het nederlands wordt “nul” niet vaak gebruikt bij het lezen van getallen, tenzij het gaat om kardinale getallen zoals bijvoorbeeld een debetkaart- of telefoonnummer.

Herkenning van arabische cijfers
Arabische cijfers, vaak aangeduid als hindoe-Arabische cijfers, vinden hun oorsprong in India. Ze bestaan uit 10 cijfers (٩ ٨ ٧ ٦ ٥ ٤ ٣ ٢ ١ ٠), inclusief nul, en vertegenwoordigen cijfers van één tot negen.

Interessant is dat je in het Arabisch cijfers van links naar rechts schrijft en leest, in tegenstelling tot de van rechts naar links gerichte oriëntatie van het Arabisch schrift. In sommige landen worden Arabische en westerse cijfers vaak gecombineerd gebruikt.

Begin aan je reis met Arabische letters en cijfers en open deuren naar verdere taalkundige verkenningen!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *