Salah verdiept: Een islamitische gebedsgids

Salah (gebed of Salat), een kernpijler van het islamitische geloof, staat als een verplicht ritueel voor moslims. Deze praktijk was de vroegste vorm van devotie opgelegd door Allah en blijft cruciaal voor de integriteit van het geloof.

Het verval ervan betekent de val van de Islam. De Profeet ontving deze richtlijn tijdens zijn hemelse reis, waardoor het een verplichte praktijk werd voor elke geestelijk gezonde, volwassen moslim. Op de Dag des Oordeels zal de eerste vraag aan gelovigen gaan over hun Salah. De Profeet uitte:

De betekenis van Salah is zodanig dat het onder elke omstandigheid moet worden uitgevoerd – gezondheid of ziekte, staand, zittend of liggend, tijdens reizen of verblijf, en in veiligheid of gevaar. Salah is de brug naar succes in het leven en het hiernamaals.

Allah’s woorden in de Heilige Koran versterken dit:

(Soera Al-Mu’minun: 1-2, 9-11)

Deze gids heeft als doel te instrueren over de juiste gebedsmethoden zoals gedemonstreerd door Profeet Mohammed, en biedt een gemakkelijk te volgen, geïllustreerde handleiding over Gebed (Salah).

De term ‘Salah’ in het Arabische taal is afgeleid van ‘silah’, wat een verbinding betekent. In de Islam verwijst Salah naar de voorgeschreven vorm van aanbidding, vijf keer per dag uitgevoerd door elke volwassen, toegewijde moslim.

Het vertegenwoordigt een spirituele verbinding tussen mensen en Allah. Door deze gebeden gaan individuen over tot zuivering, waarbij ze vijf keer per dag hun godheid confronteren. Deze daad van devotie is bedoeld om iemand af te houden van zondigen en om een geest van berouw te kweken, Allah’s vergeving smekend.

Het is ook een verdienstelijke daad die sommige negatieve daden compenseert. Dit concept wordt benadrukt in een hadith door de Profeet:

Na instemming van luisteraars dat geen vuil zou achterblijven, vergeleek de Profeet dit met het reinigende effect van de vijf dagelijkse gebeden in het verwijderen van zonden (al-Bukhari en Muslim).

Salah staat als de tweede fundamentele pijler in de Islam, met immense betekenis direct na de bevestiging van Allah’s Eenheid en Mohammeds profetie. Deze vorm van aanbidding is zo cruciaal dat moslims verwacht worden het onder alle omstandigheden uit te voeren. Salah dient niet alleen als ritueel, maar als een essentieel onderdeel van het leven van een moslim.

In islamitische leerstellingen wordt Salah gezien als een zuiverende kracht. Een uitspraak van de Profeet Mohammed benadrukt dit:

(Muslim)

Verder werkt Salah als een schild tegen grote zonden en misstappen, zoals vermeld in Soera al-Ankaboot, vers 45:

Dit wordt prachtig uitgewerkt, wat aangeeft dat Salah een spirituele kracht en goddelijk bewustzijn in een persoon inprent, hen in staat stellend om het kwaad te weerstaan, beproevingen te doorstaan en lichamelijke verlangens en overmatige driften te overwinnen.

In de Islam is de plicht van Salah verplicht voor elke geestelijk capabele volwassene. Het begin van de volwassenheid wordt gemarkeerd door het bereiken van de puberteit, herkenbaar aan een van de volgende tekenen:

 • Het ervaren van nachtelijke emissies.
 • Groei van schaamhaar.
 • Begin van menstruatie (bij vrouwen).
 • Het bereiken van de leeftijd van 15 jaar.

Het opzettelijk missen van een salat wordt gezien als een ernstige misstap in de islamitische praktijk. Echter, als men een salat vergeet of mist, moet het worden uitgevoerd zodra het wordt herinnerd. Het inhaalgebed wordt uitgevoerd op dezelfde manier als het zou zijn geweest tijdens de aangewezen tijd.

De islamitische dag omvat vijf verschillende gebedstijden, elk met een eigen naam en specifiek tijdsbestek.

 1. Fadjr (Ochtendgebed): Dit gebed wordt vroeg in de ochtend waargenomen, na het aanbreken van de dageraad maar voor zonsopgang. Het omvat twee eenheden (raka’ah).
 2. Dohr (Middaggebed): Geleid na het middaguur wanneer de zon voorbij haar hoogtepunt is, bestaat het Dhuhr-gebed uit vier eenheden (raka’ah).
 3. Asr (Namiddaggebed): Asr vindt plaats in het latere deel van de middag, halverwege tussen middag en zonsondergang, en omvat vier eenheden (raka’ah).
 4. Maghreb (Avondgebed): Dit is het avondgebed, uitgevoerd direct na zonsondergang, bestaande uit drie eenheden (raka’ah).
 5. Ishaa (Nachtgebed): Gehouden tijdens de nacht, beginnend na schemering en doorlopend tot het Fadjr-gebed, met een voorkeur voor voltooiing voor middernacht. Isha omvat vier eenheden (raka’ah).

Voor elk van deze vijf verplichte gebeden wordt aanbevolen om te bidden bij het begin van hun respectievelijke tijden. Ze zonder legitieme reden uitstellen wordt afgeraden en ze mogen niet worden uitgesteld buiten hun aangewezen periode.

Om onze moslimbroeders te helpen hun salat op tijd te verrichten, hebben we de nauwkeurige dagelijkse en maandelijkse gebedstijden van alle moskeeën in alle steden samengesteld.

Elk gebedstijd heeft een specifiek aantal verplichte en vrijwillige (Soennah) eenheden. De verplichte eenheden zijn essentieel, terwijl de vrijwillige eenheden, hoewel niet verplicht, extra verdienste brengen aan de beoefenaar. Het missen van de vrijwillige gebeden leidt niet tot zonde. De indeling van deze eenheden is als volgt:

 • Fadjr: 2 vrijwillige, 2 verplichte.
 • Dohr: 6 vrijwillige (4 voor en 2 na verplichte), 4 verplichte.
 • Asr: 4 vrijwillige (voor), 4 verplichte.
 • Maghreb*: 3 verplichte, 2 vrijwillige na.
 • Ishaa: 4 verplichte, 2 vrijwillige na.

De eerste twee eenheden van de verplichte gebeden gemarkeerd met een asterisk (*) moeten hardop worden gereciteerd. Alle andere eenheden, inclusief de vrijwillige, worden stil gereciteerd. Voor vrouwen wordt luide recitatie alleen aanbevolen wanneer ze andere vrouwen in salat leiden of alleen bidden in een privéomgeving.

Aanmoediging voor aanvullende vrijwillige salat

Umm Habeebah, een vrouw van de Profeet, verhaalde dat de Profeet zei:

(Tirmidhi)
 • Geschikte kleding voor salat
 • Voor mannen: Het is vereist om het gebied van de navel tot de knieën te bedekken, inclusief beide schouders. Kleding mag niet strak of doorschijnend zijn.
 • Voor vrouwen: Het gehele lichaam moet bedekt zijn, met uitzondering van de handen en het gezicht, met kleding die niet strak of doorschijnend is.
 • Reinheid van de aanbidder, kleding en gebedsplaats: Het is essentieel dat het lichaam, de kleding en de gebedsplaats vrij zijn van onzuiverheden.
 • Staat van rituele zuiverheid: Het uitvoeren van Wudu’ (Ablutie) is verplicht voor het salat. De Profeet benadrukte:
  “Salat wordt niet geaccepteerd zonder zuivering” (Muslim).
 • Gebedstijden in acht nemen: Het naleven van de aangewezen tijden voor elk gebed is een vereiste, zoals Allah instrueert:
  “Gebeden voor de gelovigen zijn gepland op specifieke tijden.”
 • Richting de Qiblah (richting naar de Ka’bah): Moslims over de hele wereld zijn verplicht zich te oriënteren naar de Ka’bah in Makkah tijdens het salat. Er zijn speciale kompassen beschikbaar om te helpen bij het bepalen van de Qiblah-richting.
 • Gebruik van een Sutrah (barrière) voor privacy in open ruimtes: Wanneer men alleen bidt in een open gebied, wordt geadviseerd om naar een scheidingswand of barrière te bidden voor privacy en concentratie.

Voor aanvang, richt u naar de Qiblah en maak een mentale intentie voor het specifieke verplichte of vrijwillige salat:

Sta rechtop en hef je handen op zodat je vingertoppen in lijn zijn met je schouders of oren, met de handpalmen naar voren gericht. Zeg:

Allah is de Grootste

Plaats je rechterhand over je linker op je borst. Zeg:

Ik zoek toevlucht bij Allah voor Satan, de vervloekte

Begin met:

In de naam van Allah, de Meest Barmhartige, de Meest Genadevolle

en ga verder met de verzen van Al-Fatiha, afsluitend met:

O Allah, verhoor ons gebed!

Als het de eerste of tweede eenheid is, volg dan met een recitatie uit een ander hoofdstuk van de Koran.

Hef je handen op zoals in de eerste stap, zeg “Allahu Akbar” en buig vervolgens. Terwijl je buigt, zeg driemaal:

Glorie zij mijn Heer, de Allerhoogste

Terwijl je opstaat, zeg:

Allah hoort degene die Hem prijst

gevolgd door:

Onze Heer, en aan U behoort de lof.

Ga in prosternatie, zeggende “Allahu Akbar”. In deze positie, reciteer driemaal:

Glorie zij mijn Heer, de Allerhoogste

Zorg voor de juiste houding zoals gedetailleerd.

Kom tot een zittende positie, zeggende “Allahu Akbar”. Zit op je linkerbeen, met de rechtervoet rechtop, gericht naar de Qiblah. Zeg:

O Allah, vergeef mij

driemaal. Het is een vrijwillige daad.

Sta op, zeggende “Allahu Akbar”, en herhaal stappen 3 tot 8.

Dus:

Step 10: Recitatie van Soerah Al-Fatiha

Step 11: Koran recitatie in tweede Rak’ah

Step 12: Buiging (Rukoo’)

Step 13: Opstaan uit de buiging

Step 14: Prosternatie (Sujood)

Step 15: Zitten tussen twee prosternaties

Na het voltooien van de tweede Rak’ah, ga zitten en hef je rechterwijsvinger op. Reciteer:

“Alle groeten, gebeden en goede dingen zijn voor Allah. Vrede zij met u, o Profeet, en de genade van Allah en Zijn zegeningen. Vrede zij met ons en met de rechtvaardige dienaren van Allah. Ik getuig dat er geen god is behalve Allah, en ik getuig dat Mohammed de boodschapper van Allah is.”

U zou de eerste en tweede rak’ah (gebedseenheden) hebben voltooid. Wat u vervolgens moet doen, hangt af van welk salat u verricht of hoeveel rak’ah (gebedseenheden) u verricht. Raadpleeg de onderstaande tabel om te weten wat uw volgende stap is.

Gebed1e Eenheid (Rakah)2e Eenheid (Rakah)3e Eenheid (Rakah)4e Eenheid (Rakah)
Fadjr (2 Rak’ah)Volg stappen van 3 t/m 8Voltooi het salat t/m stap 19
Dohr, Asr & Ishaa’ (4 Rak’ah elk)Volg stappen van 3 t/m 8Volg stappen van 3 t/m 16Volg stappen van 3 t/m 8Voltooi het salat van 3 t/m stap 19
Maghreb (3 Rak’ah)Volg stappen van 3 t/m 8Volg stappen van 3 t/m 16Voltooi het salat van 3 t/m stap 19

Deze tabel geeft een duidelijk overzicht van de stappen voor elk salat, inclusief het aantal Rak’ah en de bijbehorende pagina’s voor verdere instructies.

Zend zegeningen naar de Profeet Mohammed (SAW) door het reciteren oproep voor de Profeet Mohammad (vrede zij met hem) en Zijn familie.

De volgende smeekbede, hoewel niet verplicht, wordt aangemoedigd door Profeet Mohammed (Vrede Zij Met Hem). Het is ook mogelijk om andere gebeden te reciteren die gevonden zijn in de authentieke Hadith-verzamelingen.

(Bukhari en Muslim)

Om het gebed af te sluiten, draai je hoofd naar rechts en zeg:

Moge Allah’s vrede en genade met u zijn

Herhaal deze zin terwijl je naar links draait.

In islamitische praktijken zijn de fundamentele bewegingen van Salah (gebed) hetzelfde voor zowel mannen als vrouwen. Er is geen gezaghebbende hadith die verschillen tussen de geslachten tijdens het gebed specificeert.

Hoewel sommige islamitische scholen van gedachte variaties in bewegingen tijdens Ruku (buigen) en Sujud (prosternatie) voor mannen en vrouwen suggereren, worden deze niet universeel geaccepteerd als authentieke praktijken.

 • Verbale afleidingen: Opzettelijk spreken, lachen, of ongerelateerde vocale geluiden maken.
 • Consumptie: Eten of drinken tijdens het salat.
 • Ongerelateerde bewegingen: Deelnemen aan significante ongerelateerde fysieke acties, zoals lopen of uitgebreide gebaren. Kleine bewegingen maken het salat niet ongeldig.
 • Opmerking: Onvrijwillige acties zoals niezen of rillen, verstoren het gebed niet.

Het vergeten in welke Rak’ah (gebedseenheid) je bent, maakt de Salah niet ongeldig. Kies het aantal Rak’ahs waarvan je het meest overtuigd bent, meestal het lagere aantal. Vlak voor de afsluiting van het salat, voor de Salam (afsluitende groet), voer Sujud Sahwi uit (prosternatie van vergetelheid).

Als je achter een Imam bidt, voer Sujud Sahwi uit wanneer de Imam dat doet, in lijn met hun acties.

Salah vertegenwoordigt een diepgaande daad van devotie, en vestigt een directe verbinding met Allah سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى (Subhanahu Wa Ta’ala – Glorified and Exalted be He). Het is een uiting van onze toewijding en overgave aan de Almachtige, versterkend onze spirituele band met Hem.

In onze Salah presenteren wij onszelf aan Allah سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى in onze ware, onvolmaakte staat, zoekend naar Zijn mededogen en vergiffenis. Als we buigen en prosterneren, erkennen we onze zwakheden en onze afhankelijkheid van Zijn leiding, nederig vragend om Zijn zegeningen en gunst.

Salah dient als een constante herinnering aan ons doel in het leven en ons uiteindelijke doel. Het instilleert in ons de waarden van dankbaarheid, uithoudingsvermogen en standvastigheid in onze dagelijkse inspanningen.

Allah is altijd aanwezig, klaar om te luisteren wanneer we Hem benaderen met oprechtheid en bescheidenheid. Hij is de Meest Mededogende en Vergevende, en koestert het wanneer Zijn toegewijden Hem aanroepen. Allah سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى verzekert ons dat elke inspanning om Salah te vestigen betekenisvol is en zal worden beloond. Hij voorziet in ons terwijl we ons toewijden aan salat:

(Soerah Taha, 20:132)

Moge Allah ons leiden om Salah te observeren met oprechte toewijding en overgave, onze gebeden accepterend en Zijn zegeningen over ons uitstortend in deze wereld en het hiernamaals. Ameeen

Vergelijkbare berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *