Shahada: De eerste zuil en geloofsgetuigenis in de Islam

De Shahada heeft een immense betekenis in de Islam, aangezien het dient als de fundamentale zuil die toegang verleent tot het Paradijs en als een vereiste geldt voor het omarmen van de religie.

Het begrijpen van de diepgaande betekenis van de Shahada is van het grootste belang, en het is even cruciaal om de juiste uitspraak ervan te leren. Dit artikel duikt in de betekenis van de geloofsbelijdenis in de Islam, de implicaties ervan, en biedt begeleiding bij het correct articuleren van deze essentiële verklaring.

Wat is de Shahada?

Het is de verklaring van de onwankelbare overtuiging van moslims in de monotheïstische aard van “God” en de ondubbelzinnige acceptatie van Muhammad als de door God aangestelde Profeet. In de Islam dient de geloofsbelijdenis als een diepgaande getuigenis, samengevat in de zin:

أشهد أنّ لا اله الا الله و أشهد أنّ محمدًا رسول الله

Ik getuig dat er geen god is behalve Allah en ik getuig dat Mohammed de boodschapper van Allah is.

Het eerste gedeelte van de geloofsbelijdenis, “de getuigenis dat er geen god is dan God,” omvat de oprechte erkenning en verbale verklaring van iemands sterke overtuiging in de exclusieve goddelijkheid van God, de Almachtige en Opperste. Het benadrukt dat alleen God de attributen van ware goddelijkheid bezit en dat elke vorm van aanbidding alleen aan Hem gericht moet zijn.

Wat betreft de betekenis van de geloofsbelijdenis in de Islam, draagt de uitspraak “Muhammad is de Boodschapper van God” enorm veel gewicht. Het vereist dat individuen oprechte geloofsbelijdenis doen en hun geloof in het profetendom van Muhammad internaliseren.

Deze getuigenis vereist het geloof in de authenticiteit van de leer van Muhammad en het volgen van zijn leiding in alle aspecten van het leven. Bovendien houdt het zich houden aan zijn instructies in en het zich onthouden van verboden handelingen door hem, waarmee onwrikbare gehoorzaamheid aan de Boodschapper van God, vrede zij met hem, wordt geëxemplificeerd.

Oorsprong en betekenis van de Shahada in de Islam:

De oorsprong en betekenis van de islamitsche geloofsbelijdenis in de Islam kunnen worden herleid naar de Koran en hadiths. Hoewel de twee delen van de geloofsbekentenis niet expliciet naast elkaar werden genoemd in de Koran in de exacte vorm zoals we die vandaag kennen, werden ze afzonderlijk aangeduid. Een vers uit de Koran luidt:

شَهِدَ اللّهُ أَنَّهُ لاَ إِلَـهَ إِلاَّ هُوَ وَالْمَلاَئِكَةُ وَأُوْلُواْ الْعِلْمِ قَآئِمَاً بِالْقِسْطِ لاَ إِلَـهَ إِلاَّ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

Dit vers benadrukt dat er geen god is behalve Allah, en deze getuigenis wordt waargenomen door Allah zelf, Zijn engelen en degenen die kennis bezitten. Zij bevestigen allen de eenheid van God en staan vast in het handhaven van gerechtigheid. Allah is de enige godheid die het waard is om aanbeden te worden, en Hij is de Almachtige en de Alwijze.

De geloofsbelijdenis, vervat in dit vers, heeft een immense betekenis in de Islam, omdat het de fundamentele overtuiging verkondigt in de exclusieve goddelijkheid van Allah. Deze getuigenis wordt waargenomen door het Goddelijke Wezen zelf, evenals door Zijn engelen en degenen die kennis hebben. Het bevestigt de eenheid van God en benadrukt Zijn opperste macht en wijsheid.

Het begrijpen van de oorsprong en betekenis van de geloofsbelijdenis helpt individuen de diepgaande essentie van deze verklaring te bevatten, waardoor hun geloof en toewijding aan de Islam worden versterkt.

Het begrijpen van de letterlijke betekenis van Shahadah in de Islam:

De term “Shahada” komt voort uit het werkwoord “getuigen.” In de context van de Islam betekent geloofsbelijdenis absoluut weten en onwankelbaar geloven in God, zonder het kleinste spoortje van twijfel.

Een enkele oprechte uitspraak van de Shahadah in het Arabisch is voldoende voor een individu om het geloof van de Islam te omarmen. Deze verklaring, vaak aangeduid als het “Woord,” vertegenwoordigt een diepgaande geloofsbelijdenis.

Het reciteren van de geloofsbelijdenis wordt beschouwd als de belangrijkste van de vijf zuilen van de Islam en heeft een belangrijke betekenis voor moslims. Niet-moslims die zich willen bekeren tot de Islam verkondigen deze geloofsbelijdenis openlijk als onderdeel van hun bekering.

De spirituele betekenis van de Shahada:

Islamitische geloofsbelijdenis heeft een belangrijke spirituele betekenis voor moslims. Het dient als een fundamentele pijler van de islam en omvat verschillende spirituele dimensies.

De islamitische geloofsbekentenis verklaart: “La ilaha illa Allah, Muhammadun rasul Allah,” wat vertaald kan worden als “Er is geen god die het waard is om aanbeden te worden behalve Allah, en Muhammad is de Boodschapper van Allah.

Hier zijn enkele van de spirituele betekenissen die geassocieerd worden met de Shahada:

Erkenning van de eenheid van God: De geloofsbelijdenis bevestigt het geloof in de absolute eenheid van God (Tawhid). Het erkent dat er geen godheid of goddelijkheid is die het waard is om aanbeden te worden, behalve Allah alleen. Deze erkenning van de Eenheid van God staat centraal in de islamitische monotheïsme en legt een directe verbinding tussen het individu en de Schepper.

Oprechtheid in aanbidding: De spirituele betekenis van de Shahada ligt in de eis van oprechtheid. Het is niet voldoende om alleen de woorden te reciteren; ware overtuiging en toewijding moeten in het hart aanwezig zijn. De geloofsbelijdenis roept op tot een oprecht en oprecht aanvaarden van het geloof in de eenheid van God en de overgave van het gehele wezen aan Hem.

Liefde en toewijding aan God: Het weerspiegelt een diepe liefde voor God en een verlangen om Hem boven alles te behagen. Moslims die de geloofsbelijdenis reciteren, uiten hun toewijding en inzet voor Allah, waarbij ze ernaar streven hun leven in overeenstemming te brengen met Zijn leiding en Zijn geboden te gehoorzamen.

De geloofsbelijdenis dient als een manifestatie van deze liefde en een verklaring van loyaliteit aan de Schepper.

Transformatie en spirituele reis: Het vertegenwoordigt een transformerend moment in iemands leven. Wanneer een individu oprecht de islam omarmt en de geloofsbekentenis uitspreekt, markeert dit een spirituele wedergeboorte en toetreding tot de moslimgemeenschap (Ummah).

Het markeert het begin van een levenslange reis om toenadering tot God te zoeken, de ziel te zuiveren en de leringen van de islam na te leven.

Getuigenis van de boodschap van de Profeet Muhammad: Het tweede deel van de Shahada erkent Profeet Muhammad als de laatste Boodschapper van God. Door de profeetschap van Muhammad te bevestigen, aanvaarden moslims de leiding en leringen die hij aan de mensheid heeft overgebracht.

Het duidt op de erkenning van de Koran als de goddelijke openbaring en een toewijding om het voorbeeld van de Profeet te volgen in het leiden van een rechtvaardig en ethisch leven.

Het doel van de Shahada in de islam:

De geloofsbelijdenis heeft een immense betekenis in de islam en wordt erkend door alle islamitische geleerden als een van de belangrijkste zuilen en een cruciaal onderdeel van het geloof. De betekenis ervan komt voort uit verschillende belangrijke redenen.

Allereerst dient de geloofsbekentenis als de eerste stap van berouw en het dichterbij komen tot God. Het markeert een diepgaande geloofsbelijdenis en overgave aan de goddelijke wil. Men gelooft dat zij die sterven terwijl ze de geloofsbekentenis belijden, de genadige zegeningen van God zullen ontvangen.

Verder vormt de geloofsbelijdenis het fundament waarop alle andere religieuze handelingen van een moslim zijn gebouwd. Zonder de geloofsbelijdenis heeft geen enkele handeling geldigheid.

Noch het gebed, noch het vasten, fundamentele praktijken in de islam, worden erkend zonder de geloofsbekentenis als hun onderliggende basis. Het legt het essentiële kader vast voor alle vormen van aanbidding en goede daden.

Net zoals een gebouw niet kan blijven staan zonder een solide fundering, dient de Shahada als het fundament waarop de gehele structuur van de handelingen en de spirituele reis van een moslim is opgebouwd. Het biedt gelovigen een stevige basis, waarbij hun inspanningen en daden geworteld zijn in de principes en leerstellingen van de islam.

De Quranische visie op Shahada:

Hoewel de volledige formule van de geloofsbelijdenis, zoals bekend bij moslims, niet expliciet wordt genoemd in de Koran, zijn er aanwijzingen en bewijzen in de heilige tekst die de essentie ervan bevestigen. Een dergelijk vers luidt als volgt:

فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ

“Ken daarom dat er geen god is dan Allah, en vraag vergeving voor je zonden en voor de gelovige mannen en vrouwen. En Allah weet van jullie bewegingen en jullie rustplaatsen.”

Dit vers benadrukt het geloof in de eenheid van Allah door te stellen: “Ken daarom dat er geen god is dan Allah.” Daarnaast moedigt het aan om vergeving te zoeken voor iemands fouten en verzoekt het om vergeving voor de gelovige mannen en vrouwen. Allah, de Alwetende, is op de hoogte van alle aspecten van het menselijk bestaan, inclusief hun bewegingen en verblijfplaatsen.

Hoewel de exacte formulering van de islamitische geloofsbekentenis niet expliciet wordt genoemd, belicht dit vers het kernprincipe van de geloofsbelijdenis, waarbij het geloof in de exclusieve goddelijkheid van Allah wordt benadrukt. Het benadrukt ook het belang van het zoeken naar vergeving voor iemands zonden en het uitspreken van gebeden voor het welzijn van medegelovigen.

Vanuit een Koranisch perspectief benadrukt het vers het belang van het erkennen van de eenheid van Allah en het zoeken naar vergeving als integrale aspecten van het geloof. Het dient als een herinnering dat Allah op de hoogte is van elk aspect van het menselijk bestaan, waardoor de betekenis van de geloofsbekentenis in de islam verder wordt versterkt.

De opname van de Shahada op vlaggen in Islamitische landen:

Vlaggen van bepaalde islamitische landen tonen prominent de Shahada, hetzij gegraveerd of symbolisch weergegeven. Een opmerkelijk voorbeeld is de vlag van Saoedi-Arabië, waarop de geloofsbekentenis te zien is.

De praktijk om de geloofsbelijdenis op vlaggen te graveren kan worden herleid tot de achttiende eeuw, toen Abdulaziz Al Saud, de leider van het Huis van Saoed en de uiteindelijke stichter van het Koninkrijk Saoedi-Arabië, een zwaard in het ontwerp van de vlag opnam.

Een ander voorbeeld is de vlag die gebruikt wordt door de Taliban, waarop een witte achtergrond versierd is met de geloofsbekentenis in zwarte letters, wat het Islamitische Emiraat Afghanistan vertegenwoordigt.

Veel landen in de Arabische regio benoemen de islam tot staatsreligie. Als gevolg hiervan hebben veel van deze landen nationale vlaggen die islamitische symboliek, waaronder de geloofsbelijdenis, bevatten. Deze vlaggen dienen als visuele representaties van de religieuze en culturele identiteit van deze naties.

De Betekenis van de Shahada in het Soefisme en kunst:

In de wereld van het Soefisme bestaat er een unieke praktijk waarin moslims deelnemen aan een viering waarbij de geloofsbelijdenis duizend keer wordt herhaald. Deze repetitieve recitatie dient als middel om een diepe spirituele verbinding met God tot stand te brengen, zoals waargenomen door Soefi’s.

Het woord “Allah” wordt ontelbare keren herhaald en bevordert een diep gevoel van spirituele gemeenschap. Soefi’s hebben een sterke eerbied voor dergelijke ceremoniële waarnemingen.

De wereldgemeenschap toont een grote interesse in de islamitische kunst, met name de betoverende aanwezigheid ervan in bouwwerken, musea en moskeeën. De geloofsbekentenis wordt vaak opgenomen in de architectonische ontwerpen van deze gebouwen, waardoor ze een spirituele sfeer uitstralen. Deze opmerkelijke structuren zijn te vinden in tal van landen, waaronder Turkije en Egypte.

De 7 voorwaarden van de Shahada (bekeren tot islam)

  1. Kennis (Ilm): Kennis (Ilm) van wat de woorden van de geloofsbelijdenis betekenen is cruciaal. Het simpelweg nabootsen van de Arabische woorden zonder hun betekenis te begrijpen, maakt iemand niet tot een moslim. Het is essentieel om te begrijpen dat er geen god is dan Allah. Volgens Sahih Muslim zei de Boodschapper van Allah, vrede en zegeningen zij met hem:

“Hij die sterft wetende dat er geen God is dan Allah, zal het Paradijs binnengaan.”

  1. Zekerheid (Yaqin): Zekerheid (Yaqin) is van het grootste belang, zonder twijfel in het hart, met betrekking tot de aanbidding van de enige ware God en de verwerping van het toekennen van partners of tussenpersonen. Profeet Mohammed (vrede zij met hem) zei in Sahih Muslim:

“Niemand ontmoet Allah met de getuigenis dat er niemand is die het waard is om aanbeden te worden behalve Allah en ik ben de Boodschapper van Allah, en hij twijfelt niet aan die verklaring, behalve dat hij het Paradijs zal binnengaan.”

  1. Acceptatie (Qabul): Acceptatie (Qabul) van de Heerschappij van Allah op basis van kennis is noodzakelijk. Er mag geen twijfel zijn over Allah, Zijn Boodschapper of Zijn Boodschap, de Nobele Koran. Dit vereist het volledig opgeven van de aanbidding van welke andere entiteit dan ook dan Allah. In de Koran (2:85) zegt Allah:

“Geloven jullie dan in een gedeelte van het Boek en verwerpen jullie een ander gedeelte? Wat zal dan de vergelding zijn voor degenen onder jullie die zoiets doen, behalve schande in het wereldse leven? En op de Dag der Opstanding zullen zij teruggebracht worden naar de zwaarste bestraffing. En Allah is niet onachtzaam ten aanzien van wat jullie doen.”

  1. Onderwerping (Inqiyad): Onderwerping (Inqiyad) aan de wetten van de islam en streven om ze in het dagelijks leven toe te passen zijn essentieel. Het is belangrijk om actief positieve verandering na te streven, negatieve praktijken te vermijden en kansen aan te grijpen om goede daden te verrichten. Ware liefde voor Allah wordt uitgedrukt door gehoorzaamheid aan Zijn geboden. De Koran (4:125) zegt:

“Wie is er beter in religie dan degene die zijn doel aan Allah onderwerpt, terwijl hij goed doet.”

  1. Oprechtheid (Sidq): Oprechtheid (Sidq) onderscheidt de ware gelovige van de huichelaar. Het uitspreken van de shahada moet voortkomen uit oprechtheid, waarheid resoneren in het hart, vrij van bijbedoelingen of maatschappelijke verwachtingen. In de Koran (28:10) staat:

“En onder de mensen zijn er sommigen die zeggen: ‘Wij geloven in Allah en de Laatste Dag’, terwijl zij niet geloven. Zij willen Allah bedriegen en degenen die geloven, maar zij bedriegen niemand dan zichzelf, terwijl zij het niet beseffen. In hun hart is een ziekte en Allah vergroot hun ziekte. Er is voor hen een pijnlijke bestraffing omdat zij liegen.”

  1. Oprechtheid (Ikhlas): Oprechtheid (Ikhlas) in aanbidding is een persoonlijke aangelegenheid tussen het individu en Allah. De geloofsbelijdenis moet niet worden uitgesproken om anderen te behagen, sociale acceptatie te verkrijgen of persoonlijke voordelen te zoeken. Het doel is om een oprechte toewijding aan Allah alleen te ontwikkelen en te streven naar pure aanbidding van Hem. In de Koran (98:5) zegt Allah:

“Aanbid Allah, en wees Hem oprecht in uw godsdienst.”

  1. Liefde voor Allah (Mahabbah): Liefde voor Allah (Mahabbah) dient als een leidende kracht, die het geloof in “La ilaha illallah” (Er is geen god die het waard is om aanbeden te worden behalve Allah) versterkt. Toenemende liefde voor Allah kan worden bereikt door Zijn namen, eigenschappen en Zijn boodschap die geopenbaard is in de Koran, te begrijpen. De Profeet, vrede zij met hem, zei:

“Wie drie eigenschappen heeft, heeft de zoetheid van het geloof geproefd. [De eerste daarvan] is dat hij Allah en Zijn Boodschapper meer liefheeft dan wie dan ook…”

(Al-Bukhari en Muslim)

“Er mag geen dwang zijn in de religie.”

“Het rechte pad is duidelijk van het verkeerde pad. Wie de valse goden verwerpt en in Allah gelooft, heeft de betrouwbaarste handgreep gegrepen die nooit zal breken, want Allah is Alhorend en Alwetend.”

(Al-Quran 2:256)

Hoe Shahada te geven in de Islam: Stapsgewijze handleiding

De getuigenis van het geloof, is een belangrijk moment in de reis van een persoon om de Islam te omarmen. Het is essentieel om het proces te begrijpen en het met duidelijkheid en oprechtheid te benaderen. Laten we de stapsgewijze instructies verkennen om de geloofsbelijdenis in de Islam te geven:

Stap 1: Ghusl (Optioneel maar aanbevolen)

Begin met het verrichten van Ghusl, een volledig bad of douche die het hele lichaam reinigt. Hoewel het niet verplicht is, wordt het sterk aanbevolen om zichzelf te reinigen voordat men de Islam omarmt.

Stap 2: Getuigen

Ideaal gezien moet er een deskundig persoon, zoals een Imam of ‘Alim, aanwezig zijn als getuige tijdens de geloofsbekentenis. Als dat niet haalbaar is, kan elke volwassen moslim die de betekenis begrijpt, dienen als getuige.

Stap 3: Uitleg en begrip

Zorg ervoor dat de persoon de betekenis en implicaties van de geloofsbekentenis begrijpt. Leg de essentie uit van het zijn van een moslim, het volgen van authentieke Islam en het leiden van een vredig leven.

Stap 4: Verklaring: Bekeren tot islam

Begin met het overbrengen van de betekenis van de Shahada in een taal die de persoon begrijpt. Het is cruciaal dat ze de betekenis van hun verklaring begrijpen.

Reciteer vervolgens hardop de Shahada in het Arabisch, met getuigen aanwezig:

أشهد أنّ لا اله الا الله و أشهد أنّ محمدًا رسول الله

Ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadan rasul Allah.

Ik getuig dat er geen god is behalve Allah en ik getuig dat Mohammed de boodschapper van Allah is.

Nauwkeurigheid in de uitspraak is belangrijk. Reciteer de geloofsbekentenis in de Islam correct om de integriteit ervan te behouden.

Onthoud de essentie: Aanbid de Schepper, niet Zijn schepping.

Door deze stapsgewijze instructies te volgen en acceptatie van Allah te zoeken, kan men de Islam omarmen met oprechtheid en overtuiging. Moge Allah uw reis zegenen.

Conclusie: De Betekenis van bekeren tot islam

Als conclusie is het duidelijk dat de Shahada dient als het juiste startpunt voor geloof en het smeden van een nauwere band met God.

Door de betekenis van de geloofsbekentenis in de islam te begrijpen en na te denken over het bewijs ervan in de Koran, heb je waardevolle inzichten verworven die kunnen bijdragen aan je spirituele reis en je mogelijk naar het Paradijs kunnen leiden. Het omarmen van de geloofsbekentenis is niet alleen een verklaring van geloof, maar ook de eerste stap naar berouw en het zoeken van Gods vergeving.

Veelgestelde vragen

Dit heeft een grote betekenis in de Islam als een verklaring van geloof, waarin het geloof in de eenheid van God en het accepteren van Mohammed als Zijn Profeet wordt gesymboliseerd. In de Islam is geloofsbekentenis een beknopte verklaring die bevestigt:

“Er is slechts één God, en Mohammed is Zijn boodschapper.”

Het eerste deel van de Shahada, “getuigenis dat er geen god is dan Allah,” houdt in dat men met zowel de tong als het hart belijdt dat er geen godheid is behalve Allah, de Almachtige en Verhevene. Het benadrukt dat God alleen ware goddelijkheid bezit en dat aanbidding alleen aan Hem moet worden toegewijd.

De Islamitische definitie van geloofsbekentenis gaat verder met “Mohammed is de Boodschapper van God”:

Dit houdt in dat men met de tong erkent en met het hart gelooft dat Mohammed de Boodschapper van God is. Het vereist vertrouwen te hebben in de informatie overgebracht door de Boodschapper van God, moge Gods gebeden en vrede met hem zijn, en zijn leiding te volgen in alle zaken terwijl men zich onthoudt van wat hij heeft verboden.

De oorsprong van de betekenis van islamitische geloofsbekentenis kan worden teruggevoerd binnen de Islam. Hoewel de twee delen van de geloofsbekentenis niet expliciet naast elkaar worden genoemd in de Koran, worden hun precieze vormen genoemd in verschillende Hadiths. Daarnaast zegt de Koran:

“Er is geen god dan Hij, zoals Allah, Zijn engelen en degenen die begiftigd zijn met begrip, getuigen, standvastig in gerechtigheid.”

De term “Shahada” is afgeleid van het werkwoord “getuigen” en in de context van de Islam betekent het “weten en geloven in God zonder enige twijfel.”

De geloofsbekentenis dient meerdere doelen binnen het Islamitische geloof:

Verklaring van monotheïsme: Door de geloofsbekentenis uit te spreken, bevestigen moslims hun onwankelbare geloof in de eenheid van Allah, waarbij ze erkennen dat er geen god is dan Allah. Het benadrukt het kernprincipe van monotheïsme dat de basis vormt van de Islam.

Erkenning van Profeet Mohammed: Naast het bevestigen van de eenheid van Allah, erkent de geloofsbekentenis Profeet Mohammed als de laatste boodschapper van Allah. Het eert zijn rol als drager van goddelijke openbaring en het voorbeeld van rechtvaardig leven.

Toewijding aan Islamitische overtuigingen en praktijken: Het reciteren van de geloofsbekentenis geeft aan dat een moslim zich toewijdt om de overtuigingen en praktijken van de Islam hoog te houden. Het dient als een persoonlijke bevestiging om te leven volgens de leer van de Koran en de leiding van Profeet Mohammed.

Eenheid van de moslimgemeenschap: De Shahada verenigt moslims wereldwijd en overstijgt culturele en etnische grenzen. Door dezelfde verklaring uit te spreken, tonen moslims hun gedeeld geloof en collectieve identiteit als leden van de wereldwijde moslimgemeenschap (Ummah).

Toegangspoort tot de Islam: Voor degenen die Islam willen omarmen, dient de geloofsbekentenis als toegangspunt tot de religie. Door oprecht de Shahada uit te spreken, verklaart een individu zijn acceptatie van Islam en zijn onderwerping aan Allah’s leiding.

De Shahada, ook wel bekend als de Geloofsbelijdenis of geloofsbekentenis, heeft immense betekenis in de Islam. Het dient als de fundamentale zuil van de religie, en de betekenis ervan kan als volgt worden samengevat:

Eigenwaarde en zekerheid: Het brengt een sterk gevoel van eigenwaarde en zelfverzekerdheid over aan een gelovige. Door de eenheid van Allah (SWT) en de eindigheid van Profeet Mohammed (VZMH) als boodschapper van Allah te erkennen, vinden moslims innerlijke kracht en doel in hun geloof.

Nederigheid en vertrouwen in Allah: Het bevordert nederigheid en bescheidenheid bij gelovigen, waarbij ze eraan herinnerd worden dat Allah de ultieme autoriteit is en de controle heeft over alle zaken. Moslims begrijpen dat hun succes en welzijn afhangen van Allah’s leiding en genade.

Tevredenheid en vertrouwen op Allah: Het brengt tevredenheid met zich mee, omdat gelovigen beseffen dat Allah in hun behoeften zal voorzien als ze loyaal blijven en hard werken. Het cultiveert vertrouwen in de voorziening van Allah en elimineert onnodige zorgen en angsten.

Barmhartigheid en mededogen: Door de geloofsbekentenis te omarmen, worden moslims aangemoedigd om barmhartigheid en mededogen te belichamen. Ze leren vriendelijkheid, liefde en vergeving te tonen aan anderen, in navolging van het voorbeeld van Profeet Mohammed (VZMH).

Acceptatie van Profeet Mohammed: Het stelt moslims in staat om objectief Profeet Mohammed (VZMH) te accepteren als de laatste boodschapper van Allah. Het erkent zijn leer, leiding en voortreffelijk karakter als het blauwdruk voor een rechtvaardig leven.

Het volgen van het pad van de Profeet: Het stelt moslims in staat om in de voetsporen van Profeet Mohammed (VZMH) te treden en zich te houden aan de algemene leer van de Islam. Het dient als een leidend principe voor moslims om hun handelingen, beslissingen en interacties met anderen vorm te geven.

Onderscheid tussen gelovigen en ongelovigen: Het markeert een duidelijk onderscheid tussen degenen die geloven in de eenheid van Allah en de Islam volgen, en degenen die dat niet doen. Het verenigt gelovigen en versterkt hun band als gemeenschap.

Belofte van het Paradijs: Het oprecht uitspreken van de geloofsbelijdenis tijdens iemands leven verzekert de belofte van het Paradijs op de Dag des Oordeels. Het dient als een sleutelfactor bij het verkrijgen van eeuwige redding en nabijheid tot Allah.

Shahada in de boodschap van Allah’s profeten: Allah zond Zijn Profeten om het concept van Shahada (Tawheed) te vestigen en de eenheid van Allah onder alle mensheid te benadrukken. De geloofsbelijdenis dient als een getuigenis van de universele boodschap van monotheïsme die door alle Profeten is overgebracht.

Acceptatie van godsdienstige handelingen: Het fungeert als de bepalende factor voor de acceptatie van de godsdienstige handelingen van een moslim. Het is door oprecht geloof in de geloofsbelijdenis dat handelingen van aanbidding hun ware betekenis en beloning van Allah verkrijgen.

Vergelijkbare berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *