De Dajjal ontmaskerd: Profetieën en bescherming in de Islam

Er bestaan meer dan vijftig wetenschappelijke interpretaties met betrekking tot de betekenis van de term Masih (Messias). Deze geleerden beweren dat deze term wordt toegeschreven aan zowel de Waarachtige [Ware Messias, oftewel ‘Isa (Jezus)], als de bedrieglijke leugenaar [de “antichrist” of Dajjal].

De Messias, verwijzend naar de Waarachtige, ‘Isa ibn Maryam (Jezus, de zoon van Maria), belichaamt de Messias van leiding. Hij genas de blindgeborenen en melaatsen en liet de doden herrijzen met de toestemming van Allah.

Daarentegen is de valse messias (al-Masih al-Dajjal) de bedrieglijke persoon die mensen op het verkeerde pad brengt – de messias van misleiding. Deze bedrieger verleidt mensen met wonderbaarlijke tekenen, zoals het brengen van regen, het doen herleven van de aarde om vegetatie voort te brengen, en andere bedrieglijke daden.

Allah heeft zo twee messiassen geschapen, diametraal tegenovergesteld aan elkaar.

De term Dajjal is afgeleid van de uitdrukking “Dajjala al-ba’eer (hij smeerde de kameel),” wat verwijst naar het bedekken ervan met teer.

De wortel dajala betekent mengen, en de term dajala wordt gebruikt om opzettelijk zaken verwarrend te maken, vaag te zijn en ambigu. De Dajjal (Bedrieger) wordt gekarakteriseerd als iemand die spreekt in vaagheden, talloze leugens vertelt en veel mensen misleidt.

De term “Dajjal” is een titel geworden voor de liegende, eenogige, valse messias. De Dajjal wordt zo genoemd omdat hij zijn ongeloof verbergt door te liegen, mensen te misleiden en te verwarren.

Geleerden leggen uit dat de Bedrieger wordt aangeduid als masih (een “messias”) omdat een van zijn ogen mamsuh is (letterlijk “gewist“, wat glad of geschuurd betekent, oftewel hij zal blind zijn of een gebrekkig oog hebben).

Een andere interpretatie suggereert dat dit komt omdat hij de aarde zal doorkruisen (yamsah) in veertig dagen. De eerste interpretatie wordt als nauwkeuriger beschouwd, ondersteund door een hadith overgeleverd door Muslim (nr. 5221) van Anas ibn Malik, waar de Profeet (vrede en zegeningen van Allah zij met hem) verklaarde:

De Bedrieger wordt voorspeld als een man die afstamt van de zonen van Adam, met bijzondere kenmerken die in verschillende ahadith worden beschreven om mensen met hem vertrouwd te maken en hen te waarschuwen voor zijn kwaadaardigheid.

Bij zijn komst wordt verwacht dat gelovigen hem zullen herkennen en niet zullen worden misleid door zijn leugens. De Profeet (vrede en zegeningen van Allah zij met hem) heeft inzichten gegeven in de kenmerken van de Misleider, waardoor gelovigen hem kunnen onderscheiden van anderen.

Als gevolg daarvan zouden alleen degenen die onwetend zijn en gedoemd zijn tot ondergang ten prooi kunnen vallen aan zijn bedrog. Moge Allah ons behoeden.

Kenmerken van de Bedrieger zijn onder andere:

 • Fysieke kenmerken: Hij zal een jongeman zijn met een rossige teint, van geringe gestalte, met dik krullend haar, een breed voorhoofd en een brede bovenborst. Zijn rechteroog zal blind of defect zijn (mamsuh), lijkt noch prominent noch ingedeukt, maar lijkt op een drijvende druif.
 • Gezichtskenmerk: Zijn linkeroog zal bedekt zijn door een dikke lap vlees die aan de rand groeit. Tussen zijn ogen zal de inscriptie “Kaf fa ra (K-F-R)” of “kafir” geschreven staan in afzonderlijke Arabische letters, zichtbaar voor elke moslim, ongeacht geletterdheid.
 • Onvruchtbaarheid: De Misleider zal worden gekenmerkt door onvruchtbaarheid, zonder nakomelingen op zijn naam.

Verschillende authentieke ahadith geven gedetailleerde informatie over de kenmerken van de Misleider, bijdragend aan het bewijs (dalil) met betrekking tot zijn opkomst:

(Al-Bukhari, nr. 6508; Ibnu Qatan van Banu Mustalaq, Khuza’ah)
 • Overgeleverd door Ibn ‘Umar: De Boodschapper van Allah (vrede en zegeningen van Allah zij met hem) informeerde de mensen:
(Al-Bukhari, nr. 3184)
 • In een lang hadith door al-Nawwas ibn Sam’an beschreef de Profeet (vrede en zegeningen van Allah zij met hem) de Bedrieger en zei:
(Muslim, nr. 5228)
 • ‘Ubadah ibn al-Samit meldde: De Boodschapper van Allah (vrede en zegeningen van Allah zij met hem) waarschuwde:
(Abu Dawud, nr. 3763, Sahih al-Jami’ al-Saghir, nr. 2455)
 • Abu Hurayrah overleverde: De Profeet (vrede en zegeningen van Allah zij met hem) zei:
(Ahmad, nr. 7564)
 • Hudhayfah rapporteerde: De Boodschapper van Allah (vrede en zegeningen van Allah zij met hem) verklaarde:
(Muslim, nr. 5222)
 • Anas rapporteerde: De Profeet (vrede en zegeningen van Allah zij met hem) waarschuwde:
(Muslim, nr. 5219)
(Muslim, nr. 5223)

De inscriptie tussen de ogen van de Bedrieger wordt als authentiek beschouwd op basis van de schijnbare betekenis. Het feit dat sommige mensen het kunnen zien terwijl anderen dat niet kunnen, en dat ongeletterde mensen het kunnen lezen, vormt geen tegenstrijdigheid.

Allah staat, in Zijn wijsheid, individuen toe om bepaalde dingen te begrijpen wanneer ze deze observeren. Daarom kan een gelovige, zelfs als hij ongeletterd is, het met inzicht waarnemen, terwijl een ongelovige, zelfs als hij geletterd is, misschien niet in staat is het te zien. Dit komt omdat gelovigen een uniek begrip zullen hebben tijdens die buitengewone tijden.

Al-Nawawi stelt dat het juiste perspectief, volgens geleerden, is om deze schrijfwijze letterlijk te interpreteren als echte schriftuur gecreëerd door Allah als een teken, dienend als afdoend bewijs dat de Bedrieger een ongelovige en leugenaar is, en zo zijn bedrog blootlegt.

Allah zal dit teken openbaren aan elke moslim, of hij nu geletterd of ongeletterd is, terwijl Hij het verbergt voor degenen die gedoemd zijn tot ondergang of personen die onderworpen zijn aan goddelijke beproeving. Er is geen reden om dit als onwaarschijnlijk te beschouwen.

 • Fatimah bint Qays noemde een kenmerk van de Misleider in het verhaal van al-Jassasah, verteld door Tamim al-Dari:
(Muslim, nr. 5235)
 • ‘Imran ibn Husayn rapporteerde: “Ik hoorde de Boodschapper van Allah (vrede en zegeningen van Allah zij met hem) zeggen:
(Muslim, 5239)
 • De Bedrieger zal geen kinderen hebben, zoals aangegeven in de hadith van Abu Sa’id al-Khudri: “Heb je niet gehoord dat de Boodschapper van Allah (vrede en zegeningen van Allah zij met hem) zei dat hij geen kinderen zal hebben? …” Abu Sa’id antwoordde, ‘Ja…’ (Overgeleverd door Muslim, nr. 5209).

Wat betreft de ogen van de Misleider, sommige verslagen beschrijven zijn rechteroog als blind of defect, terwijl anderen zijn linkeroog op dezelfde manier noemen. Beide verslagen worden als authentiek beschouwd.

Geleerden hebben deze verslagen met elkaar verzoend, waarbij al-Qadi ‘Iyad verklaarde dat beide ogen van de Bedrieger defect zullen zijn. Zijn rechteroog zal geschuurd en dof zijn, en zijn linkeroog zal bedekt zijn met een dikke vouw huid. Al-Nawawi en al-Qurtubi hebben dit verzoend bekrachtigd.

Voorspeld wordt dat de Bedrieger opkomt uit het oosten, specifiek uit Khurasan, onder de Joden van Isfahan. Zijn reis zal de hele aarde omvatten, met uitzondering van Mekka en Medina, omdat deze zullen worden bewaakt door engelen en ontoegankelijk zullen blijven.

In de hadith overgeleverd door Fatimah bint Qays zei de Profeet (vrede en zegeningen van Allah zij met hem):

(Muslim, nr. 5228)

Abu Bakr al-Siddiq overleverde de woorden van de Boodschapper van Allah (vrede en zegeningen van Allah zij met hem):

(Tirmidhi)

Anas rapporteerde: “De Boodschapper van Allah (vrede en zegeningen van Allah zij met hem) zei:

(Ahmad)

Bij zijn opkomst is het de Bedrieger verboden om Mekka en Medina binnen te gaan, volgens authentieke ahadith. Andere locaties zullen echter niet worden gespaard.

In de overlevering van Fatimah bint Qays staat vermeld:

(Muslim)

Er wordt ook gemeld dat de Misleider belet zal worden om de moskee van de Sinaï of de Masjid al-Aqsa (in Jeruzalem) binnen te gaan. Junadah ibn Umayyah al-Azdi overleverde van een metgezel van de Profeet (vrede en zegeningen van Allah zij met hem):

(Imam Ahmad)

De meerderheid van de volgelingen van de Bedrieger wordt verwacht afkomstig te zijn van de Joden, Perzen, Turken, evenals een gemengde groep met daarin Bedoeïenen en vrouwen.

Imam Muslim, in zijn Sahih (5237), heeft overgeleverd van Anas ibn Malik (moge Allah tevreden met hem zijn) dat de Profeet (vrede en zegeningen van Allah zij met hem) zei:

(Hadith nr. 12865)

In de eerder genoemde hadith van Abu Bakr al-Siddiq werd gezegd:

(Al-Tirmidhi)

Wat betreft het opnemen van Bedoeïenen onder de volgelingen van de Misleider, wordt dit toegeschreven aan hun algemene gebrek aan kennis. Met betrekking tot vrouwen is dit vanwege hun vatbaarheid en, in veel gevallen, onwetendheid. Ibn ‘Umar rapporteerde dat de Profeet (vrede en zegeningen van Allah zij met hem) zei:

(Ahmad)

De fitnah (beproeving en beproeving) van de Bedrieger wordt verwacht de meest significante te zijn vanaf het moment van de schepping van Adam tot het aanbreken van het Laatste Uur. Dit komt door de buitengewone wonderen die Allah hem zal schenken, die de geesten van mensen zullen boeien en verbazen.

Volgens authentieke ahadith zal de Bedrieger een paradijs en een hel met zich meedragen, maar zijn paradijs zal een straf zijn, en zijn hel zal verschijnen als een paradijs. Hij zal rivieren van water hebben en bergen van brood.

Hij zal de lucht bevelen te regenen, en het zal regenen, en de aarde te doen opkomen, en het zal gehoorzamen. De schatten van de aarde zullen hem volgen, en hij zal zich met buitengewone snelheid voortbewegen, vergelijkbaar met wolken voortgestuwd door de wind.

Imam Muslim heeft in zijn Sahih overgeleverd dat Hudhayfah (moge Allah tevreden met hem zijn) zei: “De Boodschapper van Allah (vrede en zegeningen van Allah zij met hem) zei:

(Muslim)

Muslim meldde ook dat Hudhayfah (moge Allah tevreden met hem zijn) zei: “De Boodschapper van Allah (vrede en zegeningen van Allah zij met hem) zei:

(Muslim, nr. 5223)

In de hadith van al-Nawwas ibn Sam’an beschreef de Profeet (vrede en zegeningen van Allah zij met hem) het verblijf van de Bedrieger op aarde, waarbij de duur van zijn dagen specifiek werd vermeld, die drastisch zal variëren. Bovendien zal de Bedrieger opmerkelijke daden verrichten, zoals het veroorzaken van regen en vegetatie, en het vermogen hebben om de doden op te wekken.

Al-Bukhari meldde dat een man gedood door de Bedrieger weer tot leven zal worden gebracht, waarmee het geloof van de mensen verder wordt getest.

De fitnah van de Misleider zal ook manipulatie en bedrog omvatten. De Bedrieger zal een Bedoeïen benaderen en vragen of hij in hem zou geloven als hij zijn ouders weer tot leven bracht. Dan zullen twee duivels verschijnen in de gedaante van zijn ouders, hem aansporen de Misleider te volgen.

Dit bedrieglijke scenario maakt deel uit van de uitgebreide beproevingen die de Bedrieger zal gebruiken.

Deze verslagen benadrukken de omvang van de fitnah van de Misleider, waardoor het de meest significante beproeving wordt waarmee de mensheid zal worden geconfronteerd, gekenmerkt door buitengewone gebeurtenissen en manipulatie van de natuurlijke orde.

De Profeet (vrede en zegeningen van Allah zij met hem) verschafte essentiële leiding aan zijn ummah over hoe ze zich kunnen beschermen tegen de beproevingen van de valse messias (al-Masih al-Dajjal). Hij liet een duidelijk pad achter voor zijn volgelingen, met expliciete waarschuwingen tegen afwijkingen.

Hij benadrukte zorgvuldig zowel de deugden die omarmd moeten worden als de ondeugden die vermeden moeten worden. Onder de cruciale waarschuwingen bevonden zich die met betrekking tot de fitnah van de Bedrieger, erkend als de meest significante beproeving waarmee de ummah geconfronteerd zal worden tot aan het Laatste Uur.

Elke Profeet, inclusief Muhammad (vrede en zegeningen van Allah zij met hem), waarschuwde hun respectievelijke gemeenschappen voor de eenogige Bedrieger, waarbij Muhammad (vrede en zegeningen van Allah zij met hem) deze waarschuwing nog meer benadrukte.

Allah onthulde veel kenmerken van de Bedrieger aan Profeet Muhammad (vrede en zegeningen van Allah zij met hem) om zijn ummah vooraf te waarschuwen. Als de laatste ummah zijn de volgelingen van Muhammad (vrede en zegeningen van Allah zij met hem) voorbestemd om de opkomst van de Misleider te aanschouwen, aangezien hij het Zegel van de Profeten is.

De Profeet Muhammad (vrede en zegeningen van Allah zij met hem) verschafte specifieke richtlijnen voor zijn ummah om zichzelf te beschermen tegen de immense fitnah van de Misleider.

 • Het zoeken van toevlucht in de islam,
 • het handhaven van het juiste geloof en
 • het begrijpen van de unieke Namen en Eigenschappen van Allah zijn fundamenteel.

Het is cruciaal om te begrijpen dat de Bedrieger een sterfelijk wezen is met menselijke behoeften, in tegenstelling tot Allah. Het zoeken van toevlucht bij Allah tegen de fitnah van de Misleider, vooral tijdens het gebed, werd benadrukt door de Profeet (vrede en zegeningen van Allah zij met hem).

 • Dit blijkt uit zijn smeekbede tijdens het gebed, waarin hij bescherming zoekt tegen de beproevingen van het graf, de beproevingen van het leven en de dood, en specifiek tegen de fitnah van de Bedrieger.
 • Daarnaast werd het aanbevolen om ayat uit Surat al-Kahf uit het hoofd te leren, met nadruk op het reciteren van de eerste of laatste tien verzen. Deze surah dient als bescherming tegen de fitnah van de Bedrieger.
 • Ten slotte wordt aangeraden om weg te vluchten van de Misleider en een aanzienlijke afstand te bewaren. Het kiezen om in Mekka of Medina te verblijven, plaatsen waar de Misleider niet zal binnengaan, wordt als nuttig beschouwd.

Wanneer de Bedrieger tevoorschijn komt, worden moslims aangemoedigd om ver van hem vandaan te blijven, gezien de verwarring en buitengewone wonderen die hem zullen vergezellen, ontworpen door Allah om de mensheid te testen.

Concluderend zijn deze richtlijnen essentieel om zich voor te bereiden en te beschermen tegen de dreigende fitnah van de Misleider. Het naleven van deze profetische leerstellingen biedt gelovigen een alomvattende strategie om deze monumentale beproeving te doorstaan. Moge Allah ons toevlucht en bescherming verlenen tegen de fitnah van de Misleider.

Volgens authentieke overleveringen zal de Misleider zijn einde vinden door toedoen van de Messias, ‘Isa ibn Maryam (vrede zij met hem). De Misleider zal, bij zijn opkomst, volgelingen verzamelen en zijn beproevingen ver verspreiden, waarbij hij iedereen verstrikt, behalve enkele gelovigen. ‘Isa ibn Maryam (vrede zij met hem) zal afdalen naar de oostelijke minaret in Damascus wanneer de gelovigen zich rondom hem verzamelen.

Hij zal hen leiden naar de Bedrieger, die op weg zal zijn naar Bayt al-Maqdis (Jeruzalem), ‘Isa zal hem inhalen bij de poort van Ludd (Lod), een plaats in Palestina nabij Bayt al-Maqdis. Wanneer de Bedrieger ‘Isa ziet, zal hij beginnen op te lossen als zout in water, toch zal ‘Isa hem confronteren en doden met zijn speer.

De volgelingen van de Misleider zullen vluchten, achtervolgd door moslims die hen zullen verslaan, en zelfs bomen en rotsen zullen uitroepen naar de moslims, waarbij ze de aanwezigheid onthullen van degenen die de Misleider hebben gevolgd, behalve de gharqad (doornstruik), omdat het geassocieerd wordt met de Joden.

Verscheidene hadiths werpen licht op de dood van de Misleider en zijn volgelingen:

 • In een hadith overgeleverd door ‘Abd-Allah ibn ‘Amr, verklaarde de Boodschapper van Allah (vrede en zegeningen zij met hem) dat de Misleider onder zijn ummah tevoorschijn zou komen en veertig dagen zou blijven, waarna ‘Isa ibn Maryam, die lijkt op ‘Urwah ibn Mas’ud, door Allah wordt gezonden om hem te achtervolgen en te doden (Muslim).
 • Majma’ ibn Jariyah al-Ansari hoorde de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) bevestigen dat de zoon van Maryam de Bedrieger zou doden bij de poort van Ludd (Ahmad; Tirmidhi).
 • Al-Nawwas ibn Sam’an vertelde een hadith waarin de neerdaling van ‘Isa en zijn daaropvolgende doden van de Misleider werden genoemd. De Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) gaf aan dat elke ongelovige die de geur van ‘Isa ruikt, zal sterven, en ‘Isa zal de Misleider achtervolgen en doden bij de poort van Ludd (Muslim).
 • Jabir ibn ‘Abd-Allah rapporteerde een hadith waarin de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) voorspelde dat de Bedrieger tevoorschijn zou komen tijdens een periode van lage religieuze betrokkenheid en verminderde kennis. ‘Isa ibn Maryam zou net voor de dageraad afdalen, mensen aansporen om de leugenaar te confronteren.
  ‘Isa zou hen leiden in het gebed en vervolgens de Bedrieger confronteren, waardoor hij oplost als zout in water. Zelfs de bomen en rotsen zullen een volgeling van de Misleider identificeren als een Jood, en geen van zijn aanhangers zal overleven (Ahmad).

Na de dood van de Misleider zullen zijn ernstige beproevingen eindigen en zal Allah de gelovigen tegen hem en zijn volgelingen beschermen, dankzij de tussenkomst van ‘Isa ibn Maryam (vrede zij met hem) en zijn rechtvaardige volgelingen. Alle lof en zegeningen zijn voor Allah.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *