Zakat: Islam's krachtige gereedschap tegen armoede

Islam belichaamt een toewijding aan Allah. Het kwintet van kernpraktijken cultiveert iemands trouw aan Allah en breidt deze toewijding uit naar het maatschappelijk niveau. Gebed en Zakat, zoals benadrukt in de Koran, zijn centrale en eeuwige praktijken die alle andere deugdzame acties vergemakkelijken.

Zakat (Zakaat of Zakat al-mal), een term in Islamitische financiën, duidt een verplichte handeling aan waarbij een individu verplicht is om jaarlijks een specifiek deel van hun vermogen toe te wijzen voor filantropische doeleinden.

Deze praktijk is verplicht voor moslims die over voldoende financiële middelen beschikken en wordt beschouwd als een vorm van toewijding. Het verdelen van fondsen aan minderbedeelden wordt gezien als een manier om het jaarinkomen van de gever, dat de basisbehoeften voor henzelf en hun familie overstijgt, te zuiveren.

 • Liefdadigheid (zakat) vertegenwoordigt een verplichte religieuze plicht voor in aanmerking komende moslims om jaarlijks een deel van hun vermogen bij te dragen om humanitaire redenen.
 • Deze bijdrage wordt verondersteld het overschot aan inkomen te zuiveren dat de basisbehoeften van een individu en hun familie overstijgt.
 • Bij de berekening van liefdadigheid wordt zowel het inkomen als de waarde van bezittingen in overweging genomen.
 • De gebruikelijke minimale bijdrage voor in aanmerking komende individuen is 2,5% of 1/40 van hun totale spaargeld en bezittingen.
 • Er is geen Aalmoezen-verplichting als het vermogen van een individu onder een bepaalde drempel ligt gedurende een maanjaar.

De cruciale rol van het Gebed en Aalmoezen (Zakat of Liefdadigheid) bij het bevorderen van toewijding aan Allah wordt opvallend benadrukt in de Koran, die deze praktijken vaak naast de Shahadah (geloofsbelijdenis) plaatst. De geëerde geleerde, Imam al-Iraqi (overleden in 806 AH), benadrukte dat degenen die deze drie zuilen ijverig naleven, het vasten en de pelgrimstocht makkelijker zullen vinden.

Historische profeten, waaronder Mohammed (vrede zij met hem), pleitten consequent voor Gebed en Aalmoezen samen, waarmee ze het eeuwige belang ervan benadrukken in het behouden van het geloof binnen de samenleving.

De Koran vermeldt specifiek deze praktijken in de context van verschillende profeten, waaronder Abraham, Lot, Isaak, Jakob, Ismaël, Mozes en Jezus (vrede zij met hen), wat hun langdurige betekenis illustreert.

De Koran dringt aan op de gelijktijdige naleving van het Gebed en Aalmoezen bij achtentwintig gelegenheden. Al-Kirmani (overleden in 786 AH) wijst op het bijzondere belang van deze praktijken, gezien hun consequente toepassing gedurende het hele jaar. Imam al-‘Ayni (overleden in 855 AH) beschrijft Aalmoezen als de metgezel van het Gebed.

Mulla Ali al-Qari (overleden in 1014 AH) ziet deze twee zuilen als de basis van alle religieuze aanbidding en deugdzame daden. Wanneer het Gebed en Aalmoezen oprecht worden gevestigd op zowel persoonlijk als gemeenschapsniveau, fungeren ze als katalysatoren voor andere deugdzame acties binnen de samenleving.

Deze vestiging van deugd is verbonden met goddelijke beloftes van voorspoed en vrede. Zoals vermeld in de Koran (24:55-56), belooft Allah degenen die geloven en rechtschapen handelen dat zij opvolgers op aarde zullen zijn, hun gekozen religie zal worden versterkt, en zij zullen veiligheid worden verleend.

Deze belofte is afhankelijk van hun toewijding, gemanifesteerd door het Gebed en Aalmoezen, en gehoorzaamheid aan de Boodschappers, als een pad naar het ontvangen van goddelijke barmhartigheid.

Het is een cruciaal element van het islamitische geloof, vereist van alle in aanmerking komende moslims gedurende hun leven. Het vormt een vitaal onderdeel van het dagelijkse leven van een moslim, in lijn met andere sleutelpijlers zoals Shahadah (bevestiging van Gods eenheid), Salah (gebed), Sawm (ramadan of vasten) en Hadj (bedevaart of pelgrimstocht).

Liefdadigheid ondersteunt niet alleen religieuze plichten, maar heeft ook het potentieel om wereldwijd lijden aanzienlijk te verlichten. De Heilige Koran benadrukt het belang van liefdadigheid:

Koran 2:110
 • Een pijler van het islamitische geloof:

Het naleven van de vijf pijlers is centraal in het geloof van een moslim zoals bevolen door Allah. Elke pijler, inclusief liefdadigheid, heeft zijn unieke betekenis, met waardevolle lessen over gemeenschapsverantwoordelijkheid en iemands relatie met rijkdom.

 • Versterking van geloof en band met Allah:

Handelingen van toewijding, zoals liefdadigheid, verdiepen de verbinding van een moslim met Allah (SWT). De Profeet Mohammad (SAW) zei:

(Sahih Bukhari)
 • Zuivering van rijkdom:

De islam hecht veel belang aan zowel verplichte als vrijwillige liefdadigheidshandelingen, waarvan wordt aangenomen dat ze het resterende vermogen van een moslim zuiveren.

(Ibn Khuzaimah en at-Tabarani)
 • Herdistributie van rijkdom:

De Koran leert dat de behoeftigen een rechtmatige aanspraak hebben op het vermogen van de meer welgestelden. Liefdadigheid faciliteert deze herverdeling, en bevordert een gevoel van broederschap en gedeelde verantwoordelijkheid onder moslims.

[Koran 70:24-25]
 • Verlichten van lijden en versterken van de gemeenschap:

Het speelt een cruciale rol in het verlichten van de ontberingen van vele moslims wereldwijd die gebrek hebben aan basisbehoeften. Door zakat bij te dragen, nemen donateurs actief deel aan het transformeren van levens en het versterken van de veerkracht van de moslimgemeenschap.

Onder de Vijf Zuilen van de Islam – de geloofsbelijdenis, het gebed, het vasten tijdens Ramadan, de pelgrimstocht naar de Hadj, en zakat is de laatste een verplichte praktijk voor moslims die aan bepaalde vermogenseisen voldoen. Liefdadigheid mag niet verward worden met Sadaqah, een vrijwillige daad van geven gebaseerd op mededogen of liefdadigheid.

Islamitische geschriften bieden gedetailleerde richtlijnen over de minimale bijdrage aan liefdadigheid, die varieert op basis van de bron van rijkdom zoals landbouwopbrengst, vee, zakelijke ondernemingen, monetaire activa, of kostbare zaken zoals goud en zilver.

De basis ligt in de inkomsten en de waarde van iemands bezittingen. Een standaard minimum voor in aanmerking komende bijdragers is vastgesteld op 2,5% of 1/40 van de totale spaargelden en eigendommen van een moslim.

Het gaat verder dan alleen hulp aan de verarmden. Allah heeft in de Koran acht ontvangercategorieën voor Aalmoezen-distributie uiteengezet, die de uiteenlopende behoeften van die tijd weerspiegelen.

Het vers in de Koran (9:60) somt deze categorieën op, waaronder de armen, de behoeftigen, de beheerders van Zakat, degenen wier harten verzoend moeten worden, degenen in slavernij, schuldenaren, voor Allah’s zaak en de reiziger.

Deze groepen adresseren niet alleen onmiddellijke behoeften, maar pakken ook bredere problemen aan die voortkomen uit het verwaarlozen van een van deze sectoren:

 1. Al-Fuqara (de armen) richt zich op armoedeverlichting, voorkomt wanhoop en potentieel verlies van geloof.
 2. Al-Masakin (de behoeftigen) concentreert zich op economische opheffing, vermijdt constante financiële ontbering en een vermindering van bijdragers.
 3. Al-‘Amilina Alayha (Aalmoezen-beheerders) zorgt voor efficiënte inzameling en distributie, voorkomt ongeorganiseerd beheer.
 4. Al-Mu’allafah Qulūbuhum (verzoening van harten) bevordert diplomatie en sociale cohesie, voorkomt maatschappelijke onenigheid.
 5. Fir-Riqab (degenen in slavernij) streeft naar gelijkheid en kansen, voorkomt verlies van menselijk potentieel.
 6. Al-Gharimīn (schuldenaren) helpt bij het verlichten van de schuldenlast, voorkomt psychische gezondheidsproblemen en economische spanningen.
 7. Fī-Sabīlillāh (voor Allah’s zaak) ondersteunt gemeenschapsvertegenwoordiging en wetenschap, adresseert ideologische uitdagingen.
 8. Ibn al-Sabīl (de gestrande reiziger) voorziet in noodgevallen, voorkomt gemeenschapsspanningen in crises.

Deze categorieën, die zowel individuele behoeften (1, 2, 5, 6, 8) als collectieve moslim- en islamitische behoeften (4, 7) omvatten, samen met administratieve capaciteit (3), zijn van vitaal belang voor de alomvattende doelstellingen van Aalmoezen.

Geleerden zoals Imam al-Tabari en Imam Ibn Taymiyyah hebben deze gecategoriseerd in bredere functies van het vervullen van moslimbehoeften en het versterken van de Islam.

Het adresseert fundamentele problemen die de toewijding van een individu of gemeenschap aan Allah belemmeren. Elke categorie richt zich op specifieke beperkingen die de praktijk van de Islam verzwakken.

Allah, in Zijn wijsheid, instrueert moslims om Liefdadigheid te gebruiken om verschillende uitdagingen te overwinnen, wat duurzame toewijding aan Hem vergemakkelijkt. Deze evenwichtige verdeling over deze goddelijk voorgeschreven categorieën creëert een omgeving die bevorderlijk is voor goddelijke toewijding.

Bovendien moet de verdeling contextspecifiek zijn, met beslissingen die worden genomen op basis van de specifieke behoeften en prioriteiten van elk gebied. Alleen wanneer de context aangeeft dat een categorie minder financiering nodig heeft, moet Aalmoezen worden omgeleid, gebaseerd op een weloverwogen besluitvormingsproces.

Deze aanpak belichaamt de principes van ijtihad en shura, waarbij tekstuele en contextuele overwegingen worden geïntegreerd om betekenisvolle resultaten te bereiken.

Het principe van het lokaal concentreren van Aalmoezen is om verandering teweeg te brengen in de directe omgeving van de Zakat-bijdragers. Moslims zijn in hun eigen gemeenschappen het meest verantwoordelijk voor het ondersteunen van de zaak van Allah en het voortzetten van de profetische missie.

Het is in hun eigen omgeving dat ze de behoeften en cultuur het beste begrijpen, en het is hier dat ze het helpen van de verarmden en behoeftigen zouden moeten prioriteren, wiens armoede niet alleen hun geloof aantast, maar ook de kracht van de moslimgemeenschap als geheel.

Hoewel moslims vrij zijn om verschillende lokale en internationale liefdadigheidsprojecten te ondersteunen, is Liefdadigheid zelf voornamelijk bedoeld voor lokale distributie. In de fundamentele teksten van de Islam is er een sterke nadruk op de lokale toewijzing van Aalmoezen.

De Profeet Mohammed (vrede zij met hem) gaf Mu`adh (moge Allah tevreden met hem zijn), toen hij naar Jemen werd gestuurd, de instructie om eerst de mensen over monotheïsme en gebed te onderwijzen, en vervolgens over de verplichting, die moet worden ingezameld bij de welgestelden en verdeeld onder de behoeftigen binnen hun gemeenschap.

Verhalen uit Sahih al-Bukhari, Sunan al-Tirmidhi en al-Bayhaqi, evenals verslagen van Abu’Ubaid en Sa’id bin al-Musayyib, versterken deze lokale focus van distributie. Islamitische juristen van de Maliki, Shafi’i en Hanbali scholen zijn het ermee eens dat Liefdadigheid voornamelijk lokaal moet worden verdeeld, behalve in gevallen van overschot of noodsituaties.

De Hanafi-school beschouwt het zelfs als onwenselijk om Aalmoezen naar het buitenland te sturen als er een behoefte is in de lokale gemeenschap. Moderne westerse geleerden, zoals Shaykh Hamza Yusuf en Dr. Ingrid Mattson, hebben dit begrip verder bevestigd en uitgebreid, met nadruk op het belang van “Zakat begint thuis” en de rol ervan bij het versterken van de lokale gemeenschapscohesie.

Nisab speelt een essentiële rol naast Liefdadigheid, wat de minimale vermogensdrempel aangeeft die een moslim kwalificeert voor de betaling van Liefdadigheid. Als het vermogen van een individu gedurende een maanjaar onder deze limiet valt, zijn ze vrijgesteld van zakat voor die periode. De nisab is gelijk aan 87,48 gram goud of 612,36 gram zilver.

Het moment van Liefdadigheid betaling varieert per persoon, afhankelijk van wanneer zij de nisab-drempel overschrijden binnen een maanjaar. Dus, verplichtingen kunnen op verschillende tijden voor verschillende individuen ontstaan.

Het betalingen hebben geen vaste datum, hoewel ze vaak worden afgehandeld aan het einde van het fiscale jaar na het berekenen van het resterende vermogen. Velen geloven dat het betalen tijdens Ramadan gunstig is.

Regelmatige monitoring van vermogen en bezittingen, wekelijks of maandelijks, is essentieel voor het nauwkeurig bepalen van Liefdadigheid-verplichtingen.

Hier is een zakat-calculator die u kosteloos kunt gebruiken om uw Aalmoezen te berekenen:

In de islam hebben daden voorgeschreven door Allah (SWT) en die aanbevolen worden omwille van Hem duidelijke kenmerken. Liefdadigheid is een verplichte plicht voor elke moslim, terwijl Sadaqah een vrijwillige, aangemoedigde daad is.

Beide worden gewaardeerd door Allah (SWT) en dragen bij aan Zijn genoegen en beloning, ondanks hun verschillen. Hoewel beide vormen van liefdadigheid zijn, staat Zakat als een van de vijf zuilen van de islam, een verplichte jaarlijkse toezegging voor elke moslim die aan specifieke criteria voldoet.

Sadaqah, daarentegen, is een discretionaire daad van geven. Ondanks overeenkomsten vertonen Zakat en Sadaqah verschillende opmerkelijke onderscheidingen, elk met een aanzienlijke impact op menselijk welzijn.

Zes belangrijke verschillen tussen Zakat en Sadaqah:

 1. Zakat is verplicht, terwijl Sadaqah optioneel is.
 2. Zakat wordt jaarlijks betaald op bepaalde activa, terwijl Sadaqah op elk moment kan worden gegeven.
 3. Ontvangers van Liefdadigheid moeten aan geschiktheidscriteria voldoen; Sadaqah kan aan iedereen worden gegeven.
 4. Alleen degenen die financieel in aanmerking komen, zijn verplicht om Liefdadigheid te betalen; dit is geen vereiste voor Sadaqah.
 5. Zakat heeft een vastgesteld tarief (2,5%); de bedragen van Sadaqah zijn naar discretie van de gever.
 6. Sadaqah, inclusief Sadaqah Jariyah, kan blijven leiden tot beloningen na de dood van een moslim, in tegenstelling tot Liefdadigheid, dat alleen tijdens iemands leven wordt gegeven.

Zes gemeenschappelijkheden tussen Zakat en Sadaqah:

 1. Beide zijn liefdadige daden.
 2. Elke daad vereist de intentie om uitgevoerd te worden voor Allah (SWT).
 3. Beide komen de behoeftigen ten goede en dragen positief bij aan de samenleving.
 4. Allah (SWT) waardeert zowel Sadaqah als Zakat.
 5. Ze dienen om de nabijheid van een moslim tot Allah (SWT) te versterken.
 6. Beide daden zuiveren het resterende vermogen van de gever waaruit ze worden gemaakt.

Zakat ul Fitr, vaak aangeduid als Fitrana, is een verplichte islamitische liefdadigheid die de donatie van voedsel omvat, gegeven vóór het Eid-gebed en de afsluiting van de Ramadan, als een daad van toewijding aan Allah. Het is verplicht voor elke zelfstandige volwassen moslim die meer voedsel bezit dan hun directe behoeften, zowel voor henzelf als voor hun afhankelijken.

Ibn `Abbas vertelde:

(Abu Dawud en Ibn Majah)

De Profeet (PBUH) specificeerde de hoeveelheid als één saa’ van voedsel, gelijk aan vier madd. Een madd is wat in gekromde handen kan worden verzameld. Omgezet naar een geldwaarde gebaseerd op basisvoedsel zoals meel of rijst, komt dit neer op ongeveer £5 per persoon.

Als een cruciaal element van de Vijf Zuilen van de Islam, houdt Liefdadigheid een aanzienlijke religieuze plicht in voor moslims die over het vereiste niveau van rijkdom beschikken. Historisch gezien heeft de toepassing van dit principe een invloedrijke rol gespeeld in de islamitische geschiedenis, waarbij het opmerkelijke conflicten veroorzaakte, zoals de Ridda-oorlogen.

Hoewel Liefdadigheid fundamenteel wordt gezien als een verplichte belastingachtige bijdrage, varieert de naleving onder moslims. In landen met aanzienlijke moslimdemografie wordt de beslissing om Liefdadigheid te betalen vaak overgelaten aan individuele discretie.

Echter, in landen als Libië, Maleisië, Pakistan, Saudi-Arabië, Soedan en Jemen, is de betaling van Aalmoezen verplicht. Niet-naleving in deze regio’s wordt gezien als belastingontduiking, met waarschuwingen voor goddelijke vergelding op de Dag des Oordeels voor degenen die in gebreke blijven.

Het is onderwerp geweest van debat en kritiek. Sommige islamitische geleerden en ontwikkelingsexperts betogen dat Liefdadigheid armoede niet effectief heeft aangepakt, wat zorgen oproept over mogelijke wanbeheer en ineffectieve toewijzing van deze fondsen.

Wat betreft persoonlijke bezittingen, wordt een hoofdverblijfplaats niet meegenomen in de berekening van zakat. Echter, eigendommen die inkomsten genereren, zoals huur- of vakantiehuizen, worden wel beschouwd.

In een jaar gekenmerkt door de voortdurende impact van Covid-19, escalerende crises in Afghanistan en aanhoudende wereldwijde instabiliteit en armoede, is de vrijgevigheid van uw donaties een baken van hoop geweest.

De Verenigde Naties schatten dat er ongeveer €250 miljard nodig is om extreme armoede en honger wereldwijd uit te roeien. Gezien dat de profeet Mohammed (vrede zij met hem) de islam bracht met een universele boodschap, roept het voorstellen van een wereld waarin iedereen 2,5% van hun vermogen als Aalmoezen schenkt een cijfer op in de biljoenen.

Zo’n collectieve inspanning zou een monumentale impact kunnen hebben op de uitroeiing van armoede. Het aanpakken van armoede is echter complex, beïnvloed door factoren zoals conflicten, ongelijkheid, klimaatverandering, waterschaarste, onderwijsachterstanden, slechte infrastructuur en menselijke hebzucht.

Maar de richtlijn is duidelijk in de islam – de weg is getoond. Dit is de essentie en kracht van Zakat. Reflecterend op de islamitische geschiedenis, hebben weinig leiders de samenleving zo diepgaand beïnvloed als ‘Umar ibn ‘Abd al-‘Aziz. Bekend als een eminente autoriteit op het gebied van de islamitische wet en Koran-reciteur, gebruikte hij zijn leiderschap om mensen te dienen.

Aangesteld als kalief in 717 na Christus, zei hij beroemd:

Zijn effectieve beheer van Liefdadigheid leidde tot een tijd waarin de behoeftigen voor Aalmoezen schaars waren onder zijn heerschappij. Zijn regering, zij het kort vanwege moord, liet een blijvende erfenis van vroomheid en verzaking achter, zelfs erkend door de Romeinse keizer.

De betekenis van Aalmoezen in landen met moslimminderheden is enorm. Bijvoorbeeld, in het Verenigd Koninkrijk wordt de potentiële Zakat-bijdrage van de moslimgemeenschap geschat op een bedrag tussen de €500 miljoen en €1,5 miljard.

Wereldwijd bedraagt de formele inzameling van Liefdadigheid tientallen miljarden dollars, inclusief ten minste €5,7 miljard jaarlijks van formele Aalmoezen-beheersinstituten in overwegend islamitische landen zoals Indonesië, Maleisië, Qatar, Saoedi-Arabië en Jemen. Wanneer men de extra bedragen die via informele kanalen worden bijgedragen in overweging neemt, kan de wereldwijde Zakat-bijdrage mogelijk honderden miljarden dollars bereiken.

De sharia, een uitgebreid islamitisch juridisch kader, reguleert verschillende aspecten van het moslimleven, inclusief financiële praktijken. Zakat, een cruciale islamitische financiële verplichting, verplicht moslims om een deel van hun vermogen aan liefdadigheid te schenken.

De drie fundamentele aspecten van effectieve Liefdadigheid — het bundelen van fondsen, concentreren op lokale behoeften en een billijke toewijzing over de aangewezen categorieën — zijn onderling verbonden en versterken elkaar.

Zolang de huidige situatie voortduurt, waarbij Aalmoezen wordt gegeven op basis van persoonlijke keuzes zonder samenwerking, inconsistent wordt verdeeld en niet voornamelijk in de lokale gemeenschap, en gericht is op slechts een paar van de voorgeschreven acht categorieën, zal de algehele effectiviteit van Liefdadigheid bij het ondersteunen van moslims en het in stand houden van de Islam binnen elke samenleving waarschijnlijk tekortschieten ten opzichte van haar potentieel.

Hoe effectiever Liefdadigheid wordt beheerd in lijn met deze principes, hoe meer we in staat zullen zijn om haar transformatieve potentieel aan te boren, wat ons dichter bij de realisatie brengt van Zakat als een ware pijler van toewijding aan Allah binnen onze gemeenschappen.

Het is een fundamenteel concept in de islamitische financiën, essentieel als een van de kernbeginselen van het geloof. Het vereist dat moslims met voldoende financiële middelen een percentage van hun vermogen toewijzen aan filantropische doeleinden.

Om in aanmerking te komen voor zakat (Aalmoezen of Bijdrage of Liefdadigheid), moeten iemands bezittingen een specifieke benchmark overschrijden. Het vastgestelde tarief voor Bijdrage is 2,5% of 1/40 van iemands totale spaargeld en bezittingen.

Het moment voor zakat-bijdragen kan variëren binnen de maankalender. Terwijl sommige islamitische landen Bijdrage afdwingen als een verplichte praktijk, laten anderen het over aan de discretie van hun burgers.

De meeste geleerden zijn het erover eens dat Fitrana naar de eerste twee categorieën van zakat-ontvangers moet gaan.

 1. Al-Fuqara (de armen) richt zich op armoedeverlichting, voorkomt wanhoop en potentieel verlies van geloof.
 2. Al-Masakin (de behoeftigen) concentreert zich op economische opheffing, vermijdt constante financiële ontbering en een vermindering van Zakat-bijdragers.

Fitrana betalen vóór de 27e Ramadan is toegestaan volgens de Hanafi en Shafi’i scholen van gedachten.

Fitrana moet vóór het Eid-gebed worden gegeven; als het wordt uitgesteld, wordt het beschouwd als vrijwillige liefdadigheid, met minder spirituele beloning.

Het is verplicht voor alle gezinsleden, inclusief kinderen, waarbij ouders of voogden namens hen betalen.

Het moet tijdens de Ramadan worden betaald, uiterlijk net vóór het begin van het Eid-gebed.

Ibn Abbas zei:

[Abu Dawud]

Fitrana (Zakat ul Fitr) is verschuldigd door elke moslim die overtollig voedsel (één saa’) heeft boven hun dagelijkse behoeften.

Ibn `Abbas zei:

[Abu Dawud en Ibn Majah]

Sadaqatul Fitr is een andere term voor Fitrana of Zakat ul Fitr.

Oorspronkelijk stelde de Profeet (PBUH) Fitrana (Zakat ul Fitr) in als één saa’, gedefinieerd als vier madd. Een madd is de hoeveelheid die in beide handen wordt verzameld.

Mensen vragen vaak naar het monetaire equivalent van Eid Fitrana. Gebaseerd op basisvoedsel zoals meel of rijst, komt dit doorgaans neer op ongeveer €7-10 per persoon.

Elk jaar kondigen lokale moskeeën dat bedrag aan op basis van de huidige koers. Dus u kunt dit navragen bij uw lokale moskeeën.

Zakat-ul-Fitr is verplicht voor elke moslim met overtollig voedsel boven hun directe behoeften. Het is uniek in die zin dat het van toepassing is op elk gezinslid, waardoor het de verantwoordelijkheid is van hoofden van huishoudens of voogden om namens hun gezinsleden te betalen.

Moslims die de nisab-drempel halen – gelijk aan het bezit van ofwel 87,48 gram goud of 612,36 gram zilver – zijn verplicht om Bijdrage te betalen. Dit komt neer op 2,5% van hun netto vermogen, minus eventuele schulden. Echter, die onder deze drempel vallen, zijn vrijgesteld van deze verplichting.

Hoewel Aalmoezen in sommige islamitische landen een verplichte praktijk is vergelijkbaar met belasting, blijft het in andere landen een vrijwillige bijdrage. Veel moslims gebruiken online zakat-rekenmachines om nauwkeurig te schatten hoeveel ze moeten bijdragen.

De meeste deskundigen zijn het erover eens dat moslims zowel Zakat moeten geven als ontvangen. Sadaqah, net als andere vormen van liefdadigheid, kan worden gedoneerd aan zowel moslims als niet-moslims. Er zijn enkele specifieke Zakat-regels met betrekking tot de geschiktheid van de ontvangers van Aalmoezen. Hier is de lijst van mensen die niet in aanmerking komen om Aalmoezen te ontvangen:

 • De welvarende persoon die verplicht is Aalmoezen te betalen
 • Niet-moslims
 • Eigen ouders, grootouders, echtgenoot en kinderen
 • De nakomelingen van de Profeet (vrede zij met hem)
 • Slaven en dienaren, tenzij ze voldoen aan de voorwaarden om als arm te worden beschouwd
 • Welvarende zakenlieden die schulden hebben
 • Degenen die vechten in de zaak van Allah (Jihad)

Het is belangrijk om op te merken dat Aalmoezen een vorm van verplichte liefdadigheid is in de Islam en dat de geschiktheidscriteria zijn gebaseerd op interpretaties van de islamitische geschriften.

Het geven van Bijdrage aan niet-moslims is niet toegestaan. Een van de redenen voor het geven van Bijdrage is het vormen van een sterke band tussen de moslimgemeenschap en het vergroten van de harmonie van de islamitische broederschap.

Daarom wordt door velen aangenomen dat Aalmoezen alleen is toegestaan van de ene moslim aan de andere. Maar er zijn enkele uitzonderingen, zoals:

 • Wanneer een niet-moslim dringende hulp nodig heeft in een situatie die het verschil kan betekenen tussen leven en dood.
 • Een andere uitzondering is dat niet-moslims die zich aangetrokken voelen tot de islam (die op het punt staan zich te bekeren tot de islam) toch Aalmoezen kunnen ontvangen.
 • De Mensen van het Boek aan wie deze overtollige Aalmoezen wordt betaald, doen geen schade aan moslims of aan de religie van de islam (hoewel de meeste geleerden het hier niet mee eens zijn).

Elke gezonde, volwassen moslim die een vermogen bezit boven een bepaald bedrag – bekend als de Nisab – moet 2,5% van dat vermogen als Aalmoezen betalen.

Nisab is het minimumbedrag aan vermogen dat fungeert als een drempel om te bepalen of Zakat voor u verplicht is. Als wat u bezit meer is dan de Nisab, betekent dit dat u in aanmerking komt om dat jaar Aalmoezen te betalen. Is het minder, dan hoeft u geen Aalmoezen te betalen.

In de Islamitische wet wordt de drempel van minimumvermogen (Nisab) bepaald door twee vastgestelde waarden, 3 ons goud of 21 ons zilver. Aangezien we niet langer met goud en zilver als onze valuta omgaan, kunnen we hun contante waarde online berekenen.

Goud
De Nisab volgens de goudstandaard is 3 ons goud (87,48 gram) of het equivalent in contanten. U kunt dit online berekenen, door het aantal grammen te vermenigvuldigen met de huidige marktwaarde van goud.

Zilver
De Nisab volgens de zilverstandaard is 21 ons zilver (612,36 gram) of het equivalent in contanten. U kunt dit online berekenen, door het aantal grammen te vermenigvuldigen met de huidige marktwaarde van zilver.

Vraagt u zich af welke Nisab-drempel u moet gebruiken, goud of zilver? In de Hanafi-school van denken wordt de zilverstandaard voornamelijk gebruikt om de Nisab-drempel en de geschiktheid om Aalmoezen te betalen vast te stellen.

Er zijn echter hedendaagse geleerden binnen de Hanafi-school die aanbevelen de goudstandaard te gebruiken, vooral in het huidige tijdperk waarin de kosten van levensonderhoud hoog zijn en de waarde van zilver aanzienlijk is gedaald.

De andere scholen van denken gebruiken de waarde van goud. U kunt ervoor kiezen om de zilverstandaard te gebruiken als u het bedrag aan liefdadigheid wilt verhogen.

Het geschikte moment om Liefdadigheid te betalen doet zich voor zodra uw financiële bezittingen gedurende een volledig Islamitisch maanjaar de Nisab-limiet overschrijden. Indien uw bezittingen onder deze limiet zakken, vervalt de verplichting om te betalen. Het bedrag aan Aalmoezen dat u verschuldigd bent, wordt bepaald door de waarde van uw persoonlijk vermogen.

Het is een verplichte praktijk voor bepaalde personen die aan deze criteria voldoen:

 • Vrijheidsstatus: Van toepassing op zowel mannen als vrouwen die niet tot slaaf gemaakt zijn.
 • Religieuze affiliatie: Deze plicht is specifiek voor moslims, vergelijkbaar met het verrichten van de vijf dagelijkse gebeden.
 • Geestelijke capaciteit: Volgens Imam Abu Hanifa is Aalmoezen vereist voor hen die geestelijk gezond zijn. Imam Malik gelooft echter dat zelfs individuen met geestesziekten verplicht zijn om Aalmoezen te betalen.
 • Meerderjarigheid: Minderjarigen zijn vrijgesteld van Aalmoezen, ongeacht hun rijkdom. Desalniettemin moeten voogden namens de kinderen Bijdrage betalen, zoals vermeld door zowel Imam Shafi’i als Imam Malik.
 • Volledige controle over vermogen: Het individu moet volledige eigendom en discretionaire macht over hun vermogen hebben. Als hun vermogen is uitgeleend, ontbreekt de noodzakelijke controle om Bijdrage te betalen tot terugbetaling.
 • Rijkdom boven de nisab-limiet: Het vermogen van het individu moet een specifieke drempel overschrijden, ervoor zorgend dat het de basisbehoeften van hen en hun afhankelijken dekt.
 • Afwezigheid van schulden: Individuen in schulden kunnen deze verplichtingen aftrekken van hun totale activa. Het is verplicht als het resterende vermogen nog steeds boven de nisab-limiet is.
 • Het Vermogen een volledig maanjaar bezetten: Het wordt verplicht als het individu voor een heel maanjaar vermogen bezit dat de nisab-drempel overschrijdt. Dit is ongeacht eventuele schommelingen in rijkdom gedurende dat jaar.

Om als zakat erkend te worden, moet een specifieke intentie vastgesteld zijn, hetzij op het moment dat u de zakat-gelden scheidt van uw andere bezittingen, of op het moment dat u de Bijdrage-transactie uitvoert.

Het is niet van toepassing op uitstaande betalingen voor verrichte werkzaamheden totdat het geld daadwerkelijk ontvangen is. Op dezelfde manier is Aalmoezen niet van toepassing op een bruidsschat of erfenis die nog in behandeling is en nog niet ontvangen is.

Over het algemeen worden schulden afgetrokken van iemands totale vermogen. Als wat overblijft de nisab-limiet overschrijdt, dan is Aalmoezen vereist; zo niet, dan niet. In gevallen waar iemand een aanzienlijke schuld heeft, zoals een hypotheek of een aanzienlijke creditcardschuld die in termijnen wordt afbetaald, moet alleen de op dat moment verschuldigde termijn van iemands bezittingen worden afgetrokken.

Er is geen verplichting voor een echtgenoot om de Aalmoezen van zijn vrouw te betalen, noch voor een vrouw om die van haar echtgenoot te betalen.

De huwelijksband vereist dit niet en het kan niet juridisch afgedwongen worden. Desalniettemin, als een van de partners ervoor kiest om de Aalmoezen voor de ander te betalen met hun toestemming, wordt zo’n handeling beschouwd als geldig en verdienstelijk.

Goud en Zilver: Alle goud en zilver in uw bezit, inclusief sieraden, zijn onderhevig aan zakat, met name volgens het perspectief van de Hanafi-school, gezien hun inherente monetaire waarde.

Andere edele materialen en edelstenen worden alleen zakatable als ze zijn verkregen met de intentie om te handelen.

Liquide middelen: Dit omvat contant geld, tegoeden op bankrekeningen, spaargelden, uitgeleend geld, spaarcertificaten, obligaties, aandelen, beleggingscertificaten, enz., die allemaal worden overwogen bij het bepalen van Aalmoezen.

Handelsvoorraad: Elk handelswaar dat u heeft verworven met het doel om door te verkopen, valt onder uw zakatable bezittingen.

Afgezien van goud en zilver, zijn persoonlijke zaken zoals uw huis, auto of bezittingen die niet voor handelsdoeleinden zijn verworven, niet onderhevig aan liefdadigheid.

Wanneer iemands bezittingen de nisab-drempel overschrijden, maar ze moeten essentiële uitgaven dekken zoals huur, voedsel, kleding voor zichzelf en hun afhankelijken, kunnen deze uitgaven worden afgetrokken van hun totale vermogen. Als het vermogen na deze aftrek onder de nisab valt, is liefdadigheid niet vereist.

De cruciale factor voor de verplichting tot Bijdrage is het bezitten van vermogen boven de nisab-limiet aan zowel het begin als het einde van het zakat-jaar. Daarom blijft liefdadigheid verschuldigd, zelfs als er gedurende het jaar een periode was waarin uw vermogen onder het nisab-niveau lag.

Het wordt berekend nadat een volledig Aalmoezen-jaar is verstreken, ongeacht het moment van verwerving van verschillende delen van uw vermogen. Dus, als u contant geld verwerft zelfs een dag voor de voltooiing van het zakat-jaar, is de volgende dag liefdadigheid verschuldigd.

De nisab-waarde gebaseerd op zilver is aanzienlijk lager in vergelijking met goud, vanwege de aanzienlijke daling van de zilverwaarde sinds de tijd van de Profeet (vrede zij met hem).

De keuze tussen de gouden en zilveren nisab-waarden is onderhevig aan academische discussie. Sommige geleerden pleiten voor de zilveren nisab, omdat dit resulteert in meer gegeven liefdadigheid, terwijl anderen betogen dat de gouden nisab meer in lijn is met wat werd gebruikt tijdens de tijd van de Profeet (vrede zij met hem).

Echter, als uw bezittingen uitsluitend in goud zijn, dan is de gouden nisab van toepassing. Omgekeerd, als uw bezittingen alleen in zilver zijn, moet de zilveren nisab worden gebruikt.

In het islamitische geloof is een vrouw die een vermogen bezit dat gelijk is aan of hoger dan de nisab-drempel (het minimumbedrag vereist voor Zakah), inderdaad verplicht om de Zakah-betaling te voldoen.

 1. Aan individuen met een zeer laag inkomen of die in extreme armoede verkeren (al-fuqarâ’).
 2. Aan mensen die moeilijkheden ervaren en hulp nodig hebben (al-masâkîn).
 3. Aan degenen die de distributie van liefdadigheid beheren.
 4. Voor het doel van eenheid en ondersteuning van nieuwe moslims en bondgenoten binnen de moslimgemeenschap.
 5. Om hulp te bieden aan mensen in gevangenschap, inclusief slaven en gevangenen.
 6. Om personen te helpen die belast zijn met overweldigende schulden.
 7. Naar inspanningen en oorzaken in dienst van God.
 8. Om reizigers te helpen die in nood verkeren vanwege het gestrand zijn of gebrek aan voldoende middelen.

De meest impactvolle manier om uw Aalmoezen toe te wijzen is het richten op degenen die in ernstige nood verkeren. Zoals benadrukt in de Heilige Koran, kan Aalmoezen aan acht specifieke groepen worden toegewezen.

Bovendien heeft u de mogelijkheid om uw liefdadigheid te kanaliseren door middel van verschillende liefdadige doelen in dienst van Allah. Talrijke non-profitorganisaties streven naar maatschappelijke verbetering. Het is raadzaam om uw Aalmoezen bij te dragen aan een oorzaak waar u diep in gelooft.

Als uw focus bijvoorbeeld ligt op het helpen van de armen of het bestrijden van armoede, overweeg dan om uw Aalmoezen te doneren aan een gerenommeerde non-profitorganisatie die armoedebestrijding faciliteert door het opzetten van kleine ondernemingen via renteloze microkredieten.

Het is verschuldigd wanneer uw financiën gedurende een volledig islamitisch maanjaar de Nisab-drempel overschrijden. Als uw bezittingen onder dit niveau dalen, vervalt de verplichting om Bijdrage te betalen.

De hoogte van de Bijdrage wordt bepaald door de waarde van uw persoonlijk vermogen. Hoewel veel moslims ervoor kiezen om hun Bijdrage te betalen tijdens Ramadan, de maand van verhoogde zegeningen, kan Aalmoezen eigenlijk op elk moment van het jaar betaald worden.

Sommige mensen geven er de voorkeur aan om aan het begin van het islamitisch nieuwjaar te betalen voor het gemak van herinnering.

Het is alleen van toepassing op uw financiële activa en persoonlijke fondsen. Artikelen die worden beschouwd als essentieel voor het dagelijks leven, zoals uw hoofdverblijf of hoofdvoertuig, zijn vrijgesteld. Echter, extra eigendommen en voertuigen zijn onderhevig aan Bijdrage.

Uw Zakat-berekening moet het volgende omvatten:

 • Al uw spaargeld, of het nu op de bank staat of thuis wordt bewaard
 • Fondsen gereserveerd voor specifieke doeleinden, zoals bruiloften, hajj, of een aanbetaling voor een woning
 • De totale waarde van al uw goud en zilver
 • De huidige marktwaarde van eventuele aandelen die u bezit
 • De totale waarde van de voorraad als u een bedrijfseigenaar bent
 • Inkomsten uit verhuurde eigendommen
 • Eventuele vorderingen, of geld dat u verschuldigd is, waarvan u verwacht dit terug te krijgen

Voor degenen die meerdere huurwoningen bezitten, moet het totale inkomen gegenereerd uit deze worden meegenomen in de berekening.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *