Afbeelding toont moskee: een belangrijke plek in Islam

Benieuwd naar de oorsprong van de Islam? Het is een complete en vreedzame manier van leven dat ‘onderwerping aan God’ betekent en een diepe verbinding met de Almachtige inhoudt. Deze religie biedt een inzichtelijke begrip van iemands doel, relatie met God en uiteindelijke bestemming.

Een moslim is iemand die de islamitische geloofsovertuiging volgt en de overtuiging in de Eenheid van God en het profetendom van Mohammed (vrede zij met hem) handhaaft. Met meer dan 1,2 miljard volgelingen wereldwijd groeit dit religie snel en wordt het een van de meest prominente religies ter wereld.

Islam: Monotheïstisch geloof in God

Het is een monotheïstische religie die zich richt op de fundamentele overtuiging in één God, wat de hoeksteen is van zijn leer. Dit concept benadrukt dat God de enige schepper van het universum is en onderscheidt zich van Zijn schepping.

Moslims worden aangemoedigd om een persoonlijke verbinding met God te hebben zonder enige tussenpersonen, wat een unieke eigenschap is van deze religie. In dit religie wordt God vaak aangeduid als Allah, een term die “God” betekent in de Arabische taal.

Het is vermeldenswaard dat Arabisch-sprekende Joden en Christenen ook de term “Allah” gebruiken om naar God te verwijzen.

Het heilige boek van dit religie, de Koran (ook gespeld als ‘Quran’), geeft inzicht in de beschrijving van God van Zichzelf. In de Koran wordt God beschreven als:

“God de Enige, God de Eeuwige. Hij heeft geen kind verwekt en is niet verwekt. Niemand is aan Hem gelijkwaardig”.

(112:1-4)

Deze verzen benadrukken de uniekheid van God en Zijn onvergelijkbare aard, waarbij wordt benadrukt dat Hij noch verwekt noch is verwekt.

Een universeel geloof

Het vertegenwoordigt de uiteindelijke goddelijke boodschap die door alle profeten van God door de geschiedenis heen is overgebracht. Volgens Islamitische overtuigingen is aan elke natie op enig moment een profeet gezonden om hen te instrueren om uitsluitend God te aanbidden en begeleiding te bieden over hoe in harmonie met anderen te leven.

De lijst van profeten omvat Adam, Noach, Abraham, Ismaël, Isaak, Jacob, Jozef, Mozes, Jezus en Mohammed – vrede zij met hen allen. Al deze profeten hebben consequent de boodschap overgebracht om één God te aanbidden, naast het voorschrijven van specifieke wetten die pasten bij de behoeften van hun respectievelijke gemeenschappen.

Desondanks ging de boodschap van de profeten vaak verloren, werd genegeerd of in de loop van de tijd veranderd, wat resulteerde in slechts fragmenten van de oorspronkelijke boodschap die bewaard bleven. Daarom stuurde God verdere profeten om de fundamentele leerstellingen van het monotheïsme te herstellen en te versterken.

Om de leringen van alle profeten te behouden en te herstellen, koos Allah Muhammad (vzmh) als de laatste profeet voor de hele mensheid tijdens de 7e eeuw C.E. De engel Gabriël verscheen voor het eerst aan hem in 610 C.E. en bracht goddelijke openbaringen voor de volgende 23 jaar tot de boodschap compleet was.

Muhammad (vzmh) nodigde mensen uit om te geloven in de eenheid van God en benadrukte het belang van compassie en gerechtigheid jegens elkaar. Hij diende als rolmodel voor de hele mensheid om te volgen.

De Koran leert dat God geschriften als leiding aan de mensheid heeft gezonden via Zijn profeten, waaronder de Thora aan Mozes, het Evangelie aan Jezus en de Koran aan Muhammad (vzmh). De Koran is de laatste openbaring van God en wordt beschouwd als Zijn letterlijke woord.

Het bevestigt de waarheden van eerdere geschriften en benadrukt de kernboodschap van het aanbidden van één God en het leiden van een rechtvaardig leven. De Koran is goddelijk beschermd tegen corruptie en is bewaard gebleven in zijn oorspronkelijke tekst voor het voordeel van alle mensen tot het einde der tijden. Het is het enige heilige boek dat op deze manier is beschermd.

Begrip van het doel van het leven in de Islam

Het biedt een duidelijk en definitief antwoord op een van de meest complexe vragen in de menselijke geschiedenis – “Wat is het doel van het leven?” God bevestigt in de Koran:

“Ik heb de djinn en de mens slechts geschapen om Mij te dienen”.

(51:56)

Volgens de islamitische overtuiging is het doel van het leven om God, de Schepper van alles, te aanbidden. Aanbidding in dit religie omvat een uitgebreid concept dat mensen aanspoort om zich in elk aspect van hun dagelijks leven bewust te blijven van God, hen voorziet van een kader om een gebalanceerd en deugdzaam leven te leiden.

Deze levenswijze pleit voor het ontwikkelen van een sterke morele karakter, het bevorderen van goede relaties met anderen en het opbouwen van rechtvaardige en harmonieuze samenlevingen.

Door zich te wijden aan een leven van overgave aan God, kan men een ware innerlijke vrede bereiken door spirituele behoeften in balans te brengen met wereldse zaken. Het benadrukt ook het belang van verantwoordelijk leven en bewust zijn van de verantwoording die wacht in het hiernamaals.

In dit religie is geloven in de Dag des Oordeels van groot belang. Dit evenement markeert de overgang van het vluchtige leven in deze wereld naar het eeuwige hiernamaals. Op deze dag worden mensen terug tot leven gebracht en verantwoorden zij zich voor hun daden tijdens hun leven op aarde, wat uiteindelijk hun lot in de Hemel of de Hel zal bepalen.

De Koran geeft uitgebreid uitleg over de gebeurtenissen van deze dag en biedt gedetailleerde beschrijvingen van de Hemel en de Hel. Het is van cruciaal belang voor moslims om in de Dag des Oordeels te geloven en zich daarop voor te bereiden.

Sharia-wetgeving

De sharia-wetgeving, die het rechtssysteem van de islam is, biedt moslims richtlijnen over hoe ze hun leven moeten leiden in overeenstemming met hun geloof. Deze uitgebreide gedragscode geeft moslims richtlijnen voor verschillende aspecten van hun leven, van kledingvoorschriften tot huwelijksrichtlijnen en morele principes.

Hoewel de sharia-wetgeving bekend staat om haar strenge richtlijnen en harde straffen, zoals het amputeren van de hand van een dief of steniging tot de dood voor overspel, steunen veel moslims dergelijke extreme maatregelen niet.

Het is belangrijk op te merken dat de sharia-wetgeving niet universeel wordt toegepast en dat de interpretatie ervan kan verschillen tussen verschillende moslimgemeenschappen en landen.

De Hijra en de opkomst van Islam: Van Muhammad tot Abu Bakr

In 622 maakte Muhammad, vergezeld door zijn volgers, een reis van Mekka naar Medina, die bekend staat als de Hijra. Dit evenement markeert het begin van de islamitische kalender en wordt beschouwd als een belangrijk keerpunt in de geschiedenis van dit religie.

Zeven jaar later keerden Muhammad en zijn volgers terug naar Mekka en veroverden de regio. Ondanks tegenstand en vervolging bleef hij zijn boodschap prediken tot aan zijn dood in 632.

Na de dood van Muhammad verspreidde dit religie zich snel over het Arabische Schiereiland, en een reeks kaliefen volgde hem op als leiders van de moslimgemeenschap. De eerste kalief was Abu Bakr, die niet alleen de schoonvader van Muhammad was, maar ook zijn goede vriend en adviseur.

Het leiderschap van Abu Bakr speelde een belangrijke rol in de uitbreiding van het islamitische rijk, en hij speelde een significante rol in het vormgeven van de vroege islamitische gemeenschap. Hij stierf echter slechts twee jaar na zijn verkiezing en Caliph Umar, ook een schoonvader van Muhammad, volgde hem op in 634.

Het begrijpen van de Hijra en het vroege leiderschap van dit religie, van Muhammad tot Abu Bakr, biedt waardevolle inzichten in de ontwikkeling en verspreiding van het islamitische geloof.

Als een van de meest invloedrijke gebeurtenissen in de islamitische geschiedenis blijft de Hijra een fundamenteel aspect van de islamitische cultuur en dient het als een symbool van uithoudingsvermogen, geloof en volharding.

Het Kalifaat-systeem: Van Umar tot het Ottomaanse Rijk

Het Kalifaat-systeem werd opgericht na de dood van Profeet Mohammed, waar de leider van de moslimgemeenschap, bekend als de Kalief, werd geselecteerd via een proces van consultatie of verkiezing. Umar, de tweede kalief, werd vermoord en de schoonzoon van Mohammed, Uthman, nam het over. Uthman werd echter ook gedood en Ali, de neef en schoonzoon van Mohammed, werd gekozen als de volgende kalief.

Onder de eerste vier kaliefen veroverden Arabische moslims uitgebreide gebieden in het Midden-Oosten, zoals Syrië, Palestina, Iran en Irak, en verspreidden ze dit religie naar Europa, Afrika en Azië. Deze expansie droeg bij aan de ontwikkeling en groei van het islamitische rijk, dat eeuwenlang duurde en uiteindelijk evolueerde naar het Ottomaanse Rijk.

Het Ottomaanse Rijk controleerde uitgebreide regio’s in het Midden-Oosten van 1517 tot 1917, en de Kalief bleef een essentiële figuur, die diende als zowel politiek als religieus leider. De Ottomaanse heerschappij kwam echter tot een einde na de Eerste Wereldoorlog.

Vandaag blijft het Kalifaat-systeem een ​​belangrijk aspect van de islamitische geschiedenis, dat de politieke en religieuze overtuigingen van de vroege moslimleiders weerspiegelt. Het begrijpen van de geschiedenis en evolutie van het Kalifaat-systeem biedt waardevolle inzichten in de ontwikkeling en verspreiding van dit religie en de rol van religie bij het vormgeven van politieke systemen.

Belangrijke feiten over de islamitische geloof

 • Islam is een Arabisch woord dat “onderwerping aan de wil van God” betekent. Het is een monotheïstische religie waarvan de volgers moslims worden genoemd. Ze aanbidden één God, Allah, die wordt beschouwd als alwetend en almachtig.
 • Moslims streven ernaar om een ​​leven van volledige onderwerping aan Allah te leiden, waarbij ze geloven dat alles alleen met Zijn toestemming gebeurt, maar dat mensen vrije wil hebben. De profeet Mohammed, die Allah’s woord ontving via de engel Gabriël, openbaarde de leringen van dit religie aan de wereld.
 • Dit religie erkent ook verschillende profeten, waaronder Abraham, Mozes, Noach en Jezus, en moslims geloven dat Mohammed de laatste profeet was. Het heilige boek van dit religie is de Koran, en moslims vereren de Hadith en sommige van het materiaal dat in de Bijbel is gevonden.
 • Aanbidding voor moslims is gericht op bidden en het reciteren van de Koran, en moskeeën zijn de plaatsen waar ze aanbidden. Enkele van de belangrijkste islamitische heilige plaatsen zijn de Ka’aba in Mekka, de Al-Aqsa-moskee in Jeruzalem en de moskee van de profeet Mohammed in Medina.
 • Dit religie benadrukt ook het idee van “jihad”, wat “strijd” betekent in het Arabisch. Moslims interpreteren jihad als de interne en externe inspanningen om hun geloof te verdedigen en te streven naar een beter leven. Hoewel zeldzaam, is militaire jihad alleen toegestaan ​​in een “rechtvaardige oorlog”.
 • Het begrijpen van deze belangrijke feiten over dit religie is essentieel om de overtuigingen en praktijken van moslims over de hele wereld te begrijpen. De islamitische religie is een rijke en diverse religie en het blijft de cultuur en politiek van veel samenlevingen vormen.

De vijf zuilen van de Islam

In de Islam is aanbidding een integraal onderdeel van het dagelijks leven van een moslim en beperkt zich niet tot een specifieke heilige plaats. De vijf zuilen omvatten de fundamentele aspecten van aanbidding, waardoor moslims een sterke relatie met God kunnen opbouwen.

 • Geloofsgetuigenis (Shahada): Deze eerste zuil vereist dat moslims hun geloof bevestigen door te verklaren dat er geen God is dan Allah en dat Profeet Mohammed (vzmh) Zijn boodschapper is. Met deze verklaring bevestigen moslims dat God de enige ware godheid is en Mohammed Zijn laatste profeet is. Moslims zoeken leiding uit de Koran en de leer van Profeet Mohammed (vzmh).
 • Gebed (Salah): Moslims bidden vijf keer per dag om contact te maken met God en zichzelf te herinneren aan hun doel in het leven. Via het gebed zoeken moslims een persoonlijke spirituele relatie met hun Schepper. Fysieke bewegingen, zoals buigen en prostreren, maken ook deel uit van het gebed, die al door de profeten voor hen werden uitgevoerd.
 • Liefdadigheid (Zakah): Moslims moeten 2,5% van hun jaarlijkse besparingen geven om de armen, behoeftigen en onderdrukten te helpen. Deze jaarlijkse liefdadigheid dient als bron van sociale zorg, ter bevordering van een rechtvaardige samenleving waarin de basisbehoeften van iedereen worden vervuld.
 • Vasten (Sawm): Moslims vasten tijdens de maand Ramadan, waarbij ze zich onthouden van eten, drinken en seksuele activiteiten van zonsopgang tot zonsondergang. Deze daad van zelfbeheersing vergroot het inlevingsvermogen voor de minder bedeelden en helpt slechte gewoonten te overwinnen.
 • Bedevaart (Hadj): Moslims die fysiek en financieel in staat zijn, moeten ten minste één keer in hun leven de bedevaart naar Mekka uitvoeren. Het symboliseert de eenheid van de mensheid en brengt moslims van alle rassen en nationaliteiten samen om God te aanbidden, volgens de tradities van Profeet Abraham.

Het belang van de vijf zuilen in het versterken van de toewijding aan Allah wordt vaak onderschat door veel moslims, die ze voornamelijk zien als individuele rituele verplichtingen. De gangbare overtuiging is dat men door het belijden van geloof in Allah en Zijn Profeten, het verrichten van gebeden, het geven van aalmoezen (zakat), het vasten tijdens de Ramadan en het ondernemen van de pelgrimstocht, zijn religieuze plichten vervult en deze zuilen ondersteunt.

Hoewel dit perspectief op persoonlijk niveau voldoende kan zijn, ziet het de gemeenschappelijke essentie van deze zuilen en hun bredere maatschappelijke impact over het hoofd. In werkelijkheid dienen deze zuilen niet alleen om iemands toewijding aan Allah te manifesteren en te verbeteren, maar spelen ze ook een cruciale rol in het bevorderen van deze toewijding binnen de grotere samenleving, waardoor een stabiele en welvarende basis wordt gevestigd.

Profeet Mohammed (vrede zij met hem) benadrukte dat de Islam, of overgave aan Allah, is gebaseerd op vijf sleutelpraktijken:

 • het bevestigen van de eenheid van Allah en het profeetschap van Mohammed,
 • het verrichten van gebeden,
 • het geven van aalmoezen,
 • vasten tijdens de Ramadan, en
 • het maken van de pelgrimstocht voor hen die daartoe in staat zijn.

De term ‘gebaseerd op’ impliceert dat deze praktijken de kern vormen van ware toewijding aan Allah, en dat alle andere aspecten van het geloof daaruit voortkomen, in plaats van als afzonderlijke entiteiten van gelijke betekenis te bestaan. Zo zijn deze praktijken niet slechts persoonlijke rituelen, maar vormen ze de hoeksteen van totale overgave aan Allah.

Wanneer deze handelingen zowel individueel als institutioneel worden aangenomen, leggen ze de basis voor het verankeren van islamitische waarden in de gemeenschap, en bevorderen ze een samenleving die toegewijd is aan Allah. Ibn Rajab al-Hanbali (overleden in 795 AH) merkte een “synergie tussen deze zuilen” op, die instrumenteel is in het vestigen, behouden en beschermen van toewijding aan Allah.

Samenvatting

Islam benadrukt eigenschappen zoals nederigheid, oprechtheid, geduld en liefdadigheid, terwijl trots en zelfrechtvaardigheid worden veroordeeld. Dit religie leert dat mensen vrije wil hebben en evenzeer in staat zijn tot zowel goed als kwaad.

Een gezonde vrees voor de Almachtige God en een oprechte overtuiging in Zijn oneindige Barmhartigheid vestigen de ware balans van een islamitisch leven. De Heilige Qur’an bevat onderwijs over het hiernamaals en de Dag des Oordeels, en moslims geloven dat alle mensen uiteindelijk door de Almachtige God zullen worden beoordeeld op hun geloof en daden.

Islam leert dat het leven een test is en dat alle mensen verantwoordelijkheid afleggen voor de Almachtige God. Geloof in het hiernamaals kan leiden tot een goed uitgebalanceerd leven en moraal.

Veelgestelde vragen

Deze monotheïstische religie draait om het geloof in één God, Allah, en heeft enkele overeenkomsten met het jodendom en het christendom. De geschiedenis ervan kan worden teruggevoerd tot de profeet Abraham en uiteindelijk tot Adam.

Alle profeten deelden de universele boodschap van geloof in één God en vriendelijkheid tegenover de mensheid. De laatste profeet, volgens moslims, was Mohammed, geboren in Mekka, Saoedi-Arabië in 570 CE.

Ongelukkig met de sociale en economische onrechtvaardigheden en de verering van vele goden, ontving Mohammed op 40-jarige leeftijd in 610 CE een openbaring van God door de engel Jibril. Hij bleef gedurende zijn hele leven boodschappen van God ontvangen en begon de boodschap van Allah aan anderen te verkondigen.

Zijn centrale boodschap benadrukte de aanbidding van één God en het leiden van een leven dat Allah welgevallig was. Verken de rijke geschiedenis en leer van dit religie en ontdek de relevantie ervan voor uw leven vandaag.

De Islamitische geloofsovertuiging heeft wereldwijd meer dan 1,2 miljard volgers, waarvan 5.5 miljoen moslims in de europe wonen. Er wonen ongeveer 90 duizend moslims in Nederland. De grootste moslimpopulaties zijn te vinden in Indonesië en India, waarbij slechts 18% van de moslims Arabieren uit het Midden-Oosten zijn.

De twee belangrijkste groepen van de Islam zijn de Soennieten, die ongeveer 80% van de moslimbevolking vertegenwoordigen, en de Shi’iten, die ongeveer 20% vormen. Deze groepen verschillen van mening over wie de rechtmatige leider van dit religie was na de dood van de profeet Mohammed.

Het is een religie met een Arabische oorsprong en betekent “overgave, onderwerping, toewijding en vrede”. Het is een manier van leven die mensen aanmoedigt om innerlijke vrede te vinden door zich te onderwerpen aan de goddelijke wil.

Het concept van vrede staat centraal in dit religie, omdat het de nadruk legt op het belang van het vinden van vrede in zichzelf en het bevorderen van vrede in de samenleving. Het uiteindelijke doel van dit religie is het bereiken van volledige vrede door zich over te geven aan de wil van Allah.

Allah is de naam van de enige God in dit religie, en de term “Allah” is afgeleid van de Arabische taal. Moslims geloven dat Allah dezelfde God is die wordt aanbeden door volgelingen van andere monotheïstische religies zoals het jodendom en het christendom.

De naam “Allah” wordt als meer gepast beschouwd in de islamitische cultuur omdat hij genderneutraal is en geen meervoudsvorm heeft. Moslims geloven dat Allah de enige ware God is en dat hij de schepper is van het universum en alles wat erin zit.

Om formeel jouw geloof in de Islam uit te drukken, heb jij alleen de volgende woorden te zeggen:

“Ashadu an laa ilaha illallaah wa Ashadu ana MuhammadurRasoolullah,”

wat betekent:

“Ik getuig dat er geen god is dan Allah en ik getuig dat Mohammed de Boodschapper van Allah is.”

Door deze verklaring af te leggen, word jij een moslim en bevestig jij jouw geloof in de eenheid van Allah en het profetendom van Mohammed.

Moslims houden zich aan zes fundamentele overtuigingen:

Monotheïsme: Moslims geloven in de Eenheid van God (Allah).

Engelen: Moslims geloven in het bestaan van engelen, die de boodschappers van God zijn.

Heilige Boeken: Moslims geloven in de goddelijke oorsprong van heilige boeken, waaronder de Koran, Torah en Bijbel.

Profeten: Moslims geloven in alle profeten die door God zijn gestuurd, inclusief Noach, Abraham, Mozes, Jezus en Mohammed.

De Dag des Oordeels: Moslims geloven in de Dag des Oordeels en het leven na de dood, waarin iedereen verantwoordelijk zal worden gehouden voor zijn daden.

Goddelijke Voorbeschikking: Moslims geloven in de goddelijke voorbeschikking, die erkent dat alles gebeurt door de wil van God, en dat mensen de vrijheid hebben om hun daden te kiezen.

Deze overtuigingen vormen de basis van de islam, een religie die de onderwerping aan de wil van God benadrukt en het leven van rechtvaardigheid.

Moslims zijn volgers van de islam, een religie die bedoeld is voor de hele mensheid en niet beperkt is tot Arabieren. Meer dan 80% van ’s werelds moslims zijn geen Arabieren en het grootste moslimland is Indonesië. Moslims komen uit diverse rassen, etnische groepen en nationaliteiten.

De boodschap van dit religie gaat over het zich onderwerpen aan de wil van Allah, en een moslim is iemand die zijn overtuigingen en waarden baseert op de geopenbaarde wil van Allah. De misvatting dat moslims de profeet Mohammed aanbidden is onjuist, aangezien moslims niet zijn toegestaan ​​om iemand of iets anders dan Allah te aanbidden.

De vijf zuilen zijn de basis van de islamitische geloofsbelijdenis en praktijk. Ze zijn:

 1. De Geloofsgetuigenis is een tweezijdige verklaring van geloof in de eenheid van God en het profeetschap van Mohammed.
 2. Gebed is een directe verbinding tussen de gelovige en God, en moslims voeren vijf verplichte gebeden per dag uit.
 3. Zakat is het geven van aalmoezen of liefdadigheidsdonaties, die het bezit zuiveren en mensen in nood helpen.
 4. Het vasten tijdens de maand Ramadan is een andere methode van zelfzuivering en een verplichting voor alle moslims die fysiek in staat zijn dit te doen.
 5. Hadj of pelgrimage (bedevaart) is naar Mekka een verplichting voor degenen die fysiek, mentaal en financieel in staat zijn om de reis te maken.

Vergelijkbare berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *