Profeet Mohammad: Een geliefde figuur in de Islam

Wij hebben jou slechts gezonden als een bron van genade voor alle werelden.

(Koran, 21:107)

Wij hebben jou slechts gezonden als een verkondiger van blijde tijdingen en een waarschuwer voor alle volkeren.

(Koran, 34:28)

Mohammad was de zoon van Abdullah, die de zoon was van Abdul-Muttalib, die de zoon was van Hashim – wiens afstamming terugging tot de Profeet Ismaël, de zoon van de Profeet Abraham, vrede zij met hen.

De Profeet Mohammad ﷺ werd geboren in de stad Mekka, in Arabië, op een vrijdag, de 17e dag van de maand Rabi-I, in het jaar 570 na Christus, in een nobele familie wiens voorouders tot de leiders behoorden van de Quraysh-stam en de Bani-Hashim-clan.

Zijn profeetische missie begon op de 27e dag van de maand Rajab, in het jaar 610 na Christus, toen hij de eerste goddelijke openbaring ontving. Vervolgens werd de Koran progressief aan de Profeet geopenbaard volgens de omstandigheden van die tijd gedurende een periode van 23 jaar.

De Boodschapper werd vergiftigd en gedood op de 28e dag van de maand Safar in het 11e jaar van de Hijrah, in 630 na Christus.

De Kinderjaren en voogden van Mohammad

Boodschapper, de Profeet van de Islam, kende een opmerkelijke kindertijd die de basis legde voor zijn profetische missie. Zijn vader, Abdullah, was een vrome en deugdzame man onder de zonen van Abdul-Muttalib, bekend om zijn sterke geloof in monotheïsme.

Helaas overleed Abdullah terwijl Boodschapper nog in de baarmoeder van zijn moeder was, en hij liet slechts een bescheiden erfenis achter van vijf kamelen en een dienstmeisje genaamd Barakah, die later bekend werd als Umm Ayman en een cruciale rol speelde in de opvoeding van Boodschapper.

De Rol van Abdul-Muttalib:

Na het overlijden van Abdullah nam Boodschapper’s grootvader aan moederszijde, Abdul-Muttalib, de verantwoordelijkheid van voogdijschap op zich. Abdul-Muttalib was een prominente leider van de stam Quraysh en deelde een diep geloof in Allah, volgens het pad van Profeet Abraham.

Zijn karakter werd gekenmerkt door uitzonderlijke vriendelijkheid, liefdadigheid en een diepgaande bezorgdheid voor de minder bedeelden. Abdul-Muttalib stond erom bekend de armen te voeden, pelgrims te helpen en zelfs voor wilde dieren en vogels te zorgen.

Erkenning van Aminah en de geboorte van Mohammad:

Mohammad’s moeder, Aminah, geloofde ook sterk in Allah. Toen Boodschapper werd geboren, vond er een wonderbaarlijke gebeurtenis plaats. Terwijl Aminah haar pasgeboren kind op de grond plaatste, erhief hij zijn handen naar de hemel en reciteerde monotheïstische zinnen.

Een hemelse stem leidde Aminah toen om haar zoon “Muhammad” te noemen, wat zijn unieke positie onder de mensheid symboliseerde.

Verlies van Zijn moeder en bijzondere aandacht:

Helaas overleed Boodschapper’s moeder Aminah toen hij nog geen zeven jaar oud was. In de nasleep van dit verlies zorgde zijn grootvader Abdul-Muttalib nog meer voor hem en erkende hij het belang van het lot van het kind.

Jonge Mohammad was het middelpunt van de genegenheid en bescherming van zijn grootvader.

Erkenning door de Medlaj Clan:

Tijdens de vroege jaren van Mohammad arriveerden bezoekers van de Medlaj Clan in Mekka en waren onmiddellijk onder de indruk van de uitzonderlijke kwaliteiten van de jongen.

Ze drongen er bij Abdul-Muttalib op aan om te zorgen voor het welzijn en de toekomst van het kind. Abdul-Muttalib nam dit ter harte en bracht hun boodschap over aan zijn zoon, Abu Talib.

Voogdijschap van Abu Talib:

Bij het overlijden van Abdul-Muttalib werd de voogdijschap van Mohammad toevertrouwd aan zijn oom, Abu Talib, die niet alleen lid was van de Bani-Hashim clan binnen de stam Quraysh, maar ook een toegewijde beschermer en pleitbezorger van Mohammad was.

Abu Talib speelde een cruciale rol in het ondersteunen en beschermen van Mohammad, vooral toen hij zijn profetische missie begon.

De volwassenheid van Mohammad

Mohammad, beroemd om zijn uitstekende manieren, integriteit en betrouwbaarheid, groeide op tot een opmerkelijke jongeman. Zijn karakter leverde hem de titels al-Sadiq (De Waarachtige) en al-Amin (De Betrouwbare) op.

Vroege ondernemingen samen met zijn oom:

Als jonge jongen vergezelde Mohammad vaak zijn oom op zakenreizen naar Syrië, waar hij waardevolle ervaring opdeed. Op twaalfjarige leeftijd begon hij aan een reis naar Basra met zijn oom Abu Talib, waar een ontmoeting met een christelijke monnik genaamd George een cruciaal moment markeerde.

George, die Boodschapper’s goddelijke betekenis herkende, profeteerde zijn rol als een genade voor de wereld. Deze ontmoeting liet Abu Talib verbaasd achter en bewust van het buitengewone lot dat voor Mohammad in het verschiet lag.

Handelssucces reputatie in de zakenwereld:

In zijn volwassenheid vestigde Mohammad zich als een gerenommeerde handelaar en faciliteerde hij de handel tussen Mekka en Damascus. Zijn zakelijk inzicht en integriteit werden wijd erkend en trokken de aandacht van Lady Khadijah, een nobele figuur onder de Quraysh.

Opdracht van Lady Khadijah:

Onder de indruk van Mohammad’s vaardigheden, vertrouwde Lady Khadijah hem haar handelszaken toe en stuurde ze haar dienaar Maysarah om zijn activiteiten te superviseren.

Nadat ze zijn onberispelijke prestaties, eerlijkheid en indrukwekkende opbrengsten had gezien, benoemde Lady Khadijah Boodschapper tot het hoofd van haar zakelijke activiteiten.

Huweijk en familie een uniek aanzoek:

Ondanks talloze huwelijksaanzoeken van vooraanstaande Quraysh-dignitarissen koos Lady Khadijah ervoor om alleen met Mohammad te trouwen. Er wordt geloofd dat zij het aanzoek subtiel heeft ingeleid.

Hun huwelijk, dat plaatsvond in 595 na Christus toen ze beiden 25 jaar oud waren, markeerde het begin van een diepgaande partnerschap.

De zegen van kinderen:

Lady Khadijah en Mohammad werden gezegend met drie kinderen. Al-Qasim en Abdullah, geboren in Mekka, overleden helaas op jonge leeftijd. Hun enige dochter, Fatimah, trouwde met Imam Ali en schonk hem vier kinderen, waaronder Imam Hasan en Imam Husayn, die belangrijke rollen zouden spelen in de Islamitische geschiedenis.

De buitengewone geboorte van Ali:

Ali, geboren in 600 na Christus als zoon van Abu Talib en Fatimah bint Asad, kwam ter wereld vergezeld van een opmerkelijk fenomeen. Toen Fatimah bint Asad om hulp bad bij haar bevalling in de buurt van de Kaaba, spleet de zuidelijke muur wonderbaarlijk open, waardoor ze het heilige Huis kon betreden. Deze buitengewone gebeurtenis liet getuigen met verbazing achter.

Ali’s rol in het leven van Mohammad hechte band:

HIJ had vanaf zijn kindertijd veel interesse in Ali en vormde zijn opvoeding en educatie. Ali zou later Mohammad’s meest toegewijde aanhanger worden tijdens de uitdagende jaren van het verspreiden van de goddelijke boodschap van de Islam.

Het begin van Mohammad’s goddelijke missie

Het cruciale moment waarop de Boodschapper de eerste goddelijke openbaring ontving, markeerde het begin van zijn missie. Dit transformerende evenement vond plaats in de vredige omgeving van Hira, een grot gelegen in het al-Noor-gebergte nabij Mekka.

Laten we ons verdiepen in de oorsprong van zijn goddelijke roeping en de vroege aanhangers van zijn boodschap.

De goddelijke openbaring (610 na Christus):

Tijdens deze periode onderging de Boodschapper’s significante spirituele ontwikkelingen. Hij begon profetische dromen te hebben die uitkwamen, en hij voelde een groeiende behoefte aan eenzaamheid en meditatie in de rotsachtige heuvels rondom Mekka.

Hij zou dagenlang in afzondering doorbrengen, proviand meenemen en terugkeren naar zijn familie voor meer. Tijdens de heldere woestijnnachten intensiveerde zijn verbinding met de hemelse tekens, wat hem voorbereidde op de immense taak van het profeetschap.

Het cruciale moment brak aan tijdens de heilige maand Ramadan, in de nacht die bekend staat als Laylat-ul-Qadr, de ‘Nacht van de Beslissing’.

De Grot van Hira:
In de eenzaamheid van de grot van Mount Hira verscheen de Engel van Openbaring, Gabriël, voor de Boodschapper. Gabriël, die ook Maria, de moeder van Jezus, had bezocht, omhelsde de Profeet en gebood hem: “Iqra” – “Lees!”

De Profeet reageerde aanvankelijk dat hij niet kon lezen, maar het bevel werd nog twee keer herhaald. Uiteindelijk overweldigde Gabriël hem met kracht, en de eerste Koranische openbaring werd geopenbaard:

In de naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle; Lees voor in de naam van jouw Heer die schiep, Die de mens schiep uit een klonter, Lees, want jouw Heer is de edelste, Die de mens onderwees met de pen, Hij onderwees de mens wat hij niet wist … .

(Koran: 96:1-5)

Met deze openbaring begon het verhaal van Allah’s laatste boodschap aan de mensheid, een gebeurtenis van monumentale betekenis die de loop van de geschiedenis zou beïnvloeden, ontelbare individuen zou inspireren, beschavingen zou opbouwen en tot diepgaande spirituele transformaties zou leiden.

Een Transformatie:
Op veertigjarige leeftijd bracht het treffen met Gabriël een diepgaande transformatie teweeg in de Profeet. Zijn wezen leek veranderd. De man die van de berg afdaalde was niet langer dezelfde als degene die hem besteeg.

Bevestiging en ondersteuning:
Bij zijn afdaling van de berg hoorde de Profeet een stem die verklaarde:

“Mohammad, jij bent de Boodschapper van God, en ik ben Gabriël.”

De aanwezigheid van de engel leek alomtegenwoordig en vulde de horizon. Hij haastte zich naar huis, zocht toevlucht bij zijn vrouw, Khadija, en riep uit: “Bedek me!” Khadija troostte hem en bevestigde dat God hem nooit zou vernederen vanwege zijn deugdzame karakter.

De eerste gelovigen:

Ali en Lady Khadijah nadat hij de goddelijke boodschap had ontvangen, vertrouwde Boodschapper de openbaring toe aan Ali en deelde hij deze met Lady Khadijah. Hun onwankelbare geloof in de nieuwe openbaring was onmiddellijk en vastberaden.

Khadijah werd opmerkelijk genoeg de eerste vrouw die de boodschap van de Boodschapper van Allah omarmde en naast hem bad. Ze wijdde haar rijkdom volledig aan de zaak, wat haar onwrikbare loyaliteit toonde.

Khadijah’s nobele rol:

Khadijah’s steun ging verder dan geloof; ze bood haar financiële middelen aan voor de zaak van Allah. De Engel Gabriël bracht Allah’s speciale groet over en schonk het land van Fadak aan Fatimah als blijk van waardering voor Khadijah’s onwankelbare toewijding.

Stille beginjaren:

De geheime uitnodiging In eerste instantie bleef de uitnodiging van Boodschapper tot de Islam een goed bewaard geheim. Er waren maar weinig supporters en gelovigen. De gebedsgemeenschap omvatte alleen Lady Khadijah en Ali. Deze clandestiene aanpak duurde drie jaar.

Een verschuiving naar openbare bekendmaking:

Volgens goddelijke instructies maakte Boodschapper’s missie een overgang naar een meer openbare fase. Hij begon met het aanspreken van zijn eigen clan, de Bani-Hashim, in overeenstemming met het gebod:

En waarschuw je naaste verwanten.

(26:214)

Het banket en de onwankelbare steun van Ali:

In een poging steun te verwerven, organiseerde Boodschapper een banket voor de veertig oudsten en leiders van de Bani-Hashim. Nadat hij hen had getrakteerd op een overvloedig feestmaal, deed hij hen de uitnodiging tot de Islam en vroeg hij om hun steun.

Hij beloofde zelfs om zijn opvolger uit hun midden te benoemen. Maar afgezien van Ali, verwierpen allen de missie als onzin.

De aarzelende acceptatie:

De leiders van de Bani Hashim vertelden Abu Talib, in scherts, dat zijn zoon hun commandant zou zijn, wat impliceerde dat ze hem zouden gehoorzamen. Ondanks de aanvankelijke afwijzing zette profeets’s missie zich voort met de standvastige steun van een handvol gelovigen.

De onwrikbare vastberadenheid van Profeet Mohammad’s roeping

Met de nieuwe religie die volgelingen kreeg, groeide de bezorgdheid van de Quraysh. In een poging om de oproep van Mohammad te stoppen, benaderden de ouderen zijn vertrouwde oom, Abu Talib.

Ze beloofden hem rijkdom, de mooiste vrouwen en macht in ruil voor het zwijgen van Boodschapper. De reactie van de Profeet was echter onwankelbaar:

“Ik zal het niet opgeven totdat Allah het doet zegevieren of ik sterf in het proces.”

Abu Talib’s onwankelbare loyaliteit:

Met erkenning van Mohammad’s vastberadenheid beloofde Abu Talib zonder aarzeling zijn onwrikbare steun. Hij zwoer nooit zijn neef over te dragen aan de Quraysh en bevestigde daarmee zijn rol als beschermer.

Escalatie van vijandigheid

Als reactie op de groeiende invloed van de nieuwe religie escaleerde de openlijke vijandigheid van de Quraysh. Lady Khadijah, de toegewijde vrouw van de Profeet, wijdde haar rijkdom aan de steun van zijn missie. Echter verslechterde de situatie, wat leidde tot de openlijke vervolging van de Profeet en zijn volgelingen.

Het complot tegen de gelovigen:

De Quraysh smeedde een sinister plan gericht op de met de Islam bekeerde metgezellen van de Profeet. Stammen keerden zich tegen hun eigen mensen, kwelden hen en dwongen moslims om hun geloof op te geven.

Abu Talib’s bescherming:

Om de Profeet te beschermen tegen schade smeekte Abu Talib de zonen van Hashim en Abdul-Muttalib om Boodschapper te beschermen zoals hij dat deed. De meerderheid stond aan zijn zijde, maar Abu Lahab en zijn zonen kozen de kant van de Quraysh.

De dodelijke intentie van de Quraysh:

Uiteindelijk beraamde de Quraysh een plan om de Rasool ﷺ te vermoorden. Na dit te hebben vernomen, verzamelde Abu Talib de zonen van Hashim en Abdul-Muttalib en bood onderdak aan, waarbij hij de Boodschapper van Allah beschermde.

Het dreigende embargo:

De Quraysh legde een alomvattend embargo op tegen de Rasool ﷺ en zijn volgelingen. Sociale, economische, politieke en zelfs persoonlijke interacties waren verboden. Vredesovereenkomsten werden afgewezen en er zou geen genade worden getoond totdat ze de Profeet overgaven.

Het trotse document:

Een document waarin het embargo werd bevestigd, werd opgesteld en binnenin de Kaäba geplaatst. Echter, goddelijke interventie greep in. Wormen aten elk woord van het document op, alleen de naam van Allah spaarden ze. Abu Talib, overtuigd door dit wonder, confronteerde de Quraysh.

Het voorstel van Abu Talib:

Abu Talib stelde een eerlijke overeenkomst voor en benadrukte de goddelijke interventie. Als de woorden van de Rasool ﷺ vals bleken te zijn, zouden ze hem overdragen. Maar als het document overeenkwam met zijn verklaring, zouden ze hem nooit overhandigen.

De Quraysh koos ervoor om het document te verscheuren nadat de authenticiteit was geverifieerd.

Overgang van beproeving naar kwelling: Boodschapper’s ‘Jaar van verdriet’

In het tiende jaar van zijn nobele profeetschap, rond 620 na Christus, kwam de clan van Hashim uit hun toevlucht om zich weer bij de mensen te voegen, wat een kortstondige adempauze markeerde van de beproevingen waarmee ze werden geconfronteerd.

Deze periode was echter van korte duur, want de Boodschapper stond een reeks hartverscheurende verliezen te wachten.

Het ‘Jaar van Verdriet’ begint:

Minder dan zes maanden nadat de beproevingen schijnbaar waren verminderd, werd de Rasool ﷺ geconfronteerd met diep verdriet. Ten eerste overleed zijn oom en beschermer, Abu Talib.

Vervolgens, in een tijdsbestek van slechts drie dagen, kreeg hij opnieuw een verwoestende klap te verwerken met de dood van zijn geliefde vrouw, Lady Khadijah. Boodschapper noemde dit jaar het ‘Jaar van Verdriet’, wat de immense pijn symboliseerde die hij doormaakte.

Impact van het verlies:

Abu Talib en Lady Khadijah het verlies van Abu Talib en Lady Khadijah liet Mohammad in een kwetsbare toestand achter. Abu Talib’s aanwezigheid had de Quraysh in zekere zin in bedwang gehouden en diende als een beschermend schild voor de Rasool ﷺ. Met zijn overlijden voelde de Quraysh zich onbelemmerd en vrij om hun vijandigheid op Boodschapper los te laten.

Escalatie van vijandigheid:

Na de dood van Abu Talib escaleerden de beproevingen waarmee de Boodschapper van Allah werd geconfronteerd in wreedheid en brutaliteit. Bij één incident probeerde een afgodendienaar de Rasool ﷺ te wurgen terwijl hij in de buurt van de Kabah bad. De Quraysh, gedreven door haat, moedigden dwazen aan om vuil, smerigheid, bloed en doornen naar zijn deur te gooien.

De veerkracht van de Profeet (Rasool ﷺ):

Ondanks de onophoudelijke kwelling bleef Boodschapper standvastig en kalm. Zelfs toen hij beledigd werd door Ummayah ibn Khalaf, onthield de Rasool ﷺ zich van vergelding. Toen er vuil in zijn gezicht werd gegooid, ging hij zijn huis binnen, getroost door de wetenschap dat Allah hem zou beschermen.

Hij troostte zijn dochter, Fatimah, en merkte op dat het vermogen van de Quraysh om hem kwaad te doen was toegenomen na de dood van Abu Talib.

Het onwankelbare geloof van de Profeet Khabab, een metgezel, benaderde de Profeet en uitte zijn bezorgdheid over het leed dat werd toegebracht door de polytheïsten. Als reactie benadrukte de Rasool ﷺ het onwankelbare geloof van degenen die hem waren voorgegaan, zelfs in het gezicht van extreme marteling.

Hij profeteerde dat Allah ervoor zou zorgen dat Zijn boodschap zou worden voltooid en dat de gelovigen in veiligheid zouden worden gebracht.

Profeet Mohammad’s migratie naar Medina: Ontsnapping aan gevaar

De beslissing om Boodschapper, de Profeet van de Islam, te elimineren, werd intenser, wat leidde tot zijn migratie van Mekka naar Medina. Dit cruciale evenement markeerde een keerpunt in de geschiedenis van de Islam.

Een sinistere samenzwering:

Naarmate de oppositie tegen Boodschapper en zijn religie groeide, beraamden de Quraysh en hun bondgenoten een plan om hem te elimineren. Ze realiseerden zich de mogelijke gevolgen en de wraak van de Bani-Hashim clan en betrokken veertig clans bij deze verraderlijke missie.

Het verdelen van de schuld:

Elke clan selecteerde hun beste krijger, met de instructie om het huis van Boodschapper binnen te vallen en minstens één keer met een zwaard toe te slaan. Deze berekende zet had tot doel de schuld te verdelen onder meerdere clans, wat het moeilijk zou maken voor Bani-Hashim om wraak te nemen.

Goddelijke leiding: De reis naar Medina

Als reactie op deze ernstige omstandigheden gaf de Almachtige Mohammad opdracht om naar de stad Yathrib te vertrekken, later bekend als Medina. In 622 na Christus, na dertien jaar mensen tot de Islam te hebben geroepen, begon Boodschapper aan deze historische reis.

De lokvogel: Ali’s opoffering

Voordat hij vertrok, vertrouwde de Boodschapper Ali, de zoon van Abu Talib, specifieke taken toe. Ali bood aan om in het bed van de Rasool ﷺ te slapen en te fungeren als lokaas. Deze slimme list zou later van cruciaal belang blijken voor de ontsnapping.

De ontsnapping en de rol van Abu Bakr:

Onder dekking van de duisternis begon de Rasool ﷺ zijn ontsnapping uit Mekka. Onderweg ontmoette hij Abu Bakr, die vroeg naar zijn bestemming. Boodschapper onthulde de waarheid en vroeg Abu Bakr om zich bij hem aan te sluiten, om ervoor te zorgen dat de missie een goed bewaard geheim bleef.

Goddelijke bescherming in de grot:

Toen het daglicht aanbrak, begonnen de veertig strijders hun achtervolging, geleid door een ervaren gids. Ze bereikten de grot van Thawr, waar Boodschapper en zijn metgezel zich verscholen hielden. Goddelijke tussenkomst dwarsboomde echter hun pogingen.

Een spin spon een web over de ingang van de grot en een duif nestelde zich in de buurt. Uit angst dat het verstoren van deze tekenen hun aanwezigheid zou verraden, gingen de achtervolgers de grot niet binnen.

De beloning voor gevangenneming:

Geërgerd door hun falen, bood de Quraysh een beloning van 100 kamelen aan voor informatie die zou leiden tot de gevangenneming van Mohammad.

Aankomst in Medina:

Mohammad’s reis eindigde aan de rand van Medina, 400 km ten noorden van Mekka, op de 12e dag van Rabi-I. Dit markeerde een nieuw hoofdstuk in zijn missie.

De Rol van Ali: Vertrouwen en terugkeer

Ali ibn Abu Talib speelde een cruciale rol bij het teruggeven van goederen en waardevolle bezittingen die aan de Rasool ﷺ waren toevertrouwd door mensen, inclusief zijn tegenstanders. Mohammad’s reputatie van betrouwbaarheid strekte zich zelfs uit tot degenen die zich tegen hem verzetten.

De openbare aankondiging van Ali:

Nadat hij alle toevertrouwde bezittingen had teruggegeven, klom Ali op het dak van de Kabah en nodigde iedereen met claims tegen Boodschapper uit om naar voren te komen. Opmerkelijk genoeg deed niemand dat.

De reis naar Yathrib:

Met zijn taken in Mekka voltooid, begon Ali aan de reis naar Yathrib, vergezeld door zijn moeder, Fatimah bint Asad, en anderen, wat een belangrijk moment markeerde in de geschiedenis van de Islam.

Aankomst van de boodschapper: Een historische reis naar Medina

De migratie van de Boodschapper van Allah van Mekka naar Medina markeerde een cruciaal keerpunt in de islamitische geschiedenis. Deze reis, vol verwachting en wonderen, vormde de basis van de eerste moslimgemeenschap in Medina.

De verwachte aankomst:

Nadat de moslims in Medina hoorden van de uittocht van de Rasool ﷺ, wachtten ze vol spanning op zijn aankomst. Ze verzamelden zich elke ochtend op de lavavelden, in afwachting van een glimp van hun geliefde Boodschapper. Op een dag spotte een Joodse man in een fort hem en informeerde de moslims verheugd.

De vreugdevolle ontmoeting:

Met het nieuws van de aankomst van de Rasool ﷺ haastten de moslims zich om hem te ontmoeten op de top van de lavavelden. Boodschapper ging door tot ze Quba bereikten, waar hij pauzeerde bij de clan van Amr ibn Awf. Deze stop duurde drie dagen terwijl hij de aankomst van Ali, zijn trouwe metgezel, afwachtte.

De eerste moskee: Quba moskee

Tijdens zijn verblijf in Quba stichtte de Mohammad ﷺ de Quba Moskee, wat het begin markeerde van de allereerste moskee in het islamitische tijdperk. Deze historische plek zou een cruciale rol spelen in het religieuze leven van de gemeenschap.

De eerste vrijdagpreek:

Op een vrijdag betrad de Profeet de Quba Moskee, leidde de moslims in hun eerste vrijdaggebed en hield een preek. Deze belangrijke gebeurtenis markeerde het begin van de vrijdagpreek, een traditie die tot op de dag van vandaag wordt gehandhaafd. De Rasool ﷺ bad in de richting van Jeruzalem, met honderd mannen achter hem biddend.

De reis naar Medina:

De Profeet, vergezeld door Ali en andere trouwe moslims, zette zijn reis voort naar Medina. Bij hun aankomst nodigden moslimfamilies hem enthousiast uit om bij hen te verblijven. Om eerlijkheid te waarborgen, besloot de Rasool ﷺ te verblijven bij de familie wiens huis zijn vrouwtjeskameel zou stoppen. Het was het bescheiden huis van Abu Ayyub, een van de armste in Medina.

Een wonderbaarlijke zegen:

De moeder van Abu Ayyub, vanaf haar geboorte blind, verlangde ernaar de Boodschapper van Allah te zien. De Rasool ﷺ riep in een wonderbaarlijke daad Allah aan, die haar het geschenk van het gezicht schonk. Dit wonderlijke gebeurtenis liet de goddelijke zegeningen zien die gepaard gingen met de aankomst van de Profeet in Medina.

De betekenis van de aankomst:

De aankomst van Boodschapper in Medina was een belangrijke gebeurtenis, gezien als de helderste en vreugdevolste dag door het volk. Het markeerde het begin van een nieuw tijdperk in de stad en legde de basis voor de eerste moslimgemeenschap.

Het vestigen van eenheid en vrede:

Onder leiding van de Rasool ﷺ begonnen de diverse en rivaliserende groepen en stammen in Medina vreedzaam naast elkaar te bestaan. Zijn leer bevorderde harmonie en bevorderde eenheid en samenwerking onder de mensen.

Uitdagingen en strijd:

Ondanks de relatieve veiligheid van de afstand tussen Medina en de Quraysh in Mekka, werden de moslims geconfronteerd met talrijke veldslagen en schermutselingen die werden uitgelokt door hun tegenstanders. Deze vroege confrontaties zagen de moslims vaak in de minderheid.

Het verdrag van Hudaybiyah:

In het zesde jaar na de Hijrah ondertekende de Boodschapper het vredesverdrag van Hudaybiyah, dat aanvankelijk in het voordeel leek te zijn van de Quraysh en hun bondgenoten. Sommige metgezellen uitten hun ongenoegen. Echter, latere gebeurtenissen rechtvaardigden de wijsheid van de Rasool ﷺ, omdat de situatie ten gunste van de moslims keerde.

De bevrijding van Mekka: Een triomf van vrede

De bevrijding van Mekka was een cruciaal moment in de islamitische geschiedenis, waarbij een einde kwam aan de afgoderij en de triomf van vrede werd gemarkeerd. In het achtste jaar van de Hijrah leidde Boodschapper een vreedzame verovering van de heilige stad, wat resulteerde in de bevrijding ervan zonder bloedvergieten.

Voorbereidingen voor bevrijding:

Minder dan twee jaar na het Verdrag van Hudaybiyah brak de ongeduldigheid van de Quraysh het verdrag. Ze deelden wapens uit aan hun bondgenoten, wat onrust veroorzaakte en het vredesakkoord met de moslims schond.

De aankomst van de Boodschapper:

In de maand Ramadan vertrok de Boodschapper van Allah, vergezeld door tienduizend moslimtroepen en bijna vierhonderd ruiters, vanuit Medina naar Mekka. Bij aankomst bij Marr al-Dhahran beval hij het aansteken van meer dan tienduizend vuren, waardoor zijn komst voor de Quraysh werd verborgen gehouden.

Het besef van Abu Sufyan:

Abu Sufyan, de aartsvijand van de Rasool ﷺ, observeerde de ongekende kampvuren en vroeg zich af wat ze betekenden. Hij kwam al snel te weten van de aankomst van de Boodschapper van Allah met een formidabele strijdmacht.

Op zoek naar amnestie:

Abu Sufyan besloot amnestie te zoeken bij de Mohammad ﷺ, uit vrees voor de gevolgen van een nederlaag. Hij reed naar de Boodschapper en vroeg om genade, waarbij hij de woorden van Jozefs broers om vergiffenis herhaalde.

Een dag van genade:

In reactie op het verzoek van Abu Sufyan, verzekerde de Boodschapper van Allah hem van amnestie, wat de barmhartigheid en vergevingsgezindheid illustreerde die zijn leiderschap kenmerkten.

Vriendelijkheid boven wraak:

De woorden van Saad ibn Ibadah, die slachting en gevangenneming voorzag, werden afgekeurd door de Rasool ﷺ. Hij gaf de banier aan Ali, die een dag van genade en bescherming van eer verkondigde.

Het binnengaan van Mekka:

Boodschapper betrad Mekka, weigerde te verblijven in huizen die waren geconfisqueerd door de Polytheïsten. In plaats daarvan rustte hij in een tent nabij het graf van zijn oom Abu Talib.

Een heilige reis:

Na kort te hebben gerust, baadde de Boodschapper van Allah zich, besteeg zijn kameel en begaf zich naar de heilige moskee. Omringd door moslims reciteerde hij verzen die de triomf van waarheid over valsheid benadrukten.

De triomf over de afgoderij:

Met moed benaderde de Rasool ﷺ de zwarte steen, kuste het en liep rond de Kaaba. Vervolgens vernietigde hij de afgodsbeelden rondom de Kaaba, wat het einde van de afgoderij in Arabië symboliseerde.

Mekka weerklonk van de overwinning van de waarheid.

Een bloedloze verovering:

De verovering van Mekka en de bevrijding van de heilige stad vonden plaats zonder bloedvergieten, wat het einde markeerde van een tijdperk van afgoderij in Arabië.

Het erfgoed van de Profeet:

Hoewel Mekka werd bevrijd, maakte de Boodschapper het nooit tot zijn permanente verblijfplaats. Hij benoemde een jonge gouverneur, Etab ibn Osayd, om de zaken van de stad te beheren en keerde terug naar Medina, waarbij hij een erfenis van vrede en vergeving achterliet.

Het bouwen van de ideale islamitische orde

Het vestigen van een ideale Islamitische orde was een geleidelijk proces dat werd geïnitieerd door Mohammad ﷺ. In Medina legde hij de basis voor een alomvattend systeem van bestuur en een manier van leven die persoonlijke ethiek, maatschappelijke waarden en politieke principes omvatte.

Dit systeem had vrede, rechtvaardigheid en economisch welzijn als prioriteiten.

Een oproep tot vrede:

Boodschapper benadrukte het vermijden van conflict en geweld wanneer mogelijk. Oorlog werd gezien als het allerlaatste redmiddel, waarbij elke inspanning werd geleverd om vreedzame alternatieven uit te putten. Gedurende zijn tien jaar in Medina werden slechts 800 mannen aan beide zijden gedood in verschillende veldslagen.

Ethisch gedrag in oorlogstijd:

De leer van de Rasool ﷺ benadrukte ethisch gedrag tijdens oorlog. Hij ontmoedigde het vernietigen van huizen, plunderen en het omhakken van vruchtdragende bomen. Het trekken van zwaarden was alleen toegestaan als laatste redmiddel, en generaals die fouten maakten werden gecorrigeerd.

Economische principes:

Het principe dat “Het land behoort aan Allah en wie het ontwikkelt” had een diepgaande sociaaleconomische impact. Het stimuleerde de ontwikkeling van land, wat leidde tot maatschappelijke vooruitgang en economische groei.

Maatschappelijke zorg:

Boodschapper verklaarde: “Ik ben verantwoordelijk voor hen,” wat zijn toewijding aan degenen die achterbleven met onvoldoende middelen aangeeft. Hij zorgde ervoor dat achtergebleven rijkdom uitsluitend voor de erfgenamen was en dat er geen erfbelasting was.

Terugbetaling van schulden:

Een ander beleid legde de verantwoordelijkheid bij de Islamitische staat, en bijgevolg bij zijn leider, om de schulden van overleden personen af ​​te betalen. Dit systeem bood financiële zekerheid voor gezinnen die in de schulden achterbleven.

Bescherming van Niet-moslims:

Onder de Islamitische staat werden niet-moslims (dhimmis) beschermd. De instructie van de Rasool ﷺ was duidelijk: “Hij die een dhimmi schaadt, heeft mij inderdaad geschaad.” Deze wetten en de vreedzame bevrijding van Mekka trokken velen aan om de islam te omarmen.

Goddelijke openbaring en massale bekering:

De vreedzame bevrijding van Mekka resulteerde in massale bekeringen tot de islam. Mensen zagen de garanties van economische en veiligheidsvoordelen voor henzelf en hun families. Deze transformatie leidde tot goddelijke openbaring die de triomf van de waarheid bevestigde en de toetreding van mensen tot de religie van Allah.

De twee belangrijke prestaties:

Samenstelling van de Heilige Kor’an In Medina erkende de Rasool ﷺ de noodzaak om de Heilige Kor’an te compileren als een gebonden exemplaar, bekend als de mus-haf. Hij vertrouwde Ali ibn Abu Talib met deze taak, die onder toezicht van de Rasool ﷺ werd voltooid.

De Profeet authenticeerde het mus-haf, waarbij de volgorde en positie van verzen binnen elke soera werden geverifieerd.

Aanstelling van opvolgers:

Boodschapper behandelde een vitaal onderwerp tijdens zijn leven: de aanstelling van zijn opvolgers om de leiding te nemen over de moslimgemeenschap. Hij ontving directe instructies van de Almachtige over deze kwestie.

Authentieke samenstelling:

Het misverstand dat de Kor’an voor het eerst werd samengesteld tijdens het bewind van de derde heerser Uthman ibn Affaan wordt opgehelderd. De term “jame” betekende het verzamelen van de bestaande documenten met Kor’an-verzen, niet het samenstellen van de Qur’an zelf.

De authentieke versie van de Kor’an werd samengesteld door Imam Ali tijdens het leven van de Profeet.

Het Omarmen van de Ahl al-Bayt: Een erfenis van leiding

De erfenis van de Ahl al-Bayt (het huishouden van de Profeet) is een fundamenteel aspect van de islam. Boodschapper, op goddelijke instructies, benoemde twaalf opvolgers, bekend als ‘Kaliefen’ of ‘Imams’, die de moslimgemeenschap zouden leiden.

Deze leiders, beginnend met Imam Ali en eindigend bij de levende Imam Mahdi, spelen een centrale rol in islamitische leerstellingen.

Ghadir Khum:

Het Keerpunt In het jaar 630 CE ontving Mohammad ﷺ, na zijn afscheidsbedevaart naar Mekka, goddelijke instructies bij Ghadir Khum. Hij benoemde Imam Ali als zijn opvolger en verklaarde hem de Bevelhebber van de Gelovigen. De openbaring benadrukte het belang van het overbrengen van deze boodschap:

“O Boodschapper! Breng over wat u van uw Heer is geopenbaard… Voorwaar, Allah leidt de ongelovige mensen niet.”

(Koran 5:67)

Dit monumentale evenement zag de trouw van tot wel 120.000 mannen en vrouwen aan Imam Ali.

Goddelijke volmaaktheid van religie:

Om de betekenis van dit evenement en de positie van zijn opvolgers te bevestigen, openbaarde de Almachtige:

“Heden heb Ik uw religie voor u vervolmaakt, Mijn gunst aan u voltooid en de islam voor u als religie gekozen.”

(Koran 5:3)

De rol van Boodschapper als de Stad van Kennis, met Imam Ali als haar Poort, benadrukte hun onafscheidelijke verbinding. De Heilige Koran en de Ahl al-Bayt werden gepresenteerd als de twee aanvullende componenten van de goddelijke boodschap.

De onvervulde belofte:

Helaas eerden velen na het overlijden van de Rasool ﷺ hun trouw aan Imam Ali en zijn opvolgers niet. Ondanks de goddelijke leiding week de gemeenschap af van het pad dat door de Profeet was uitgestippeld.

Het vertrek van de Rasool ﷺ:

Talrijke pogingen om het leven van Boodschapper te beëindigen mislukten, totdat hij uiteindelijk werd vermoord door vergiftiging in het 11e jaar van de Hijra, in 630 CE.

Een verloren erfgoed:

De leer van de Rasool ﷺ had een opmerkelijke beschaving tot stand gebracht. Tegenwoordig bekleden moslims niet langer de prominente positie onder de naties die ze ooit hadden. Deze achteruitgang wordt toegeschreven aan het afwijken van de leer van Boodschapper en zijn aangestelde opvolgers.

Leiderschap terugwinnen:

De moslimgemeenschap heeft het potentieel om de mensheid naar voorspoed te leiden als ze terugkeren naar de leer van Mohammad ﷺ en de leiding van zijn opvolgers. Het naleven van “de twee belangrijke zaken” – de Heilige Koran en de Ahl al-Bayt – kan hen leiden naar een betere toekomst.

De Edele kenmerken van Profeet Mohammad

Jabir ibn Samura beschreef Boodschapper prachtig als de Laatste der Profeten, Leider van de Vromen, Prins der Gelovigen, en de Uitverkorene van de Aller Genadevolle.

Fysieke kenmerken:

 • Aangenaam, rond en eerlijk gezicht
 • Lang haar met een dikke zwarte baard
 • Stralend gezicht en vriendelijke glimlach
 • Donkere ogen met lange wimpers
 • Gebogen wenkbrauwen

Lichamelijke kenmerken:

 • Gemiddelde lengte
 • Voorovergebogen tred
 • Bruine leren sandalen
 • Broeken boven de enkels
 • ‘Zegel der Profeetschap’ op zijn rug
 • Zachtere handpalmen dan zijden brokaat
 • Aangename geur en parelachtig zweet

Spreken en gedrag:

 • Weinig woorden, sprak altijd de waarheid
 • Duidelijke, beknopte en gedenkwaardige spraak
 • Onthouden van vulgaire taal of misbruik
 • Preken waren kort maar gepassioneerd

Levensstijl:

 • Eenvoudig leven zonder overdaad
 • Beschouwde het wereldse leven als vergankelijk
 • Weigerde wereldse schatten
 • Leefde van dadels en water

Bidden en aanbidding:

 • Bad ’s nachts zelfs tot zijn voeten opzwollen
 • Toonde dankbaarheid jegens God

Vergevingsgezindheid:

 • Vergaf degenen die hem onrecht aandeden

Wonderen:

 • Splijten van de maan
 • Wonderbaarlijke reizen
 • Genezing van de zieken
 • Bevelen van demonen

Bescheidenheid:

 • Leefde eenvoudig, zat, at en sliep op de grond
 • Niet te onderscheiden van zijn metgezellen
 • Behandelde zijn dienaar met respect

Mededogen:

 • Wandelen met weduwen en armen
 • Bijwonen van begrafenissen
 • Bescheiden maaltijden met slaven

Voorbeeldig als echtgenoot en familiepersoon:

 • Diende zijn familie
 • Repareerde zijn eigen spullen
 • Bescheidenheid in alle aspecten van het leven

Profeet Mohammad leidde een eenvoudig leven zonder overdaad. Hij zag het wereldse leven als vergankelijk, niet als een paradijs, en begreep het als een gang, niet als een permanente verblijfplaats.

Ondanks dat hem de schatten van de wereld werden aangeboden, wees hij ze af en verkoos het leven dat komen zou. God verrijkte hem vanuit armoede, zoals vermeld in de Koran (93:8).

God beschreef hem als:

“Voorwaar, in de Boodschapper van God heb je een goed voorbeeld om te volgen…”

(Koran 33:21).

Een leven in harmonie met de Koran:

Mohammad ﷺ belichaamde het wezen van de koran zelf. Hij begreep het, koesterde het en leefde in overeenstemming met zijn principes. Hij benadrukte het belang van het reciteren van de Koran, het naleven van zijn voorschriften en het koesteren van een diepe liefde ervoor.

Voor moslims staat het uitspreken van hun geloof in Eén God gelijk aan het erkennen van Mohammad als de dienaar en laatste boodschapper van God.

Een universele boodschap:

Moslims delen ook het geloof in de Profeten die worden genoemd in de Joodse en christelijke tradities, zoals Noach, Mozes, Abraham en Jezus. Ze erkennen dat alle profeten dezelfde boodschap hebben overgebracht: om God alleen te aanbidden, zonder enige partners, zonen of dochters.

Er is echter een belangrijk onderscheid met Boodschapper. Voor hem werden profeten gezonden naar specifieke volkeren op bepaalde tijden en plaatsen. Mohammad daarentegen is de laatste Profeet, en zijn boodschap overstijgt alle grenzen – het is bedoeld voor de hele mensheid.

De Koran stelt dat Allah Mohammad ﷺ heeft gezonden als een genade voor de hele mensheid:

“En Wij hebben jou (O Mohammad) slechts gezonden als een genade voor de werelden.” .

(Koran 21:107)

Het is belangrijk op te merken dat God niet heeft gespecificeerd dat Boodschapper uitsluitend is gezonden naar de mensen van Arabië, mannen of de 7e eeuw. In plaats daarvan heeft God ondubbelzinnig duidelijk gemaakt dat de boodschap van Mohammad ﷺ universeel is, van toepassing op alle plaatsen en tijden.

Moslims houden diep van hem, respecteren hem en volgen hem, tot het punt dat het zien van hun geliefde mentor belachelijk gemaakt of respectloos behandeld worden, emotioneel pijnlijk is voor velen.

Bewondering van buiten de Islam:

Door de geschiedenis heen en over de hele wereld hebben niet-moslims ook veel respect en bewondering getoond voor Boodschapper. Hij wordt geprezen om zijn invloed in zowel religieuze als seculiere sferen.

Mahatma Gandhi beschreef hem bijvoorbeeld als nauwgezet in het nakomen van beloften, intens toegewijd aan zijn vrienden en volgelingen, onverschrokken en met een onwankelbaar vertrouwen in God en zijn missie.

Mohammad ﷺ leerde de islam als een allesomvattende manier van leven, stichtte een rijk, stelde een morele code vast en voerde een wettelijk kader in dat respect, tolerantie en rechtvaardigheid benadrukte.

Wat is het aan Boodschapper dat zo’n diepe toewijding inspireert? Is het zijn zachte en liefdevolle aard, zijn vriendelijkheid en vrijgevigheid, of zijn vermogen om zich in te leven in de hele mensheid?

Boodschapper was een onbaatzuchtige man die de laatste 23 jaar van zijn leven wijdde aan het onderwijzen van zijn metgezellen en volgelingen hoe ze God moesten aanbidden en met respect voor de mensheid moesten omgaan.

Hij besefte scherp de immense verantwoordelijkheid die Allah op hem had gelegd en gaf de boodschap nauwgezet door zoals voorgeschreven door God, waarbij hij zijn volgelingen waarschuwde hem niet te verheffen tot de status van aanbidding, zoals dat met Jezus, de zoon van Maria, werd gedaan.

Liefde en respect

Moslims aanbidden Mohammad ﷺ niet; ze begrijpen dat hij slechts een mens is. Toch is hij een man die het grootste respect en liefde verdient. Mohammad ﷺ hield zo diep van de mensheid dat hij tranen zou vergieten uit bezorgdheid voor hen.

Zijn diepe en intense toewijding aan zijn Ummah wordt benadrukt in de Quran:

“Voorwaar, er is tot jou een Boodschapper (Mohammad) gekomen vanonder jullie, zwaar voor hem is hetgeen jullie benauwt, vol mededogen, meest barmhartig jegens de gelovigen.” .

(Koran 9:128)

Boodschapper leerde ons om van Allah te houden en Hem te gehoorzamen, vriendelijkheid te tonen naar elkaar, respect te hebben voor onze ouderen en te zorgen voor onze kinderen. Hij benadrukte het belang van geven boven ontvangen en benadrukte dat elk menselijk leven respect en waardigheid verdient.

Hij leerde ons om voor onze medemensen te houden wat we voor onszelf liefhebben. Bovendien benadrukte Mohammad ﷺ het belang van families en gemeenschappen, met de nadruk dat individuele rechten, hoewel belangrijk, niet de stabiliteit en moraliteit van de samenleving moeten overschaduwen.

Hij leerde ook dat mannen en vrouwen gelijk zijn in de ogen van Allah, met vroomheid en toewijding aan God als criteria voor differentiatie. Dus, wie is Mohammad ﷺ? Hij is de man die zal pleiten voor de mensheid bij Allah op de Dag des Oordeels, smekend om Gods genade over ons.

Moslims houden van hem omdat hij de dienaar en boodschapper van God is, een genade voor de mensheid, en zijn uitzonderlijke mededogen en toewijding aan de mensheid blijven ongeëvenaard.

De eerbiediging van Profeet Mohammad in de Koran

De Koran eert Mohammad ﷺ op een unieke en diepgaande manier en benadrukt zijn ongeëvenaarde status onder alle mensen. Hoewel de naam van de Profeet slechts vier keer wordt genoemd, zijn de beschrijvingen van hem in de Koran diep betekenisvol.

Genade voor het universum:
De hoogste lof voor de Profeet in de Koran komt in het vers:

“En Wij hebben jou slechts gezonden als een Genade voor het Universum”

(Koran 21:107)

Deze verklaring verheft hem tot de rol van een universele genade, een onderscheiding die aan geen enkele andere mens is toegekend. Het vat zijn missie samen om genade te brengen in deze wereld en het hiernamaals.

De Hoogste standaard van karakter:
Ondanks het feit dat hij te maken kreeg met scepsis en spot, bevestigt de Koran de uitzonderlijke aard van de Profeet in Surah Al-Qalam:

“En jij bent op het hoogste niveau van karakter.”

(Koran: 68:4)

Deze nadrukkelijke verklaring geeft zijn ongeëvenaarde deugdzaamheid, geduld, liefde, hoffelijkheid en genade aan. Zelfs zijn tegenstanders erkenden zijn buitengewone karakter.

Goddelijke reactie op zijn blik:
Toen de Profeet aanvankelijk tijdens het gebed in Medina naar Jeruzalem keek in plaats van naar de Kaaba, keek hij op naar de hemel in contemplatie. Zonder een verzoek te doen, reageerde God op zijn onuitgesproken verlangen en vermeldde het in de Koran (2:144), waarmee Zijn liefde voor de Profeet werd benadrukt.

Troost van Allah:
In tijden van verdriet, droefheid of persoonlijk verlies troostte God de Profeet door geopenbaarde verzen. Surahs zoals Duha, Taha, Yusuf, Sharh en Maryam werden gezonden om zijn hart te verzachten, wat de eer weerspiegelt die God hem schonk door Zijn eigen woorden.

Liefdevolle titels in plaats van zijn naam:
Opmerkelijk genoeg spreekt God de Profeet niet direct aan met “Ya Mohammad,” zoals Hij doet met andere profeten. In plaats daarvan gebruikt God liefdevolle titels zoals “O jij die een Profeet is” “O jij die zichzelf omhult,” en “O jij die zichzelf bedekt,” waarbij Hij Zijn zorg en respect voor de Profeet toont.

Verdediging van zijn familie en volgers:
God verdedigde niet alleen de Profeet tegen valse beschuldigingen, maar ook zijn familie en metgezellen. Zijn vrouwen werden aangeduid als de “Moeders van de gelovigen,” zijn geadopteerde zoon Zayd werd bij naam genoemd, en toen er beschuldigingen werden geuit tegen Aishah, werd Surah Noor geopenbaard met meer dan 20 verzen om haar vrij te pleiten.

Deze vermeldingen in de Koran illustreren de onwankelbare steun en eerbied van God voor Zijn Profeet Mohammad. Het leven van de Profeet dient als een leidende ster voor iedereen, en het dieper ingaan op de Koran en de leerstellingen van onze geliefde Profeet bevordert een dieper begrip van zijn diepgaande karakter en missie.

De Koran: Een Heilige Voordracht
De Koran, God’s woorden overgebracht door Gabriël aan Profeet Mohammad, wordt vereerd als het Heilige Boek door moslims. Het onderscheidt zich van de Hadith of Sunna, die bestaat uit de uitspraken en daden van de Profeet. De Koran wordt aangeduid als “De Voordracht,” waarbij de nadruk wordt gelegd op de mondelinge overdracht ervan door de man die niet kon lezen.

Deze belangrijke gebeurtenis in de grot van Hira markeerde de geboorte van de Koran, een goddelijke openbaring die generaties zou leiden en inspireren.

Profetieën van Profeet Mohammad ﷺ: Goddelijke visioenen

Het bewijzen van iemands profetenstatus omvat vaak eerlijkheid en het vermogen om gebeurtenissen uit het verleden, alledaagse gebeurtenissen en toekomstige gebeurtenissen te voorspellen.

Naast de Koran bevatten de uitspraken van Mohammad ﷺ talloze profetieën over zowel de nabije als de verre toekomst, waarvan sommige al zijn uitgekomen, terwijl andere nog in afwachting zijn van vervulling. Hudhaifah, een toegewijde leerling van de Profeet, getuigde van zijn profetische nauwkeurigheid:

“De Profeet hield ooit een toespraak waarin hij alles noemde wat zou gebeuren tot het Laatste Uur, zonder iets over te slaan. Sommigen van ons herinnerden het zich, anderen vergaten het. Na verloop van tijd zag ik deze gebeurtenissen zich ontvouwen zoals hij had voorspeld.”

(Saheeh Al-Bukhari)

Mohammad ﷺ deed meer dan 160 bekende en bevestigde profetieën tijdens zijn leven, waarvan velen werden vervuld tijdens zijn tijd en de generatie daarna. Hier zijn een paar voorbeelden:

1. Voorspelling van de Slag bij Badr: Voorafgaand aan de cruciale Slag bij Badr voorspelde de Profeet nauwkeurig de locatie waar elke heidense Mekkaanse soldaat zou vallen. Getuigen zagen deze profetie tot leven komen tijdens de strijd.

2. Einde van het conflict met de Quraish: De Profeet voorspelde dat de Slag van de Confederatie (al-Ahzab) de laatste aanval van de Quraish (heidense Mekkanen) tegen de moslims zou zijn. Het markeerde het laatste conflict tussen de twee facties voordat de Quraish de islam omarmden.

3. Dood van Fatima: Mohammad ﷺ voorspelde dat zijn dochter, Fatima, de eerste in zijn familie zou zijn die na hem zou overlijden, en deze profetie kwam uit.

4. Verovering van Jeruzalem: De Profeet voorspelde de verovering van Jeruzalem na zijn leven. Deze profetie werd werkelijkheid toen Kalief Umar I in 638 n.Chr. Jeruzalem binnenkwam.

5. Verovering van Perzië: Mohammad ﷺ voorspelde de verovering van Perzië, die werd vervuld toen de Arabische strijdkrachten onder leiding van Sa’ad ibn Abi Waqqas het Sassanidische rijk overwonnen.[7]

6. Verovering van Egypte: De Profeet voorspelde de verovering van Egypte. Arabische strijdkrachten onder leiding van Amr veroverden Egypte tussen 639 en 642 n.Chr.

7. Conflict met de Turken: Hij voorspelde een confrontatie met de Turken, die plaatsvond tijdens het kalifaat van Umar in 22 AH.

8. Maritieme Slag: Profeet Mohammad voorspelde dat de eerste maritieme slag door moslims zou worden bijgewoond door Umm Haram, die ook de eerste aanval op Constantinopel zou meemaken. Beide profetieën werden vervuld.

9. Verovering van Rome, Perzië en Jemen: Tijdens de Slag van de Confederatie voorspelde de Profeet de verovering van Rome, Perzië en Jemen. Deze profetieën werden ook vervuld.

10. Dood van een bedrieger: Mohammad ﷺ voorspelde de dood van een bedrieger die beweerde namens God te spreken, door toedoen van een rechtvaardige man tijdens zijn leven. Deze voorspelling kwam uit toen Al-Aswad al-Ansi werd gedood door Fayruz al-Daylami.

Deze profetieën bieden overtuigend bewijs van de authenticiteit van Mohammad ﷺ als een goddelijke boodschapper.

Zijn kennis van deze gebeurtenissen, die onmogelijk te voorspellen waren zonder goddelijke inspiratie, versterkt zijn status als een ware Profeet die door God is gezonden om de mensheid te leiden uit de gevaren van de Hellevuur.

Samenvatting

Profeet Mohammad ﷺ, geboren in Mekka in het jaar 570 CE, wordt beschouwd als de laatste boodschapper van God in de islam. Zijn leven was gekenmerkt door voortreffelijke eigenschappen zoals eerlijkheid, integriteit en betrouwbaarheid, wat hem de bijnamen “al-Sadiq” (de Waarachtige) en “al-Amin” (de Betrouwbare) opleverde.

Boodschapper’s volwassenheid zag hem uitgroeien tot een bekwame handelaar en zakenman, die de aandacht trok van Lady Khadijah, een vooraanstaande figuur in de Quraysh-stam. Hij huwde haar en hun huwelijk markeerde het begin van een diepgaande partnerschap. Samen kregen ze drie kinderen, waarvan Fatimah de meest bekende is.

Op zijn veertigste levensjaar, terwijl hij zich in gebed en meditatie bevond in de Hira-grot nabij Mekka, ontving Boodschapper zijn eerste goddelijke openbaring van Allah. Deze openbaringen zouden later worden samengevoegd tot de Heilige Koran, het heilige boek van de islam. Mohammad verspreidde de boodschap van de islam gedurende zijn leven, ondanks tegenstand en vervolging.

Het jaar 622 CE markeerde zijn migratie (Hijrah) naar Medina om te ontsnappen aan toenemende vijandigheid in Mekka. In Medina vestigde hij een gemeenschap gebaseerd op rechtvaardigheid, vrede en economisch welzijn.

Hij benadrukte vreedzame oplossingen en ethisch gedrag, zelfs tijdens oorlogvoering, en moedigde landontwikkeling en economische vooruitgang aan.

Boodschapper’s leiderschap resulteerde in de unificatie van rivaliserende stammen in Medina en de vestiging van een stabiele samenleving. Na de vreedzame bevrijding van Mekka in het jaar 630 CE, waarbij de afgoderij werd afgeschaft, zorgde hij ervoor dat zijn opvolgers de gemeenschap zouden leiden.

Hij componeerde de Heilige Koran en benoemde zijn opvolgers, de Imams, om zijn religieuze erfenis voort te zetten.

Mohammad’s erfenis is diepgaand en blijft een bron van inspiratie voor miljarden moslims over de hele wereld. Zijn nadruk op vrede, gerechtigheid en moraliteit heeft de fundamenten gelegd voor de islamitische leer en blijft van onschatbare waarde voor de moslimgemeenschap.

Vergelijkbare berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *