Het Tahajjud gebed: Voordelen, methode en authentieke hadiths

In de Koran worden talloze verdiensten genoemd voor degenen die niet alleen geloven, maar ook rechtvaardige daden verrichten. Deze verdiensten omvatten daden van aanbidding, met name de verplichte handelingen.

Door aan deze individuele verplichtingen te voldoen, proberen sommige mensen hun verdiensten te vergroten door middel van extra daden van aanbidding die bekend staan als Soennah.

Het verrichten van deze aanvullende daden van aanbidding stelt ons niet alleen in staat om dichter bij Allah s.w.t. te komen, maar ze kunnen ook potentieel de koers van ons leven veranderen, zowel in deze wereld als in het hiernamaals.

Sterker nog, we worden aangemoedigd om een deel van de nacht toe te wijden aan het verrichten van deze Soennah-daden van aanbidding. Allah s.w.t. erkent dit zelf in de Koran:

“Het opstaan gedurende de nacht is inderdaad het krachtigste middel om het zelf te onderwerpen en het meest geschikt voor het Woord (van gebed en recitatie). Overdag heb je een druk schema van verantwoordelijkheden. En herinner de naam van je Heer en wijd jezelf volledig aan Hem, terwijl je anderen achterlaat.”

(Surah Al-Muzzammil, 73:6-8)

Het toewijden van onze nachten aan daden van aanbidding kan ook oprechtheid bevorderen in onze handelingen, aangezien er meestal geen getuigen zijn van onze strijd en overgave aan Allah s.w.t. tijdens deze late uren. Deze nachtelijke daden worden vaak Qiyamullail genoemd.

Wat is Qiyamullail en wat zijn de verdiensten ervan?

Qiyamullail verwijst naar het verrichten van daden van aanbidding gedurende de nacht, zoals Soennah-gebeden/Nafl gebeden, het reciteren van de Koran of oprechte smeekbeden tot Allah s.w.t.

Hoewel Qiyamullail inhoudt dat men ’s nachts opstaat om te bidden, is het niet nodig om de hele nacht door te brengen om de beloningen ervan te verkrijgen. Zelfs een korte periode die aan Qiyamullail wordt besteed, is acceptabel. Allah s.w.t. zegt in de Koran:

“Sta ’s nachts op (voor het gebed) – een beetje ervan, of iets minder, of maak het iets meer – en reciteer de Koran op de juiste manier.”

(Surah Al-Muzzammil, 73:2-4)

Het in acht nemen van Qiyamullail brengt talrijke beloningen en verdiensten met zich mee. De Profeet s.a.w. zei in een hadith:

“Houd vast aan Qiyamullail, want het is de praktijk van de rechtvaardigen voor jullie, en het is inderdaad een middel om Allah dichterbij te komen, een middel om slechte daden te verzachten en een bescherming tegen ongehoorzaamheid.”

(Sunan At-Tirmidzi)

Qiyamullail is werkelijk een transformerende ervaring die kan leiden tot berouw, verlossing en zegeningen van Allah s.w.t. In een andere hadith zei de Profeet s.a.w.:

“Onze Heer, De Gezegende, De Verhevene, daalt af naar de laagste hemel wanneer het laatste derde deel van de nacht is aangebroken en zegt:

‘Is er iemand die Mij aanroept, zodat Ik zijn smeekbede kan beantwoorden? Is er iemand die Mij iets vraagt, zodat Ik hem kan geven waar hij om vraagt? Is er iemand die Mijn vergeving zoekt, zodat Ik hem kan vergeven?'”

(Sahih Al-Bukhari)

Geleerden hebben uit deze hadith afgeleid dat het laatste derde deel van de nacht een zeer waardevolle tijd is om Allah’s zegeningen te zoeken. Opmerkelijk is dat de wijze geleerde Shaikh Wahbah Az-Zuhaili benadrukte dat het tweede derde deel van de nacht ook niet over het hoofd mag worden gezien. Hij verwijst naar de vers:

“En in de uren voor de dageraad baden zij om vergiffenis.”

(Surah Adh-Dhariyat, 51:18)

We hebben de mogelijkheid om wakker te worden tijdens het laatste derde deel van de nacht, of zelfs beide het laatste en tweede derde deel. Een van de aanbevolen daden van aanbidding gedurende deze tijd zijn de Tahajjud-gebeden, ook bekend als Solat Tahajjud in onze gemeenschap.

Tahajjud gebed

Het gebed heeft een grote betekenis binnen de Islam als een vrijwillig gebed, ook wel bekend als nafl-gebed. Dit nachtgebed dient als een middel om mentale kracht en innerlijke vrede te verkrijgen, terwijl het ook fungeert als een afschrikmiddel tegen zondige daden.

Gebed (Salat) gecategoriseerd in twee primaire types

Fardh Salat: Beschouwd als het belangrijkste gebed in de Islam, is Fardh Salat verplicht en het verwaarlozen ervan wordt beschouwd als een grote zonde.
Nafl: Het is vrijwillig en niet verplicht. Het wordt meestal verricht voor extra spirituele beloningen, en het niet verrichten van dit gebed brengt geen zonde met zich mee.

Dit gebed is bekend als Nafl gebed.

De Betekenis van het Tahajjud-gebed:

Het gebed, afgeleid van het Arabische woord “h-j-d,” vertaalt zich naar “wakker blijven gedurende de nacht.” Daarom wordt het vaak aangeduid als het nachtgebed. Dit specifieke gebed heeft immense betekenis, omdat het wordt verricht tussen het Ishaa (nacht) gebed en het Fadjr (dageraad) gebed, waarbij individuen ’s nachts moeten ontwaken om het te verrichten.

De Koran en de leer van de Profeet (VZMH) benadrukken de beloningen en deugden die gepaard gaan met dit nafl gebed, waardoor het een zeer hoogstaande vorm van aanbidding is.

De term Tahajjud zelf duidt op het afstand doen van slaap, daarom wordt het idealiter verricht tijdens het laatste derde deel van de nacht. Islamitische leerstellingen stellen dat gedurende deze tijd Allah neerdaalt naar de laagste hemel en degenen observeert die zich wijden aan aanbidding en hun slaap opgeven in de diepten van de nacht.

Wat is het verschil tussen het Tahajjud-gebed en Qiyamullail?

Geleerden hebben uiteenlopende definities voor deze termen. In de Shafi’i-school van denken omvat Qiyamullail alle Soennah-gebeden (nawafil) en andere daden van aanbidding die worden verricht na het Ishaa-gebed tot aan zonsopgang.

Aan de andere kant verwijst dit gebed specifiek naar een Soennah (Nafl)-gebed (uitgezonderd andere daden van aanbidding) waarbij een persoon eerst moet slapen, zelfs als het maar een korte dutje is.

Volgens deze definitie maakt het Tahajjud-gebed deel uit van de bredere praktijk van Qiyamullail, maar het wordt alleen verricht als het voorafgegaan wordt door slaap, zelfs al is het maar voor een korte periode.

Hoewel de eerder genoemde definitie de visie van de Shafi’i-school vertegenwoordigt, zijn er andere geleerden die slaap niet als een vereiste beschouwen voor het verrichten van dit nafl gebed.

Voordelen en zegeningen volgens Koran en Soennah:

Deze vrijwillige vorm van aanbidding brengt talrijke zegeningen met zich mee en wordt beschouwd als het meest deugdzame onder de Nafl-gebeden.

Het volgen van de Soennah van Profeet Mohammed (VZMH) geeft dit gebed een speciale plek in het hart van moslims.

In de Koran staat:

“En van een deel van de nacht, bid daarin als een extra (gebed) voor jou; het is te verwachten dat jouw Heer je zal verheffen naar een geprezen positie”

(17:79)

Regelmatige deelname aan dit nafl gebed verzekert de zegeningen van Allah en bevordert een nauwere band met de Almachtige. Degenen die deze praktijk omarmen, ervaren vaak een leven vol sereniteit en spirituele verlichting.

Zowel de heilige Koran als verschillende Hadiths benadrukken de betekenis van dit gebed. In de Koran staat:

“En zij die de nacht doorbrengen terwijl zij zich buigen en staan voor hun Heer”

(25:64)

Bovendien vermeldt een Hadith:

“De Heer daalt elke nacht af naar de laagste hemel wanneer één derde van de nacht overblijft en zegt: ‘Wie zal Mij aanroepen, zodat Ik hem kan antwoorden? Wie zal Mij om iets vragen, zodat Ik het hem kan geven? Wie zal Mij om vergeving vragen, zodat Ik hem kan vergeven?'”

(Bukhari, Muslim)

Door regelmatig deel te nemen aan dit gebed kunnen moslims profiteren van de overvloedige zegeningen en spirituele beloningen die door Allah worden geschonken, wat leidt tot een vervuld en verlicht leven.

Hoe het Tahajjud-gebed te verrichten: Stapsgewijze Methode

Hoewel dit gebed niet verplicht is, streven veel moslims wereldwijd ernaar om het op te nemen in hun dagelijkse routine om genade en vergeving van Allah te zoeken. Hier zijn belangrijke richtlijnen, afgeleid van de leer van Profeet Mohammed (VZMH), om dit gebed te verrichten:

 • Tijdstip van het Tahajjud-gebed:

Het gebed wordt verricht tijdens het laatste derde deel van de nacht, voorafgaand aan het Fadjr-gebed. Het is een heilige tijd waarin engelen vanuit de hemel neerdalen, zoals bevolen door Allah, om de smeekbeden van Zijn dienaren te accepteren. Gedurende deze periode vergeeft Allah degenen die oprecht berouw hebben getoond voor hun zonden.

 • Aantal Rakats in het Tahajjud-gebed:

De soennah/nafl gebeden hebben geen specifieke limiet voor het maximale aantal raka’at. Je hebt de flexibiliteit om zoveel raka’at te verrichten als je wilt, zolang ze maar in paren worden gedaan.

Bijvoorbeeld, als je van plan bent om 4 raka’at van het Tahajjud-gebed te verrichten, kun je ze niet consecutief zonder onderbrekingen van salam doen, zoals bij het Isyak-gebed. In plaats daarvan moet je na elke twee raka’at de salam aanbieden. De Profeet s.a.w. zei:

“Het nachtgebed wordt in paren (als twee raka’at) verricht, gevolgd door een paar (van twee raka’at)”

(Sahih Al-Bukhari)
Tahajjud gebed: tip om wakker te worden
Tip om tijdig wakken te worden voor tahajjud
 • Voorbereiding op het Tahajjud-gebed:
 • Zorg voor een wekker of vraag familieleden om je wakker te maken voor het derde deel van de nacht, voor het Fadjr-gebed.
 • Wudu verrichten (en douchen indien nodig)
 • Zoek een serene en schone plek om dit gebed te verrichten. Wanneer je gaat zitten om te bidden, richt je volledig op Allah en Zijn grootsheid.
 • Laat alle zorgen los uit je gedachten en hart.
 • Zorg ervoor dat je leert om de gebeden duidelijk en correct te reciteren.
 • Hoe het Tahajjud-gebed te verrichten

Begin met Intentie en Doel:

Niyat verwijst naar de oprechte intentie om zich bezig te houden met oprechte dua en gebeden om dichter bij Allah te komen. In tegenstelling tot verbale inhoud is niyat intern en persoonlijk. Tijdens het Tahajjud-gebed moet men zich richten op hun intentie om de aanwezigheid en zegeningen van de Almachtige te zoeken.

Het Verrichten van het Tahajjud-Gebed:

a) Begin met twee rakats: Begin dit gebed door twee rakats Salah te verrichten. Sta rechtop en reciteer verzen uit de Koran, dompel jezelf onder in de goddelijke woorden van Allah.

b) Buigen in devotie: Buig vervolgens neer voor Allah, plaats beide handen op je knieën en toon volledige overgave en nederigheid. Houd deze positie kort vast en erken de grootsheid van de Almachtige.

c) Prostratie met de hoogste devotie: Verlaag jezelf naar de grond, druk je handpalmen, neus en voorhoofd tegen de vloer en toon je onwankelbare devotie aan Allah. Houd je ellebogen iets omhoog en je voeten gevouwen. Sta daarna op en reciteer “Allahu Akbar.”

d) Persoonlijke Supplicatie (Dua): Na het voltooien van de voorgeschreven rakats, neem een moment om persoonlijke supplicaties (dua) aan Allah aan te bieden.

Hoewel er geen specifieke dua voorgeschreven is exclusief voor dit gebed, kunnen gelovigen smeekbeden en verzen uit de Heilige Koran integreren. Daarnaast kan het reciteren van de volgende dua je Tahajjud-ervaring verrijken:

سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم

“Subhanallahil Wabihamdihi, Subhanallahil-Azhim”

Geprezen zij Allah en de lof zij aan Hem, geprezen zij Allah, de Almachtige.

Je dua moet oprecht en alleen gericht zijn op het zoeken van Zijn vergeving, leiding en zegeningen. Denk na over je tekortkomingen, maak een oprechte toewijding om te verbeteren en streef ernaar een beter mens te worden.

Ontgrendel de diepgaande voordelen van het Tahajjud gebed:

Het gebed biedt ongelooflijke beloningen en voordelen voor degenen die streven naar een nauwere band met Allah. Ontdek de opmerkelijke voordelen, waaronder spirituele nabijheid, innerlijke kracht, goddelijke hulp en gemoedsrust.

 • Het bereiken van nabijheid tot Allah:

Dit gebed is een krachtig middel om dichter bij Allah te komen. Zoals vermeld in de Hadith, stelt het gelovigen in staat om nabijheid tot de Almachtige te verwerven, vergeving te zoeken voor overtredingen en zich te beschermen tegen zonden.

Omarm de praktijk van het opstaan ​​in gebed gedurende de nacht om de zegeningen van deze unieke spirituele verbinding te ervaren.

 • De voordelen die genoemd worden in de Heilige Koran:

De Heilige Koran benadrukt de beloningen die worden geschonken aan degenen die tijd besteden aan het Tahajjud-gebed. Het stelt gelovigen in staat om gemakkelijk over de aarde te wandelen, vredig te reageren op onwetenden en een deel van de nacht te wijden aan buigen en staan ​​in gebed.

Door deze deugden te belichamen, kun je de diepgaande voordelen ervaren die worden beschreven in de Koran (25:63-64).

 • Innerlijke kracht, bescherming en vervulling van wensen:

Het gebed biedt innerlijke kracht, mentale vrede en fungeert als een bescherming tegen zonde en slechtheid. Er wordt geloofd dat het een tijd is waarin oprechte wensen en smeekbeden worden verhoord.

Zoals overgeleverd door de Profeet (vrede zij met hem), is er een tijd gedurende de nacht waarin elke rechtvaardige smeekbede wordt verhoord. Zoek troost en hulp van de Almachtige tijdens deze gezegende periode.

 • Alledaagse problemen overwinnen met vertrouwen in Allah:

Het verrichten van dit gebed helpt gelovigen om alledaagse problemen te overwinnen door hun volledige vertrouwen in Allah te stellen. Door wereldse zorgen over te geven en te vertrouwen op de oppermachtige kracht, vinden gelovigen hulp uit onverwachte bronnen.

De Koran (Soera Talaq, Hoofdstuk 65, Vers 3) bevestigt dat Allah voorziet op manieren die de verbeelding te boven gaan en voldoende zal zijn voor degenen die hun vertrouwen in Hem stellen.

 • Vrede vinden in beklemde harten:

Het opnemen van het Tahajjud-gebed in je dagelijkse routine brengt vrede in het beklemde hart.

Welk ander Sunnah-gebed kunnen we verrichten om de nacht te verrijken met Qiyamullail?

Als we nog niet hebben geslapen om het Tahajjud-gebed te verrichten, kunnen we ook de Sunnah Qiyamullail-gebeden verrichten. Deze gebeden worden door veel mensen vaak aangeduid als ‘Solat al-Lail’ of ‘Solat Malam’.

Bovendien hebben we de mogelijkheid om het Sunnah Taubah-gebed (berouw), het Soennah Hajat-gebed of het Soennah Istikhara-gebed te verrichten. Al deze genoemde Sunnah-gebeden bestaan uit twee raka’at, vergelijkbaar met dit Soennah gebed, en leveren overvloedige beloningen op wanneer ze worden verricht.

Na het voltooien van een van deze genoemde Sunnah-gebeden, is het raadzaam om de nacht af te sluiten met het Sunnah Witr-gebed of Solat Witr.

Salat Witr (Witr Gebed):

Solat Witr is een vrijwillig gebed dat wordt verricht na het verplichte Ishaa-gebed. Hoewel het niet verplicht is, verrichtte de Profeet s.a.w. het consistent. Hij vermeldde in een hadith:

“Voorwaar, Allah is Witr (Eenheid), en Hij houdt van Al-Witr, dus verricht Al-Witr, O mensen van de Koran.”

(Sunan At-Tirmidzi)

Het Witr-gebed bestaat uit een oneven aantal raka’at. Het minimum is één raka’at, terwijl het maximum elf is. Het wordt echter niet aanbevolen om consistent alleen het minimum van één raka’at te verrichten. Geleerden stellen dat het meer complete minimum van raka’at voor het Sunnah Witr-gebed drie is.

De ideale manier om het Witr-gebed van drie raka’at te verrichten, is door twee raka’at te bidden, en vervolgens af te sluiten met één extra raka’at en de salaam te verrichten. Dit komt neer op drie raka’at in totaal.

Hetzelfde principe geldt als we het aantal raka’at willen verhogen. Als we bijvoorbeeld van plan zijn om vijf raka’at te bidden, kunnen we dit doen in paren – twee raka’at gevolgd door nog eens twee raka’at, en ten slotte afsluiten met één raka’at.

Als we van plan zijn het Tahajjud-gebed te verrichten, kunnen we Witr opnemen als onderdeel van ons Tahajjud-gebed om ons nachtgebed af te sluiten.

Conclusie

Het nachtgebed dient als een kostbare gelegenheid voor individuen om hun verbinding met het Goddelijke te verdiepen.

Tijdens de late uren van de nacht zwaaien de poorten van de Hemel open, in afwachting van de berouwvolle smeekbeden van Zijn toegewijde dienaren.

Het verwaarlozen van deze gelegenheid brengt alleen moeilijkheden met zich mee voor degenen die zelden of nooit eraan deelnemen, terwijl het voor regelmatige beoefenaars een bron van vreugde wordt.

Degenen die het werkelijk waarderen ervaren een diep gevoel van spijt wanneer ze deze gebeden missen en beseffen het enorme verlies dat ze daardoor lijden.

Veelgestelde vragen

Hoewel het aanbevolen is dat het Witr-gebed het laatste gebed van de nacht is, is het toegestaan om dit Soennah gebed daarna te verrichten. De Profeet s.a.w. zei:

“Maak van Witr je laatste gebed van de nacht.” (Sahih Al-Bukhari)

Daarom kan dit gebed nog steeds verricht worden als er onzekerheid is over het wakker worden voor Subuh, of als iemand van plan is om het Witr-gebed direct na het verrichten van de Terawih-gebeden voort te zetten. De Profeet s.a.w. zei:

“Degene die vreest dat hij niet zal opstaan in het laatste deel van de nacht, moet Witr bidden in het eerste deel ervan. En degene die verwacht dat hij zal opstaan in het laatste deel ervan, moet Witr bidden aan het einde van de nacht. Waarlijk, het gebed aan het einde van de nacht wordt waargenomen, en dat is beter.”

(Sahih Muslim)

In feite kan deze praktijk worden waargenomen in de handelingen van Sayyiduna Abu Bakr r.a., die het Witr-gebed voor het slapengaan verrichtte en later opstond voor dit gebed. Aan de andere kant sliep Sayyiduna Umar r.a. eerst en stond daarna op voor het Tahajjud-gebed, waarbij hij de nacht afsloot met het Witr-gebed.

Als het moeilijk is om ’s nachts wakker te worden voor dit gebed, zijn er alternatieve manieren om de nacht te benutten voor Soennah-gebeden en andere vormen van aanbidding voordat je gaat slapen. Het is belangrijk om op te merken dat Qiyamullail geen slaap als vereiste heeft.

Een effectieve benadering is om de intentie of ‘Niyyah’ te stellen om wakker te worden voor dit gebed voordat je gaat slapen. Dit omvat het nemen van passende voorbereidingen, zoals het instellen van een wekker of vroeg naar bed gaan.

De kracht van oprechte intenties mag nooit onderschat worden. Zelfs als iemand niet in staat is om vóór tahajjud wakker te worden, ontvangt die persoon toch beloningen voor zijn intenties.

Als iemand erin slaagt om vóór laatste deel van nacht wakker te worden maar moeite heeft om uit bed te komen of wakker te blijven, kan het gunstig zijn om zich bezig te houden met Zikir (gedenken van Allah) en tot Hem te smeken. Door deze inspanningen kan men de kracht vinden om vóór Subuh wakker te worden en dit gebed te verrichten.

Een andere manier om de beloningen van dit gebed te verkrijgen, is door zowel het Ishaa- als het Fadjr-gebed gezamenlijk te verrichten, zelfs binnen de comfort van onze eigen huizen. Dit wordt ondersteund door de hadith van de Profeet s.a.w:

“Degene die het Ishaa-gebed gezamenlijk verricht, het is alsof hij de helft van de nacht heeft gebeden, en degene die (ook) het Subuh-gebed gezamenlijk heeft gebeden, het is alsof hij de hele nacht heeft gebeden.”

(Sahih Muslim)

Moge Allah s.w.t. ons in staat stellen om daden te verrichten die Hem tevredenstellen en moge Hij al onze daden accepteren. En Allah weet het het beste.

Vergelijkbare berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *