Afbeelding over Ibadah Itikaf: spirituele retraite in de moskee

Het is een spirituele praktijk waarbij men zich afzondert in een moskee of thuis met de bedoeling zijn tijd uitsluitend te wijden aan de aanbidding van Allah (Glorieus en Verheven is Hij). Deze handeling wordt in de Islam als zeer deugdzaam beschouwd en is een manier om de band met de Almachtige te verdiepen.

Itikaf is een krachtige manier om je met Allah (SWT) te verbinden en je geloof te verdiepen. Door de richtlijnen en aanbevelingen van de Profeet Mohammed ﷺ te volgen, kunnen moslims de spirituele vruchten plukken van deze praktijk en dichter bij hun Schepper komen.

Deugden en wijsheid achter Itikaf:

Het is een spirituele praktijk tijdens de laatste tien dagen van de Ramadan waarbij men zich afzondert in de moskee. Het voornaamste doel ervan is om de voordelen van het vasten te versterken en innerlijke rust en kalmte te bieden aan degenen die zich tijdens eerdere delen van de Ramadan niet konden concentreren op het gebed en de smeekbeden.

Volgens de bekende geleerde Ibn Al-Qayyim in zijn werk Zad Al-Ma`ad, is het fundamentele doel van Itikaf:

 • om het hart met Allah te verbinden en innerlijke kalmte en gelijkmoedigheid te bereiken. Het stelt iemand in staat om preoccupatie met wereldse zaken te overwinnen en vervangt angst, hoop en vrees door liefde en het gedenken van Allah.
 • Het verandert elke bezorgdheid in bezorgdheid voor Allah, en elke gedachte en elk gevoel wordt vermengd met gretigheid om Zijn nabijheid te verkrijgen en Zijn gunst te verdienen.
 • Toewijding aan Allah ontstaat in plaats van toewijding aan de wereld, en dit is het hoge doel van Itikaf, dat de specialiteit is van de laatste tien dagen van de Ramadan.
 • Itikaf is een voorziening voor het graf waar geen vriend of helper aanwezig zal zijn.

In zijn beroemde werk Hujjatullahi Al-Balighah, beweert Shah Waliullah dat:

Itikaf in de moskee is een manier om gemoedsrust te bereiken en het hart te zuiveren. Het biedt een uitstekende gelegenheid om in contact te komen met de engelen, te delen in de gelukzaligheid van Laylat Al-Qadr (de nacht van het decreet), en zich te wijden aan gebed en meditatie. Als zodanig heeft Allah de laatste tien dagen van de Ramadan aangewezen voor Itikaf en het tot een Soennah gemaakt voor Zijn vrome en deugdzame slaven.

Het hart is de kern van de daden

De kern van alle daden is het hart, zoals de Boodschapper van Allah (sallallahu alayhi wasallam) zei:

“In het lichaam is er een orgaan dat als het gezond is, het hele lichaam gezond zal zijn, en als het corrupt is, het hele lichaam corrupt zal zijn. Dat orgaan is het hart.”

[Bukhari 52 en Muslim 1599]

In deze Hadith wordt gesproken over het hart als de kern van ons handelen. Deze wereld kent vele verleidingen en beproevingen. Het kan de handelingen van ons hart beïnvloeden.

Itikaaf stelt je in staat om een tijd uit te nemen van de wereld en je te concentreren op de constante aanbidding van Allah; om ons eraan te herinneren dat we hier zijn om Allah te aanbidden en te behagen.

Het helpt ons om ons hart goed en op het rechte pad te houden terwijl we in de wereld rondtrekken. Itikaaf kan helpen iemands schild te versterken tegen de listen en verleidingen van Satan (boze geesten).

Praktijk van Profeet Mohammed ﷺ:

Het naleven van Itikaf was een regelmatige praktijk van de Profeet ﷺ, en de moslims hebben zich er grotendeels aan gehouden. Hoewel het niet verplicht is, zijn alle scholen van jurisprudentie het erover eens dat het een aanbevolen handeling is.

Volgens de Hanafi school is het een Soennah mu’akkadah, een religieuze praktijk die regelmatig werd nageleefd door de Profeet en waarvan het verwaarlozen zonder geldige reden ter discussie kan worden gesteld. Bovendien is het een Soennah kifayah, wat betekent dat als een paar individuen het naleven, het wordt beschouwd alsof iedereen het heeft nageleefd.

A’ishah (moge Allah tevreden met haar zijn) rapporteerde dat de Profeet ﷺ regelmatig Itikaaf in acht nam tijdens de laatste tien dagen van de Ramadan tot het einde van zijn leven. Na hem volgden zijn vrouwen dit voorbeeld.

Zoals verteld door Abu Huraira:

“De Profeet placht elk jaar in de maand Ramadan tien dagen Itikaaf te verrichten, en toen het jaar van zijn dood was, bleef hij twintig dagen in Itikaaf.”

[Sahih Bukhari Volume 3, Boek 33, Nummer 260]

Wie de tien dagen Itikaaf in acht neemt tijdens de Ramadan zal de beloning van twee Hadj en twee Umrah verkrijgen.

[Bayhaqi]

Soorten Itikaaf: Wajib, Soennah en Nafil:

Het is een spirituele praktijk in de Islam waarbij men zich gedurende een bepaalde periode afzondert in de moskee. Er zijn drie soorten Itikaf: Wajib, Soennah, en Nafil.

Wajib:

Het is verplicht voor degenen die het zichzelf verplichten. Bijvoorbeeld, als iemand een gelofte doet aan Allah Almachtig om een bepaalde wens te vervullen, moet hij Itikaf verrichten voor een bepaald aantal dagen zodra zijn wens is ingewilligd. Deze verplichting blijft bestaan tot de voltooiing van Itikaf.

Soennah:

Het is een aanbevolen praktijk waarbij men zich gedurende de laatste tien dagen van de Ramadan afzondert in de moskee. De minimale duur voor Soennah Itikaf is drie dagen, en de maximale duur is tien dagen.

Nafil:

Het is vrijwillig en kan op elk moment van het jaar gedurende een willekeurig aantal dagen worden uitgevoerd. Er zijn geen specifieke vereisten voor Nafil Itikaaf.

Men gelooft dat zelfs één dag Itikaaf iemand kan redden van het hellevuur. Deze praktijk werd regelmatig nageleefd door Profeet Mohammed (sallallahu alayhi wasallam).

Het begrijpen van de drie soorten Itikaf kan moslims helpen de juiste soort afzondering te kiezen en spirituele beloningen te verdienen.

Wanneer Itikaaf te beginnen: Verschillende meningen:

Wanneer Itikaf te beginnen is een kwestie van persoonlijke voorkeur omdat de meningen hierover uiteenlopen. Sommige Hadiths suggereren dat Profeet Mohammed (ﷺ) Itikaaf zou beginnen bij het Maghrib gebed, terwijl anderen suggereren dat hij Itikaf zou beginnen bij het Fajr gebed. Het hangt dus af van de intentie en voorkeur van de gelovige.

Bijvoorbeeld, een Hadith overgeleverd door Aisha stelt:

“Wanneer de Boodschapper van Allah ﷺ Itikaaf in acht wilde nemen, bad hij Fajr en ging dan zijn plaats van Itikaaf binnen.”

[Bukari 1928 en 2041, Muslim 1173, al-Tirmidhi 791]

Het is aanbevolen om in een staat van Itikaaf te verkeren gedurende de tijd van Fajr totdat de zon opkomt en van Maghrib tot het einde van het Isha-gebed, maar het is niet verplicht. Zelfs een paar uur Itikaaf kan geestelijk lonend zijn als het met oprechte bedoelingen wordt gedaan.

Concluderend, de timing van Itikaaf is een persoonlijke keuze, en gelovigen moeten hun intenties en voorkeuren volgen, terwijl ze zich ook houden aan de richtlijnen die Allah heeft ingesteld.

Voorwaarden van Itikaf:

Infographic met de 7 voorwaarden van itikaf uitgelegd in tekst

Het verrichten van Itikaaf is een spirituele praktijk waarvoor aan bepaalde voorwaarden moet worden voldaan. Deze gids belicht de vereisten voor moslims die willen deelnemen aan Itikaaf.

Voorwaarde 1: Moslim zijn

De eerste vereiste is dat de deelnemer moslim moet zijn. Daarnaast kunnen kinderen die de leeftijd van onderscheidingsvermogen nog niet hebben bereikt, geen Itikaaf verrichten. Volgens de Hanafi school is dit typisch rond de leeftijd van zeven jaar voor jongens en negen jaar voor meisjes.

Voorwaarde 2: Gezond verstand

Deelnemers moeten een gezonde geest hebben en in staat zijn tot rationele gedachten en beslissingen. Ze mogen niet onder invloed zijn van drugs of alcohol of een geestesziekte hebben die hun vermogen om beslissingen te nemen aantast.

Voorwaarde 3: Niyaah (intentie)

Deelnemers moeten de intentie hebben om Itikaf te verrichten ter wille van Allah alleen. De intentie moet zuiver zijn en gericht op het aanbidden en behagen van Allah.

Voorwaarde 4: Toestemming

Vrouwen moeten toestemming vragen aan hun echtgenoten voor het uitvoeren van Itikaaf.

Voorwaarde 5: Uitgevoerd in een moskee

Het wordt uitgevoerd in een moskee, zoals vermeld in Soera al-Baqarah 2:187. Hoewel sommigen suggereren dat Itikaaf thuis kan worden verricht, zijn de meeste geleerden het erover eens dat het in een moskee moet worden verricht.

Voorwaarde 6: Staat van Wudu (reiniging/reinheid)

Deelnemers moeten in staat van wudu zijn om Itikaaf te verrichten. Als de wudu van een deelnemer teniet wordt gedaan, bijvoorbeeld door gebruik te maken van het toilet, moet hij wudu verrichten voordat hij doorgaat met Itikaaf.

Als een deelnemer een natte droom heeft tijdens de slaap, maakt dat zijn Itikaf niet ongeldig, maar hij moet ghusl (reiniging van het hele lichaam) verrichten voordat hij verder gaat.

Voorwaarde 7: Vasten

Vasten is vereist voor het uitvoeren van Itikaaf volgens de meeste stromingen. De Profeet Mohammed (sallallahu alayhi wasallam) vastte altijd tijdens zijn Itikaaf. Sommigen geloven echter dat als een deelnemer een medische aandoening heeft waardoor hij niet kan vasten, zoals diabetes, het toch toegestaan is om Itikaf te verrichten.

Merk op dat ziek zijn, zoals met koorts of misselijkheid, iets anders is dan het hebben van een medische aandoening.

Tijdens Itikaaf is het Soennah voor deelnemers om geen zieken te bezoeken of begrafenissen bij te wonen, of hun echtgenoot aan te raken of gemeenschap met hen te hebben, of de moskee te verlaten behalve voor dringende behoeften.

Abu Dawood 2473

Door deze vereisten te volgen, kunnen moslims Itikaaf verrichten en de spirituele voordelen ervan ervaren.

Itikaaf voor vrouwen:

Hier is een gids over hoe vrouwen Itikaaf thuis kunnen verrichten:

 • Kies een aangewezen plek: Een vrouw kan thuis een rustige en comfortabele kamer of ruimte uitkiezen en er haar gebedsruimte van maken. Ze kan dan Itikaaf verrichten in deze aangewezen ruimte, terwijl ze nog steeds haar familietaken en verantwoordelijkheden vervult.
 • Intentie: Een vrouw kan de intentie maken voordat zij op haar gebedsmat of Sala kleed stapt. De intentie moet alleen ter wille van Allah zijn en niet om te pronken met anderen.
 • Hayd periode (menstruatie): Volgens de Hanafi school kan een vrouw in haar menstruatieperiode nog steeds de intentie van Itikaf maken, in haar aangewezen gebedsplaats zitten en dhikr maken voor de tijd die nodig is om te bidden.
 • Soennah Itikaf: Het is niet verplicht voor huisvrouwen en moeders om Soennah Itikaaf te verrichten, wat inhoudt dat men zich gedurende de laatste tien dagen van de Ramadan afzondert in de moskee. Echter, als een vrouw regelingen kan treffen en haar man ermee instemt, mag zij Itikaf verrichten gedurende de gehele tien dagen.
 • Flexibiliteit: Een vrouw kan Itikaaf verrichten wanneer zij vrij is van haar dringende verplichtingen, al is het maar voor korte tijd. Zij kan haar gebedsruimte verlaten om belangrijke taken te doen zoals koken, boodschappen doen, of voor haar kinderen zorgen, en dan terugkeren naar haar Itikaf wanneer zij daartoe in staat is. Dit soort Itikaaf is geldig en aanbevolen.

Het verrichten van Itikaaf is een waardevolle spirituele praktijk die moslims kan helpen hun band met Allah te versterken. Vrouwen kunnen Itikaf ook thuis verrichten door een aangewezen gebedsplaats te kiezen, de intentie te maken en flexibel te zijn met hun schema. Met deze gids kunnen moslimvrouwen nu deelnemen aan deze spirituele praktijk en de vruchten ervan plukken.

Tijdens Itikaf: Activiteiten en aanbidding om te doen:

Het is een spirituele retraite waarbij men zich afzondert en zich concentreert op het aanbidden van Allah. Hier zijn enkele daden van aanbidding die gedaan kunnen worden tijdens Itikaaf:

 • Vijf dagelijkse gebeden verrichten: Moslims zijn verplicht om vijf dagelijkse gebeden te verrichten. Dit wordt verwacht tijdens Itikaaf, en het is ook aanbevolen om de Soennah gebeden te verrichten met elk fard gebed.
 • Deelnemen aan Taraweeh: Taraweeh is een speciaal gebed dat plaatsvindt na Isha tijdens de Ramadan. Het kan 8 tot 20 rakah zijn, afhankelijk van de imam. Door deel te nemen aan Taraweeh kun je tijdens de maand Ramadan de hele Koran horen/reciteren.
 • Nafl bidden: Het is een uitstekende tijd om Nafl (vrijwillige) gebeden te verrichten.
 • Lees en memoriseer de Koran: Het is een daad van aanbidding om de Koran te lezen en te bestuderen tijdens Itikaaf. Je kunt ook de tafseer (interpretatie) van de Koran bestuderen en je richten op tajweed (juiste uitspraak).
 • Lees en memoriseer Hadiths: Besteed tijd aan het leren en zelfs onthouden van sahih (authentieke) Hadiths. Denk na over hun betekenis en hoe je ze kunt toepassen in je dagelijks leven.
 • Maak Du’a: Zorg ervoor dat je veel du’a (gebed van aanbidding) maakt tijdens Itikaaf. Je kunt een lijst van du’a samenstellen om dagelijks te leren en te reciteren.
 • Maak Dhikr: Dhikr vertaalt zich naar gedenken. Itikaaf draait om het gedenken van Allah en het verhogen van je niveau van taqwa (vroomheid/bewustzijn van Allah).
 • Onderwijzen en leren: Hoewel sociale gesprekken tot een minimum moeten worden beperkt, is er een grote beloning in niet alleen het leren van de Koran en manieren om Allah beter te aanbidden, maar ook het onderwijzen en helpen van een ander bij het perfectioneren van hun daden van aanbidding en kennis.

Toegestane handelingen tijdens Itikaf:

Tijdens Itikaaf zijn er bepaalde toegestane handelingen die men kan verrichten zonder de intentie van aanbidding teniet te doen. Deze omvatten:

 • Het verlaten van de moskee voor noodzakelijke redenen zoals eten en drinken, voor het Jummah-gebed (vrijdaggebed), om iets van nood te halen, of als je een Muazzin bent en Athan moet geven, en het gebruiken van het toilet. A’ishah vertelde dat de Profeet de moskee alleen verliet voor menselijke behoeften. (Moslim).
 • Het kammen en aankleden van het haar, zoals blijkt uit de bovengenoemde Hadith.
 • Het aangaan van heilzame discussies en het informeren naar het welzijn van mensen. Echter, overmatig socialiseren is in tegenspraak met de doelstellingen van Itikaaf.
 • Het verwelkomen en afscheid nemen van familieleden en verwanten die de aanbidder bezoeken. Safiyyah, de vrouw van de Profeet, bezocht hem eens tijdens Itikaaf, en hij vergezelde haar terug naar huis toen zij vertrok.

Handelingen die Itikaaf tenietdoen:

 • Verkeerde bedoelingen: Het wordt verondersteld een spirituele retraite te zijn om iemand dichter bij Allah te brengen door devote aanbidding voor een langere periode. Als men alleen deelneemt aan Itikaaf zodat vrienden, familie en andere gelijken hen dit kunnen zien doen, dan is de Itikaf ongeldig en zal deze niet geaccepteerd worden.
 • Het verlaten van de moskee: Als je eenmaal de intentie hebt gemaakt om in de moskee te blijven voor Itikaf, kun je niet vertrekken zonder een goede reden. Er is echter opgemerkt dat de Profeet Mohammed (sallallahu alayhi wasallam) zijn hoofd buiten de moskee stak, zodat Aisha zijn haar kon kammen.

Maar als je volledig naar buiten stapt, dus je hele lichaam, zonder een goede reden, wordt je Itikaf teniet gedaan. Als je naar het toilet moet, mag je de moskee verlaten zonder je Itikaaf teniet te doen.

Hoewel de meeste moskeeën voedsel beschikbaar hebben tijdens Itikaf, als dit niet het geval is, mag je de moskee verlaten als je eten moet halen, zoals voor suhoor (vroege ochtendmaaltijd) of Iftar (maaltijd na zonsondergang).

Voordat iemand in Itikaaf zit, als hij Niyaah (intentie) heeft gemaakt om een Begrafenisgebed bij te wonen terwijl hij in Itikaf zit, mag hij gaan. Anders moet hij op zijn plaats blijven.

 • Seksuele gemeenschap: Hoewel seksuele gemeenschap met een echtgenoot toegestaan is buiten de duur van het vasten, zoals nadat men zijn vasten heeft verbroken en voor het fajr-gebed, is seksuele gemeenschap en masturbatie helemaal niet toegestaan tijdens de periode van Itikaaf.

Ook zoenen, handen vasthouden of andere vormen van genot van het andere geslacht zijn niet toegestaan tijdens Itikaaf. In de Islam is seksuele gemeenschap alleen toegestaan tussen man en vrouw. Als men echter geslachtsgemeenschap heeft buiten het huwelijk, zal zijn Itikaf niet geaccepteerd worden.

 • Menstruatie of bloedverlies na de bevalling: Als een vrouw last heeft van bloedingen na de bevalling of in haar menstruatiecyclus zit, mag zij niet deelnemen aan Itikaf. Als een vrouw tijdens Itikaf haar menstruatiecyclus begint, moet zij rustig de moskee verlaten en niet terugkeren voordat haar menstruatie is beëindigd.
 • Niet bij haar volle verstand: Dit kan het gevolg zijn van het onder invloed zijn van een stof die dronkenschap veroorzaakt of iemands verstand belemmert. Het kan ook het begin zijn, tijdelijk of permanent, van krankzinnigheid of geestesziekte die iemands verstand belemmert.
 • Ziek zijn/zieken: Als iemand ziek is of ziek wordt tijdens Itikaaf, moet hij Itikaaf staken omdat het dan niet meer geldig of geaccepteerd is. Die persoon moet thuisblijven of naar huis terugkeren om te herstellen van ziekte.
 • Een ongelovige worden: Als iemand een ongelovige wordt in de Islam of op enigerlei wijze deelgenoten met Allah associeert (anderen als Allah’s gelijke plaatsen), dan is de Itikaf ongeldig, en moet hij de moskee verlaten.
 • Argumenteren: Het is niet toegestaan om zaken van de wereld te bespreken, zoals politiek, omdat het ruzie kan veroorzaken vanwege mogelijke verschillende meningen. Het wordt ook afgeraden om op geloof gebaseerde argumenten te hebben.

Hoewel het de plicht is van elke moslim om alle onwaarheden te vernietigen en op te voeden in de waarheid, wees voorzichtig hoe het gedaan wordt. Het is niet nodig zijn stem te verheffen in woede of een ander te beledigen. Discussies over het geloof zijn toegestaan als ze op een kalme, rationele manier worden gevoerd.

 • Parfum en cologne: Parfum en cologne die gedragen worden met de bedoeling om er plezier aan te beleven, hetzij door de persoon die ze draagt, hetzij door de mensen rondom de persoon, zouden de Itikaaf teniet doen.

Het is niet het dragen van parfum of eau de cologne dat Itikaf ongeldig maakt; het is de mogelijkheid van het begaan of het veroorzaken van een zonde door iemand anders. Het wordt aangeraden om helemaal geen parfum te dragen, want zelfs als de drager niet van plan is om het voor het plezier te dragen, kunnen sommige mensen in hun omgeving er plezier aan ontlenen, wat hun Itikaaf teniet kan doen.

 • Elke zondige handeling: Hoe klein ook, alle zonden, zowel grote als kleine, moeten vermeden worden tijdens Itikaf. Als men een zondige daad begaat, wordt de Itikaf tenietgedaan.
 • Zakelijke transacties: Dit is geen tijd om zakelijke transacties te verrichten. Itikaaf is bedoeld om je op Allah te richten en om wereldse verlangens en handel buiten de moskee te laten.

Houd in gedachten dat Itikaaf geen tijd is om slaap in te halen of te socialiseren.

Zoals gezegd wordt: “Bidden is beter dan slapen.”

Het gebed en andere daden van aanbidding moeten je belangrijkste prioriteit zijn, dus beperk het slapen tot korte dutjes.

Moge Allah ons helpen het beste te bereiken in deze wereld en het hiernamaals.

Wanneer vertrek je van Itikaf?

Als de periode van je Itikaf echter doorloopt tot de dag van de Eid al-Fitr (Suikerfeest) dan moet je de nacht voor de Suikerfeest kun je naar huis gaan na het Maghrib gebed en ’s morgens daaruit vertrekken om naar de plaats te gaan waar het Suikerfeest gebed gehouden gaat worden.

Samenvatting

Itikaf is een spirituele praktijk in de islam waarbij een persoon zich vrijwillig terugtrekt in een moskee of gebedsruimte om zich te richten op aanbidding en contemplatie. Het wordt meestal uitgevoerd tijdens de laatste tien dagen van de heilige maand Ramadan, hoewel het op elk moment van het jaar kan worden gedaan.

Tijdens itikaf verblijft de persoon in de moskee en richt zich op het lezen van de Koran, het verrichten van extra gebeden en het overdenken van hun relatie met God. Het doel van itikaf is om dichter bij God te komen en spirituele verlichting te bereiken.

Veelgestelde vragen

Ja, het nemen van een bad doet Itikaf niet teniet.

We in het tijdperk van gadgets en technologie leven. Sommige apps helpen je bij het onthouden en perfectioneren van je recitatie. Je moet je echter niet laten afleiden door de andere apps en functies van de gadget die je gebruikt.

We krijgen dezelfde beloning voor het lezen van de Koran, of het nu op papier is of in een elektronisch apparaat.

Het is aanbevolen om de volgende dingen mee te nemen:

 • Koran
 • Hadith boeken
 • Boeken over tafseer
 • Materiaal over tajweed
 • Notitieboek en potlood of pennen
 • Andere kleding
 • Eten voor suhoor en iftar
 • Kussen en deken (optioneel)

De ideale en geprefereerde plaats om Itikaf te verrichten is een moskee, d.w.z. een centrale moskee waar Jummah gebeden worden gehouden zodat men de vijf dagelijkse gebeden in congregatie kan verrichten en de Jummah dienst kan bijwonen zonder de moskee te hoeven verlaten.

De Heilige Koran beveelt het verrichten van Itikaf “terwijl jullie in de moskeeën blijven” (2:188) omdat de moskeeën plaatsen zijn die speciaal bestemd zijn voor het gedenken en aanbidden van Allah, en de overleveringen onderbouwen ook het verrichten van Itikaf in de moskee.

Hazrat Musleh Maud(ra) verklaart:

“Itikaaf kan buiten de moskee worden aangeboden, maar het zal niet dezelfde zegeningen dragen als degene die in de moskee wordt aangeboden.”

(Farmoodat-e-Musleh Maud pg 171)

Allah kent en begrijpt dwingende omstandigheden. Hij zal ons belonen en beoordelen op basis van onze intenties.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *